งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการประยุกต์อุปสงค์/อุปทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการประยุกต์อุปสงค์/อุปทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการประยุกต์อุปสงค์/อุปทาน
การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า การอุดหนุนผู้บริโภค การพยุงราคา การควบคุมราคา การเก็บภาษี การจำกัดปริมาณการผลิต การจำกัดปริมาณการบริโภค การขายสินค้าเกินราคา: พฤติกรรม “ผีกระสือ” ตัวแบบเชิงปริมาณ

2 การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า
(1) (2) P Q ( )

3 การอุดหนุนผู้บริโภค เป็นการเพิ่มอุปสงค์ P 11 10 1 D2 D1 Q q1

4 การพยุงราคา * Po f d c b a บาท/กก D1 S1 กิโลกรัม D1* P2 P1 P3 Q2 Q1 Q3

5 การพยุงราคาเมื่ออุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย
D2 D2* Po f d c b a บาท/กก D1 S1 กิโลกรัม D1* P2 P1 P3 Q2 Q1 Q3

6 การควบคุมราคา

7 การเก็บภาษีจากผู้ผลิต
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต S2 P S1 11 1 10 Q Q1

8 การเก็บภาษีจากผู้บริโภค
เป็นการลดอุปสงค์ P 11 1 10 D D* Q

9 การเก็บภาษี S2

10 อัตราภาษี

11 การจำกัดปริมาณการผลิต
end lecture 3 here

12 การจำกัดปริมาณการบริโภค
start lecture 4 here

13 การขายสินค้าเกินราคา: พฤติกรรม “ผีกระสือ”

14 ตัวแบบเชิงปริมาณ P = 1 - Q + 2Y - Po อุปสงค์
P = Q + 0.5Pf อุปทาน Pf = ราคาแป้ง (บาท/ซอง) P = ราคาหมี่สวรรค์ (บาท/ซอง) Q = ปริมาณหมี่สวรรค์ (ล้านซอง) Y = รายได้(พันล้านบาท) Po = ราคาเครื่องปรุง (บาท/ซอง)

15 ดุลยภาพในตลาดหมี่สวรรค์
ให้ Y = 5 Po = 1 Pf = 1 P = 1 - Q = 10 - Q อุปสงค์ P = Q = 1 + 2Q อุปทาน เงื่อนไขดุลยภาพ 1 + 2Q = 10 - Q Q = 3 ล้านซอง P = 7 บาท/ซอง

16 การเปลี่ยนแปลงในรายได้
ให้ Y = 8 แต่ตัวแปรอื่นคงที่ P = 1 - Q = 16 - Q อุปสงค์ P = Q = 1 + 2Q อุปทาน เงื่อนไขดุลยภาพ 1 + 2Q = 16 - Q Q = 5 ล้านซอง P = 11 บาท/ซอง

17 กราฟของดุลยภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการประยุกต์อุปสงค์/อุปทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google