งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักคลาสสิก (Classical Theory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักคลาสสิก (Classical Theory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักคลาสสิก (Classical Theory)

2 Classical period Alfred Marshall : Principles of Economics ( 1920 ) A.C.Pigou : The Theory of Unemployment ( 1933 ) Neoclassical period Adam Smith : The Nation of Wealth ( 1776 ) David Ricardo : Principles of Political Economy ( 1817 ) John Stuart Mill : Principles of Political Economy ( 1848 )

3 เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น เงินมิได้แสดงฐานะความมั่งคั่งของประเทศ ฐานะของประเทศต้องวัดด้วยปริมาณของ ทรัพยากรที่มีอยู่และของสินค้าและบริการ ที่ผลิตขึ้นมาได้ ปัจจัยที่แท้จริงเป็นตัวกำหนดตัวแปรที่ แท้จริง ปัจจัยทางการเงินไม่มีบทบาทใดๆ ต่อการกำหนดตัวแปรที่แท้จริง เพราะเงิน ทำหน้าที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เท่านั้น เศรษฐกิจดำเนินโดยเสรี ปราศจากการ แทรกแซงของรัฐ

4 การกำหนดการจ้างงานและ ผลผลิต Y N 0 N1N1 N2N2

5 Marginal Physical Product of Labor Y N 0 N1N1 N2N2 MPL

6 Assume : ตลาดผลผลิตเป็น ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ Marginal Cost = Marginal Revenue ( MC = MR ) Competitive Market : MR = P ในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยเดียวที่ผันแปร ได้ : MC = Marginal Labor Cost Marginal Labor Cost = อัตราค่าแรงที่ เป็นตัวเงินหารด้วยผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นจาก การเพิ่มแรงงานหนึ่งหน่วย ( MPL )

7 ค่าแรงที่แท้จริง ( Real Wage )

8 W/P N 0 NDND

9 N 0 NSNS

10

11 Y N 0 Y W 0 N0N0 0 NSNS N NDND N0N0 (W/P) 0 P P0P0 W0W0

12 การกำหนดระดับราคาสินค้า Irving Fisher ( 1911 ) – The Equation of Exchange M : ปริมาณเงินที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ V T : จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เงินถูกใช้จ่ายใน การแลกเปลี่ยนทุกชนิด อัตราการเปลี่ยน มือของเงิน ( Turnover Rate of Money ) P T : ดัชนีราคาของรายการแลกเปลี่ยนทุก ชนิด T : ดัชนีปริมาณของรายการแลกเปลี่ยนทุก ชนิด

13 Y P MV Y อุปทานของเงินถูกกำหนด โดยธนาคารกลาง

14 การกำหนดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในภาวะดุลยภาพในระยะ ยาวถูกกำหนดโดยปัจจัยที่แท้จริงเท่านั้น ปัจจัย ดังกล่าวคือ ความมัธยัสถ์ของประชาชน ( กำหนดการออมที่แท้จริง ) และผลิตภาพของทุน เป็นเครื่องกำหนดการลงทุนที่แท้จริงในระบบ เศรษฐกิจ

15 r r0r0 0 S S, I I S 0, I 0

16 r r0r0 0 S S, I I S 0, I 0 i i0i0 0 SFSF S F, I F DFDF S F0, I F0 ตลาดทุน

17

18 บทบาทของเงินระยะยาว การเพิ่มขึ้นในอุปทานของเงินการเพิ่มขึ้นในอุปทานของแรงงานการเพิ่มขึ้นในอุปสงค์ต่อแรงงาน

19 บทบาทของเงินในระยะสั้น ในระยะสั้นเงินมีความไม่เป็นกลาง ( Money is Nonneutral ) : การ เปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินอาจก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรที่แท้จริงใน ช่วงเวลาปรับตัว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆในกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ เกิดวัฏจักรของธุรกิจ กลไกโดยตรง - David Hume and Richard Cantillon กลไกโดยอ้อม – Henry Thornton

20 กลไกโดยตรง ปริมาณเงินที่ประชาชนต้องการถือกับอัตรา การใช้จ่าย และกับระดับทรัพย์สินหรือ รายได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพ ปริมาณเงินที่ถืออยู่จริงเพิ่มขึ้นเกินกว่าความ ต้องการ จะเกิดการใช้จ่ายส่วนเกินที่ถือ ครองนี้ออกไป อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น ระดับ ราคาสินค้าสูงขึ้น มูลค่าที่แท้จริงของ ปริมาณเงินลดลง จนทำให้ปริมาณเงินที่ถือ อยู่จริงเท่ากับปริมาณที่ต้องการอีกครั้ง

21 Y P Y0Y0 P0P0 P1P1 M V Y M* V Y

22 กลไกโดยอ้อม อธิบายโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ – อัตรากำไรทาง พาณิชย์ ( The Rate of Mercantile Profit ) – อัตราดอกเบี้ยตามธรรมชาติ ( Natural Rate of Interest ) สาเหตุที่เกิดความผันผวนในระบบ เศรษฐกิจในระยะสั้น


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักคลาสสิก (Classical Theory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google