งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ” ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ” ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ” ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ” มูลค่า (Value) หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์หนึ่งในหน่วยการ แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่า (Value) หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์หนึ่งในหน่วยการ แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ความหมายของราคา Marketing Mixs Marketing Mixs ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด ราคา

3 วัตถุประสงค์ของราคา วัตถุประสงค์ของ การกำหนดราคา วัตถุประสงค์ของ การกำหนดราคา 1. วัตถุประสงค์เพื่อกำไรเป็นหลัก 1.1 การกำหนดราคาเพื่อบรรลุ กำไรตามเป้าหมาย 1.2 กำหนดราคาเพื่อกำไรสูงสุด 2. วัตถุประสงค์เพื่อกระแสเงินสด 3. วัตถุประสงค์เพื่อความ อยู่รอดขององค์กร 4. วัตถุประสงค์เพื่อส่วน ครองตลาด 5. วัตถุประสงค์เพื่อภาพพจน์ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา 1. ความต้องการของตลาด (Demand) ระดับราคา (P) เส้น Demand ปริมาณความต้องการหรือยอดขาย (Q) * ลักษณะความสัมพันธ์ของระดับราคาและความต้องการของตลาด 0 0 ระดับราคา (P) ปริมาณความต้องการหรือยอดขาย (Q) Inverse Demand * ลักษณะความต้องการผกผัน

5 - ระดับราคาที่ผู้บริโภคคาดหวัง (Expected Price) - E = % การเปลี่ยนแปลงในจำนวนหน่วยที่ขายของสินค้า % การเปลี่ยนแปลงในราคาขาย - เส้นความต้องการมีความยืดหยุ่นต่ำ (Inelasticdemand) - เส้นความต้องการมีความยืดหยุ่นสูง (Elasticdemand)

6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา 2. การแข่งขันในตลาด (Competition) 3. กฎหมายและระเบียบวิธีบังคับ (Legal and Regulatory) 4. ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆ (Other Marketing Mixs)

7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา ต้นทุนคงที่ - ต้นทุนคงที่รวม Fixed Costs - ต้นทุนคงที่เฉลี่ย ต้นทุนผันแปร - ต้นทุนผันแปรรวม Variable Costs - ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม Total Costs - ต้นทุนรวมเฉลี่ย ต้นทุนส่วนเพิ่ม Marginal Costs

8 ปริมา ณ การ ผลิต (Q) ต้นทุ น คงที่ รวม (TFC ) ต้นทุ นผัน แปร รวม (TVC ) ต้นทุน รวม (TC) ต้นทุน ส่วน เพิ่มต่อ หน่วย (MC) ต้นทุน คงที่ เฉลี่ย (AFC) ต้นทุ นผัน แปร เฉลี่ย (AVC ) ต้นทุ น เฉลี่ย (AC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 256 0 64 84 99 112 125 144 175 224 297 400 256 320 340 355 368 381 400 431 480 553 656 64 20 15 13 19 31 49 73 103 ~ 256.0 0 128.0 0 85.33 64.00 51.20 42.67 36.57 32.00 28.44 25.60 0 64 42 33 28 25 24 25 28 33 40 ~ 320. 00 170. 00 118. 33 92.0 0 76.2 0 66.6 7 61.5 7 60.0 0 61.4 4 65.6 0

9 วิธีการกำหนดราคาขั้นพื้นฐาน 1. การกำหนดราคาจากต้นทุน 2. การกำหนดราคาจากการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 2. การกำหนดราคาจากการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 3. การกำหนดราคาโดย อาศัยกลไกตลาด 3. การกำหนดราคาโดย อาศัยกลไกตลาด 4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจาก การแข่งขันในตลาดเป็นหลัก 4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจาก การแข่งขันในตลาดเป็นหลัก

10 การกำหนดราคาจากต้นทุน 1. การกำหนดราคาจากต้นทุน (Cost – Plus Pricing) คือการ กำหนดราคา โดยยึดถือต้นทุนของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 1.1 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนเฉลี่ย - Markup Pricing 1.2 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนส่วนเพิ่ม 1.3 การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ย - ต้นทุนคงที่เปรียบเสมือนต้นทุนจม (Sunk Cost) 1. การกำหนดราคาจากต้นทุน (Cost – Plus Pricing) คือการ กำหนดราคา โดยยึดถือต้นทุนของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 1.1 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนเฉลี่ย - Markup Pricing 1.2 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนส่วนเพิ่ม 1.3 การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ย - ต้นทุนคงที่เปรียบเสมือนต้นทุนจม (Sunk Cost)

11 กำไร =7.2 =10% ต้นทุน 64.8 = 90% ส่วนเพิ่ม = 18 = 20% ต้นทุน 72 = 80% ส่วนเพิ่ม = 60 = 40% ต้นทุน 90 = 60% ต้นทุนของ ผู้บริโภค = 150 ราคาขาย = 72 = 100% ราคาขาย = 90 = 100% ราคาขาย = 150 = 100% ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภค

12 20000 40000 รายได้รวม (TR) ต้นทุนรวม (TC) ต้นทุนคงที่รวม (TFC) จำนวนเงิน ( บาท ) จำนวน ( พัน ) 1 2 3 4 5 6 7

13 ราคา ขาย ต่อ หน่วย ต้นทุ นผัน แปร ต่อ หน่วย กำไร ส่วนเ กิน ต่อ หน่ว ย ต้นทุน คงที่ รวม จุดคุ้ มทุน ปริมาณ ความ ต้องการ ซื้อของ ลูกค้า รายไ ด้รวม ต้น ทุน รวม กำไร ( ขาด ทุน ) 50 20 10 7.5 55555555 45 15 5 2.50 2000 0 444. 4 1333.3 4000.0 8000.0 400 2000 5000 7000 200 00 400 00 500 00 525 00 22 00 0 30 00 0 45 00 0 55 00 0 (200 0) 1000 0 5000 (250 0) ตารางแสดงจุดคุ้มทุน

14 การกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 2. การกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break – Even Analysis) เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยต้นทุนร่วมกับระดับความต้องการ (Demand) ณ ระดับราคาต่างๆมาเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคา - จุดคุ้มทุน (Break – Even Point) หมายถึง “ ระดับปริมาณการผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมของกิจการ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม ( หน่วยผลิตภัณฑ์ ) ราคาขาย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ปริมาณขาย ( หน่วย )

15 การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกการตลาด 3. การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกตลาด (Price Base on Demand and Supply) เป็นการกำหนดราคาโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ว่า ด้วยกฎของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ราคา ปริมาณ เป็น ระดับราคา ดุลภาค Supply Demand จุดดุลภาพ

16 การกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก 4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก (Price Base on Competition) เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยระดับราคาของ คู่แข่งขันโดยอาศัยราคาของคู่แข่งเป็นหลักอ้างอิงในการกำหนดราคา 4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก (Price Base on Competition) เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยระดับราคาของ คู่แข่งขันโดยอาศัยราคาของคู่แข่งเป็นหลักอ้างอิงในการกำหนดราคา การกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Below Competition Level) การกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Above Competition Level) การกำหนดราคา ณ ระดับราคาตลาด (Pricing At Competition Level)


ดาวน์โหลด ppt ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ” ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google