งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดน้ำมันโลก : การวิเคราะห์บทบาท ของ OPEC ( ต่อ ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดน้ำมันโลก : การวิเคราะห์บทบาท ของ OPEC ( ต่อ ) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดน้ำมันโลก : การวิเคราะห์บทบาท ของ OPEC ( ต่อ ) 1

2  OPEC เป็น cartel แต่ยังมี ผู้ผลิตและส่งออกรายอื่นๆ ด้วย  อำนาจเหนือตลาด (monopoly power) ของ OPEC ทำให้ OPEC สามารถ เป็นผู้นำทางราคา (price leader) 2

3 แบบจำลองผู้นำทาง ราคา ( Price Leadership Model ) ข้อสมมติ OPEC เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียว ที่เหลือเป็นรายเล็กๆ ผู้ผลิตรายใหญ่นี้เป็น “Dominant Firm” 3

4 แบบจำลองผู้นำทาง ราคา ( Price Leadership Model ) ข้อสมมติ อุปสงค์ของรายใหญ่ คือ อุป สงค์ส่วนที่เหลือจากการหัก อุปทานของหน่วยผลิตราย เล็กออกจากอุปสงค์รวม รายใหญ่เป็นผู้ตั้งราคา ( Price Leader) รายเล็กเป็นผู้ตาม (Price Taker) 4

5 ดุลยภาพของหน่วยผลิต ตามแบบจำลองผู้นำทางราคา บรรดารายเล็ก หน่วยผลิตผู้นำ D ราคา Q 0 Q 0 P1P1 P2P2 a b ab c d c d D = AR MR MC QDQD P* QSQS QTQT 5

6 แบบจำลองกลุ่มผูกขาด ( Cartel ) o Centralized Cartel กลุ่มผูกขาดแบบรวม ศูนย์ กลุ่มที่ร่วมมืออย่างเป็น ทางการ เพื่อร่วมกันกำหนด ปริมาณการผลิต หรือระดับ ราคาสินค้าที่กลุ่มจะขาย 6

7 แบบจำลอง Centralized Cartel ผู้ผลิต A ผู้ผลิต B กลุ่ม Cartel รายรับ, ต้นทุน Q 0 บาท Q 0 Q 0 MC A MC B DCDC MR C QTQT P* R QAQA QBQB AC A AC B 7

8 แบบจำลอง Centralized Cartel ผู้ผลิต A ผู้ผลิต B กลุ่ม Cartel รายรับ, ต้นทุน Q 0 บาท Q 0 Q 0 MC A MC B DCDC MR C QTQT P* R QAQA QBQB AC A AC B มีแรงจูงใจที่จะผลิตเกินโควต้า ( โกง ) 8

9 Cartels – เงื่อนไขแห่ง ความสำเร็จ (Conditions for Success) 1. การจัดตั้งกลุ่มคาร์เทลที่มี เสถียรภาพ สามารถกำหนด ราคา / ปริมาณการผลิต และ รักษาข้อตกลงร่วมกัน แต่  สมาชิกแต่ละคนมีต้นทุน เป้าหมาย และ สภาพการประเมินอุปสงค์ ตลาดที่ต่างกัน  P > MC --> มีแรงจูงใจที่จะบิดพลิ้ว โดยการลดราคา / ขยายการผลิต 9

10 2. ศักยภาพในการสร้างอำนาจ ผูกขาด  ถ้าผลตอบแทนจากการฮั้วมีสูง สมาชิกก็จะมีแรงจูงใจในการ รวมกลุ่มกัน  อุปสงค์ของกลุ่มคาร์เทลมีความ ยืดหยุ่นต่ำ  อุปสงค์รวมมีความยืดหยุ่นต่ำ  กลุ่มคาร์เทลสามารถควบคุม supply ได้เกือบทั้งหมด หรือ อุปทานของผู้ผลิตนอกกลุ่มมีความ ยืดหยุ่นต่ำ Cartels – เงื่อนไขแห่ง ความสำเร็จ (Conditions for Success) 10

11 กรณี Oil Cartel ของ OPEC Price Quantity TDSRSR MC OPEC Q OPEC P OPEC QRQR QTQT PcPc MR OPEC D OPEC 11

12 กรณี Cartel ของแร่ ทองแดง (CIPEC) Price Quantity TD MR CIPEC D CIPEC SRSR MC CIPEC Q CIPEC P CIPEC PCPC QRQR QTQT •TD และ S R ค่อนข้างจะ ยืดหยุ่น •D CIPEC ยืดหยุ่น สูง •CIPEC มี อำนาจผูกขาด ต่ำ •P CIPEC ใกล้เคียงกับ P C 12

