งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดปัจจัยการผลิต (Markets for Factor Inputs). ในการวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการ ผลิต จะมีการกลับกันกับตลาดผลผลิต นั่นคือ ผู้ผลิตเป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดปัจจัยการผลิต (Markets for Factor Inputs). ในการวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการ ผลิต จะมีการกลับกันกับตลาดผลผลิต นั่นคือ ผู้ผลิตเป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดปัจจัยการผลิต (Markets for Factor Inputs)

2 ในการวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการ ผลิต จะมีการกลับกันกับตลาดผลผลิต นั่นคือ ผู้ผลิตเป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต ( แทนที่ผู้บริโภค ) เจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นผู้ขาย

3 อุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต ในกรณีที่อยู่ในตลาด แข่งขันสมบูรณ์

4 ลักษณะพิเศษของอุปสงค์ต่อปัจจัย การผลิต คือ เป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (derived demand) อุปสงค์สืบเนื่อง คือ อุปสงค์ต่อ ปัจจัยการผลิตที่ขึ้นอยู่กับทั้งระดับ ผลผลิตของหน่วยผลิตและต้นทุนของ ปัจจัยการผลิตนั้น

5 กรณีอยู่ในการผลิตระยะสั้น หน่วยผลิตจะจ้างแรงงานเพิ่มอีก หนึ่งคนก็ต่อเมื่อรายรับที่เพิ่มขึ้น จากผลผลิตที่ผลิตจากแรงงานราย นั้นสูงกว่าต้นทุนของการจ้าง แรงงานรายนั้น Marginal Revenue Product of Labor > Wage

6 MRP L = R = R. Q L Q L ดังนั้น MRP L = MR * MP L MRMP L

7 ถ้าตลาดของผลผลิตเป็นแบบแข่งขัน สมบูรณ์ MR = P ดังนั้น MRP L = MP L * P แต่ถ้าตลาดของผลผลิต เป็นแบบผูกขาด ราคาที่ขาย = MR ฉะนั้น MRP L = MR * MP L

8 ข้อสังเกต 1) MRP L ลาดจากซ้ายมาขวา เพราะว่า เมื่อ L เพิ่ม เกิด diminishing MP L 2) MRP L ของตลาดผลผลิตแบบ ผูกขาดอยู่ต่ำกว่า MRP L ของตลาด แข่งขันสมบูรณ์ เนื่องจาก MR < P

9

10 MRP L คือ จำนวนเงินที่หน่วยผลิต ยินดีที่จะจ่ายในการจ้างแรงงาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย แต่เนื่องจาก firm maximize profit ต้องจ้างตามเงื่อนไข ของต้นทุน ( ค่าจ้าง ) ที่เกิดขึ้น MRP L = w ในกรณีที่ตลาดแรงงานแข่งขัน สมบูรณ์ w จะคงที่เป็นเส้นตรงขนาน กับแกนจำนวนแรงงาน

11

12

13 พิสูจน์ว่า เงื่อนไข MRP L = w สอดคล้องกับ เงื่อนไข การทำกำไรสูงสุดที่ MR = MC MRP L = MR * MP L = w MR = w = w L MP L Q เนื่องจาก MC = C = (wL) Q Q MC = w * ( L / Q) ดังนั้น MR = MC

14 กรณีอยู่ในการผลิตระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต ประเภทหนึ่งส่งผลต่อปัจจัยการผลิต อีกประเภทหนึ่ง เช่น w ลดลง และ firm ต้องการขยายผลผลิตทำให้จ้าง L เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ E มากขึ้นด้วย จนในที่สุดทำให้ MRP shift ไปทางขวา

15

16 ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงราคา ของปัจจัยมีผล 2 แบบคือ Substitution effect กับ Output effect Substitution effect ก่อให้เกิดการ นำปัจจัยการผลิตที่ถูกกว่าโดย เปรียบเทียบมาแทนปัจจัยการผลิตที่ แพงกว่าโดยเปรียบเทียบ Output effect ทำให้ MC ลดลง ( เพิ่มขึ้น ) ซึ่งทำให้ MR ไม่เท่ากับ MC การเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) ของการใช้ปัจจัย การผลิตทำให้ MR = MC อีกที ซึ่งไป เปลี่ยนขนาดของผลผลิตในที่สุด

17 ข้อสรุปของเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการ ผลิตระยะยาว 1) มีความยืดหยุ่นมากกว่าในระยะ สั้น 2) เนื่องจากมีการทดแทนกันได้ ระหว่างปัจจัยการผลิตก็จะทำให้ความ ยืดหยุ่นสูงขึ้นไปอีก

18 การหา Market demand curve ของปัจจัยการผลิต โดยทั่วไปเป็นการรวม (sum) จาก firm ทั้งหมดใน industry แต่ ปัญหาอยู่ที่มี interaction ระหว่าง firm ที่มีผลต่ออุปสงค์ต่อปัจจัยการ ผลิต

19 กลไกที่เกิดขึ้นเป็น ดังนี้ 1. สมมติให้ w ลดลง 2. firms จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 3. firms ขายผลผลิตที่แรงงานผลิตได้มาก ขึ้น 4. ทำให้เกิด excess supply ในตลาด ผลผลิต 5. ราคาผลผลิตตกลง 6. ทำให้ MRP ลดลง โดย shift มา ทางซ้าย 7. Market demand curve จากกรณีนี้ ต่าง ไปจากกรณีที่ไม่คิดราคาผลผลิตลดลง

20

21 อุปทานของปัจจัยการผลิต ในกรณีของตลาดปัจจัยการผลิต ที่แข่งขันสมบูรณ์

22 หน่วยผลิตจะซื้อปัจจัยการผลิต ณ ราคาดุลยภาพตลาดที่กำหนดโดยอุป สงค์และอุปทานในตลาด นั่น หมายความว่า เส้นอุปทานที่ firm เผชิญ จะเป็น เส้นตรงขนานกับแกนปริมาณปัจจัย การผลิตและมีราคาปัจจัยการผลิตที่ คงที่

23

24 average expenditure curve (AE) เป็นราคาต่อหน่วยปัจจัยการผลิตที่ firm จ่าย ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อปัจจัยการผลิต เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยก็เป็น marginal expenditure curve (ME) เส้นราคาที่ firm เผชิญเป็นเส้นที่แสดง ทั้ง AE และ ME เพราะว่า เป็นราคาที่ กำหนดจากตลาดปัจจัยการผลิตที่แข่งขัน สมบูรณ์

25 อุปทานของแรงงาน อาจมีส่วนต่างไปจากอุปทานของ ปัจจัยการผลิตชนิดอื่น เพราะว่า แรงงานมีจุดประสงค์ utility maximization ในการขายแรงงาน โดยที่ utility ประกอบด้วยการทำงาน (works) กับการพักผ่อน (leisure) กรณีค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาของ การพักผ่อนสูงตามไปด้วย

26 เมื่อค่าจ้างเพิ่มขึ้น Total effect = Substitution effect + Income effect Substitution effect ทำให้ทำงานเพิ่ม ลดการพักผ่อนลง Income effect ทำให้ ทำงานน้อยลง เพราะว่าสามารถมีรายได้ สูงพอที่จะซื้อของต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการ พักผ่อน หาก Substitution effect > Income effect จะทำให้ทำงานเพิ่มขึ้น Substitution effect < Income effect จะทำให้ทำงานลดลง

27

28


ดาวน์โหลด ppt ตลาดปัจจัยการผลิต (Markets for Factor Inputs). ในการวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการ ผลิต จะมีการกลับกันกับตลาดผลผลิต นั่นคือ ผู้ผลิตเป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google