งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ 1. Utility function จะให้ Utility function มาแล้ว คำนวณหา x และ y เช่น U(X,Y) = X a Y 1-a แล้วให้ P x = 1 บาท P y = 2 บาท และ I = 100 บาท a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ 1. Utility function จะให้ Utility function มาแล้ว คำนวณหา x และ y เช่น U(X,Y) = X a Y 1-a แล้วให้ P x = 1 บาท P y = 2 บาท และ I = 100 บาท a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ 1. Utility function จะให้ Utility function มาแล้ว คำนวณหา x และ y เช่น U(X,Y) = X a Y 1-a แล้วให้ P x = 1 บาท P y = 2 บาท และ I = 100 บาท a = 0.5 หาค่า x และ y ณ จุดดุลยภาพ

2

3 2Y = X (P x X) + (P y Y) = 100 X + 2Y = 100 2Y + 2Y = 100 4Y = 100 Y = 25 X = 50

4 2. การวัดความยืดหยุ่น (E P ) ถ้าให้ เส้นอุปทานเป็น Q s = 1800 + 240P และเส้นอุปสงค์เป็น Q d = 3550 + 266P ณ จุดดุลยภาพจะมี (E P ) ของอุปสงค์และ อุปทานเป็นเท่าไร

5 ณ จุดดุลยภาพ Q s = Q d 1800 + 240P = 3550 - 266P 506P = 1850 P = 3.46 บาทต่อตัน Q s = 1800 + (240 x 3.46) = 2630 ตัน

6 ถ้าให้ P เพิ่มเป็น 4 บาทต่อวัน Q D = 3550 - (266 x 4) = 2486 ตัน E P จะเปลี่ยนไปตามเส้นอุปสงค์และอุปทาน

7 3. ส่วนเกินของผู้บริโภค

8 ถ้าคนในเมืองนี้ต้องจ่ายค่าทำอากาศให้ บริสุทธิ์มากขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อ NOX ลดลง 1pphm โครงการกำจัดมลพิษจะสร้างผลได้ให้กับ ประชากรเป็นเท่าไร ? CS = (1/2) x 5 x (2,000 - 1,000) = 2,500 บาท

9 4. ผลของการเก็บภาษี กำหนดให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมัน 1,200 แกลลอนต่อปี E P = -0.5 ราคาในตลาดเป็น 1 เหรียญต่อแกลลอน รายได้เป็น 9,000 เหรียญ ต่อปี ถ้าเก็บภาษีน้ำมันเป็น 0.5 เหรียญต่อ แกลลอน จะมีผลต่อปริมาณการบริโภคน้ำมันเป็น เท่าไร ดูจาก E P = -0.5 = % Q / % P % P = 0.5 % Q = -0.5 x 0.5 = -0.25

10 ลดลง 25% จาก 1,200 เหลือ 900 แกลลอน ถ้ารัฐชดเชยเป็นเงินสดให้ 450 เหรียญต่อปี การบริโภคน้ำมันจะเป็นเท่าไร ถ้า E Y = 0.3 สำหรับน้ำมัน ดูจาก E P = % Q / % Y % Y = 450 / 9000 = 5 % % Q = 0.3 x 5 % = 1.5 % บริโภคน้ำมันเพิ่ม = 900 x 1.5 % = 13.5 แกลลอน

11

12 5. การควบคุมราคา (Price Control) ถ้า กำหนด อุปสงค์และอุปทานของแก๊ส เป็น Q = -5P g + 3.75P o Q = 14 + 2P g + 0.25P o ณ จุดดุลยภาพ P g = 2 เหรียญ และ P o = 8 เหรียญ ถ้า รัฐควบคุมราคาแก๊สให้เหลือเป็น 1 เหรียญ จะเกิด Excess demand เท่าไร

13 แทนค่า P g = 1 Q D = (-5 x 1) + (3.75 x 8) = -25 Q S = 14 + (2 x 1) + (0.25 x 8) = 18 Q D มากกว่า Q S = 25 - 18 = 7 หน่วย

14


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ 1. Utility function จะให้ Utility function มาแล้ว คำนวณหา x และ y เช่น U(X,Y) = X a Y 1-a แล้วให้ P x = 1 บาท P y = 2 บาท และ I = 100 บาท a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google