งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 1 - 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 1 - 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 1 - 5

2 d 3.00 c f 2.70 e แสดงผลกระทบจากภาษีต่อดุลยภาพ ของการซื้อขายขนมตาล P 0Q S* D S 4,500 b 3.20 a 5,000 ภาพที่ 1

3 0 6,0005,500 S*mS*m แสดงผลของการควบคุมปริมาณการนำเข้าสินค้า 3.5 4 P SmSm D SdSd S*tS*t StSt Q ภาพที่ 2

4 3.5 3.8 0 6,0005,000 S* m t S t S m S d D แสดงผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้า P Q ภาพที่ 3

5 T G ขนมเบื้อง ขนมตาล แสดงการเลือกส่วนผสมของสินค้าที่ทำให้ ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด F 10 1010 E U 0 A B U 1 ภาพที่ 4

6 B 1 10 1010 R S E 1 K 5 ขนมเบื้อง ขนมตาล แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค (ก)(ก) เส้นราคา - การบริโภค U 0 E U 1 B ภาพที่ 5

7 D E 1 B 1 1 2 ปริมาณขนมเบื้อง ราคาขนมเบื้อง แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค (ข)(ข) ภาพที่ 5

8 ขนมตาล ขนมเบื้อง T 1 B 1 เส้นรายได้ - การบริโภค 20 F G T U 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค (ก)(ก) S 10 R B U 0 ภาพที่ 6

9 B 1 T 1 20 10 เส้นเอ็งเกล รายได้ ขนมเบื้อง แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค (ข)(ข) ภาพที่ 6

10 ขนมเบื้อง ขนมตาล แสดงผลทางด้านการทดแทน และผลทางด้านรายได้จากมุมมองของฮิกส์ B A C T U 1 R U 0 S ภาพที่ 7

11 C T U 1 ขนมเบื้อง ขนมตาล แสดงผลทางด้านการทดแทนและ ผลทางด้านรายได้ของสินค้าด้อย A B R U 0 S ภาพที่ 8

12 T U 1 แสดงผลทางด้านการทดแทนและผลทางด้าน รายได้สินค้ากิฟเฟน ขนมตาล ขนมเบื้อง A B R U 0 S ภาพที่ 9

13 K L แสดงการกำหนดส่วนผสมในการใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด A B T Q 0 R S W Q 1 Z ภาพที่ 10

14 B L 3 W G K 1 Q 2 K L แสดงการเปรียบเทียบส่วนผสมของปัจจัย การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว R SL 1 A Q 1 K 2 L2L2 C T U ภาพที่ 11

15 q 0 AT C AV C G MR =P H MC ( ก ) กำไรเกินปกติ q J I ภาพที่ 12 กำไร

16 AT C AV C MR =P q q 0 บาท ( ข ) กำไรปกติ MC E ภาพที่ 12

17 q 0 AV C J G AT C q I H ( ค ) ขาดทุนแต่ยังคงผลิต L MR =P MC K ภาพที่ 12

18 q 0 G L AV C ( ง ) ขาดทุนและไม่ผลิต AT C q H K J MR =P I MC ภาพที่ 12

19 q 1 0q 2 q เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ในระยะสั้น บาท / หน่วย SMC p 1 p 2 AVC B ATC C ภาพที่ 13

20 LA C SM C a LM C SA C 0 a SM C 0 0 P 1 = MR 1 = AR 1 D 1 P 2 = MR 2 = AR 2 D 2 q บาท / หน่วย เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในระยะยาว B q 2 q 1 A ภาพที่ 14

21 SM C 1 LM C 2 SM C 3 LM C 1 LA C 2 q 0 Q P 4 q 3 P 3 เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้นทุนเพิ่มขึ้น บาท / หน่วย ( ก ) หน่วยธุรกิจ ( ข ) อุตสาหกรรม Q 3 SS 2 Q 4 B 3 LS P 1 A Q 1 SS 1 D 1 q 2 P 2 Q 2 LA C 1 D 2 SM C 2 b q 1= q 4 a 0 ภาพที่ 15

22 LS Q 1 เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่ เป็นแบบต้นทุนลดลง LM C 1 LA C 1 2 SM C 2 D 2 SS 1 D 1 A P 3 Q 4 q Q 0 บาท / หน่วย P 4 SS 3 B 0 SM C 1 a b q 1 = q 4 ภาพที่ 16 ( ก ) หน่วยธุรกิจ ( ข ) อุตสาหกรรม

23 AR= D บาท / หน่วย A P กำไร C q c 0 MRMR AT C D ดุลยภาพกรณีกำไรสูงสุดของผู้ผูกขาด MC E ภาพที่ 17 ปริมาณ

24 d Q E AC A B Σ MC MR D บาท / หน่วย ปริมาณสินค้า ( ก ) โรงงาน A ( ข ) โรงงาน B ( ค ) ตลาด a h g p การจัดสรรปริมาณการผลิตในกรณีที่ผู้ผูกขาดมีโรงงาน 2 โรง MCMC A b c q A E A f q B i E B MCMC B ภาพที่ 18

25 ( ก ) กำไรเกินปกติ ปริมาณสินค้า บาท / หน่วย MRMR AR AC a p c q b ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด กำไร MC E ภาพที่ 19

26 p q ( ข ) กำไรปกติ MR AR AC บาท / หน่วย ปริมาณสินค้า ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด MC E ภาพที่ 19

27 MR AR AV C AC b a q p c ขาดทุน บาท / หน่วย ( ค ) ขาดทุนน้อยที่สุด ปริมาณสินค้า ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด MC E ภาพที่ 19


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 1 - 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google