งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ 1. Utility function

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ 1. Utility function"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ 1. Utility function จะให้ Utility function มาแล้วคำนวณหา x และ y เช่น U(X,Y) = XaY1-a แล้วให้ Px = 1 บาท Py = 2 บาท และ I = 100 บาท a = 0.5 หาค่า x และ y ณ จุดดุลยภาพ

2

3 2Y = X (PxX) + (PyY) = 100 X + 2Y = 100 2Y + 2Y = 100 4Y = 100 Y = 25 X = 50

4 2. การวัดความยืดหยุ่น (EP)
ถ้าให้ เส้นอุปทานเป็น Qs = P และเส้นอุปสงค์เป็น Qd = P ณ จุดดุลยภาพจะมี (EP) ของอุปสงค์และอุปทานเป็นเท่าไร

5 ณ จุดดุลยภาพ Qs = Qd P = P 506P = 1850 P = บาทต่อตัน Qs = (240 x 3.46) = ตัน

6 ถ้าให้ P เพิ่มเป็น 4 บาทต่อวัน
QD = (266 x 4) = ตัน EP จะเปลี่ยนไปตามเส้นอุปสงค์และอุปทาน

7 3. ส่วนเกินของผู้บริโภค

8 ถ้าคนในเมืองนี้ต้องจ่ายค่าทำอากาศให้บริสุทธิ์มากขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อ NOX ลดลง 1pphm
โครงการกำจัดมลพิษจะสร้างผลได้ให้กับประชากรเป็นเท่าไร? CS = (1/2) x 5 x (2, ,000) = 2, บาท

9 4. ผลของการเก็บภาษี กำหนดให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมัน 1,200 แกลลอนต่อปี EP = ราคาในตลาดเป็น 1 เหรียญต่อแกลลอน รายได้เป็น 9,000 เหรียญต่อปี ถ้าเก็บภาษีน้ำมันเป็น 0.5 เหรียญต่อแกลลอน จะมีผลต่อปริมาณการบริโภคน้ำมันเป็นเท่าไร ดูจาก EP = = % Q / % P % P = 0.5 % Q = x 0.5 =

10 ลดลง 25% จาก 1,200 เหลือ 900 แกลลอน ถ้ารัฐชดเชยเป็นเงินสดให้ 450 เหรียญต่อปี การบริโภคน้ำมันจะเป็นเท่าไร ถ้า EY = 0.3 สำหรับน้ำมัน ดูจาก EP = % Q / % Y % Y = 450 / 9000 = 5 % % Q = 0.3 x 5 % = 1.5 % บริโภคน้ำมันเพิ่ม = 900 x 1.5 % = 13.5 แกลลอน

11

12 5. การควบคุมราคา (Price Control)
ถ้า กำหนด อุปสงค์และอุปทานของแก๊สเป็น Q = -5Pg Po Q = Pg Po ณ จุดดุลยภาพ Pg = 2 เหรียญ และ Po = 8 เหรียญ ถ้า รัฐควบคุมราคาแก๊สให้เหลือเป็น 1 เหรียญ จะเกิด Excess demand เท่าไร

13 แทนค่า Pg = 1 QD = (-5 x 1) + (3.75 x 8) = -25 QS = (2 x 1) + (0.25 x 8) = 18 QD มากกว่า QS = = 7 หน่วย

14


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ 1. Utility function

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google