13  ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา น้ำมัน แพงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจาก ประมาณ $20-$30 ต่อบาเรล มากลายเป็นกว่า $100 ต่อ บาเรล ในปี 2008 โดยมีหลาย สาเหตุ ( ทั้ง demand and supply): 13

14  การผลิต (supply):  OPEC มีกำลังผลิตส่วนเกินลดลง  11 ล้านบาเรลต่อวันใน ค. ศ. 1985  3 – 4 ล้านบาเรลต่อวันใน ค. ศ. 1995  1 ล้านบาเรลต่อวันใน ค. ศ. 2006  และมี “ ความเสี่ยง ” ในหลาย ประเทศ เช่น อิรัค ไนจีเรีย และเวเน ซูเอลา 14

15 15

16  การผลิต (supply):  โรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐฯ ไม่ขยาย กำลังผลิต ต้องนำเข้าน้ำมันสุกเมื่อ โรงกลั่นมีปัญหา  ความอ่อนไหวในกำลังผลิต (supply disruptions):  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคนใน อ่าวเม็กซิโก  คนงานสไตรค์บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน 16

17  ความต้องการ (demand):  จีนเพิ่ม demand ต่อเนื่อง กลายเป็นผู้ใช้และนำเข้าราย ใหญ่  ประเทศอุตสาหกรรมมีการ ใช้น้ำมันอย่างเข้มข้นน้อยลง มากแล้ว ทำให้ลดการใช้ น้ำมันทำได้น้อยลงเมื่อน้ำมัน แพงขึ้น 17

18  เงินดอลลาร์อ่อนค่า  OPEC เพิ่มราคาเพื่อรักษา กำลังซื้อ  เงินกองทุนหันมาเก็งกำไร ในน้ำมัน 18

19  จะแพงขึ้นอีกไหม ?  ใน 1-2 ปีข้างหน้า ปัจจัยพื้นฐานน่าจะทำให้ราคา อ่อนตัว  แต่การเก็งกำไร และความเสี่ยง ด้าน supply disruptions ยังมี น้ำหนัก  ในระยะยาว ไม่มีน้ำมันราคาถูก อีกแล้ว 19

20  อำนาจผูกขาดของ OPEC ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ มีผลต่อความยืดหยุ่น ของ demand and supply สำหรับน้ำมัน อนาคตของ OPEC 20

21 D O คือ demand สำหรับ น้ำมันจาก OPEC D M คือ demand ทั้งหมด สำหรับน้ำมัน S N คือ supply ของน้ำมัน จาก nonOPEC อนาคตของ OPEC 21

22 อนาคตของ OPEC 22

23 หารด้วย dP/P อนาคตของ OPEC 23

24 อนาคตของ OPEC 24 คูณด้วย -1

25 อนาคตของ OPEC 25

26 อนาคตของ OPEC 26  M D และ  N S ที่มีค่าต่ำลง ทำให้ demand สำหรับ น้ำมันจาก OPEC มีความ ยืดหยุ่นต่ำลงด้วย และอำนาจผูกขาดของ OPEC สูงขึ้น

27 อนาคตของ OPEC 27 OPEC Share ที่สูงขึ้น ทำให้ demand สำหรับ น้ำมันจาก OPEC มีความยืดหยุ่นต่ำลง และอำนาจผูกขาดของ OPEC สูงขึ้น

28  Demand elasticity: พลังงานทดแทนใช้ใน การขนส่ง เช่น biofuels NG รถไฟฟ้า คาดว่าจะ สำคัญใน 5-10 ปี ข้างหน้า  Demand growth: การ เติบโตของเศรษฐกิจใน จีน อินเดีย (+ บราซิล รัสเซีย ) BRIC อนาคตของ OPEC 28

29  Supply from non- OPEC: รัสเซีย และ unconventional oil ( ทรายน้ำมันในแคนาดา ) อาจลดสัดส่วนของ OPEC ในช่วง 10-20 ปี หน้า อนาคตของ OPEC 29

30  Supply from non- OPEC: แต่ในระยะยาว เกิน 20 ปี สัดส่วนของ OPEC จะสูงขึ้นอีก (r-p ratio 70 ปี เทียบกับ 20 ปี )  จำนวนสมาชิกอาจ เปลี่ยนไป มีทั้งออกและ เข้าใหม่ อนาคตของ OPEC 30


ดาวน์โหลด ppt ตลาดน้ำมันโลก : การวิเคราะห์บทบาท ของ OPEC ( ต่อ ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google