งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9 0 D* ( รายได้ = 800 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 2 D ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 10 80 กิโลกรั ม บาท / กิโลกรัม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9 0 D* ( รายได้ = 800 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 2 D ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 10 80 กิโลกรั ม บาท / กิโลกรัม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 9 0 D* ( รายได้ = 800 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 2 D ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 10 80 กิโลกรั ม บาท / กิโลกรัม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน รายได้ของผู้บริโภค

2 ประเภทของสินค้า 2  สินค้าปกติ (normal goods)  ปริมาณเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับรายได้  สินค้าด้อยคุณภาพ (inferior goods)  ปริมาณเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรายได้  ความยืดหยุ่นรายได้ (income elasticity)  เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อสินค้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 1 เปอร์เซ็นต์ในรายได้ของ ผู้บริโภค  Arc and point income elasticity  % การเปลี่ยนแปลงในรายได้ = (100)(800 – 500)/650 = 46.15  % การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อ = (100)(9 – 2)/5.5 = 127.27  ความยืดหยุ่นรายได้ = 127.27/46.15 = +2.76

3 สินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย 3  สินค้าจำเป็น (necessity)  ปริมาณใช้ค่อนข้างคงที่ จึงไม่ขึ้นอยู่กับระดับรายได้  มีความยืดหยุ่นรายได้น้อยกว่า 1  ตัวอย่างของยาแก้ปวดศีรษะ ทานครั้งละ 2 เม็ดไม่ว่าจะมี รายได้ระดับใด  สินค้าฟุ่มเฟือย (luxury)  ปริมาณการใช้เปลี่ยนไปตามระดับรายได้  มีความยืดหยุ่นรายได้มากกว่า 1  ตัวอย่างของหนัง / ละคร รายได้ 10,000 บาทดูหนังเดือนละ 1 ครั้ง พอรายได้ 20,000 บาทดูหนังเดือนละ 4 ครั้ง

4 4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าอื่น 2 6 D* ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 35 บาท / กิโลกรัม ) D ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 10 80 กิโลกรัม บาท / กิโลกรัม

5 สินค้าทดแทนและสินค้าใช้ร่วมกัน 5  สินค้าทดแทน (substitutes)  ราคาส้มเพิ่มทำให้ปริมาณเงาะเพิ่ม  สินค้าใช้ร่วมกัน (complements)  ราคาน้ำตาลเพิ่มทำให้ปริมาณกาแฟลดลง  ความยืดหยุ่นราคาไขว้ (cross price elasticity)  เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อสินค้า X เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 1 เปอร์เซ็นต์ในราคาของ สินค้า Y  เปอร์เซ็นต์การเพิ่มราคาเท่ากับ (100)(5)/(32.5) หรือ 15.38  เปอร์เซ็นต์การเพิ่มปริมาณเงาะเท่ากับ (100)(4/(3) หรือ 133.33  ความยืดหยุ่นราคาไขว้แบบช่วงเท่ากับ 133.33/15.38 หรือ +8.67

6 6 อุปสงค์รวม 2525 5 1515 5 1010 5 P P Q Q D1D1 P Q D2D2 ก)ก) ข)ข) DtDt ค)ค)

7 อุปทาน : เครื่องมือจำลองพฤติกรรมของผู้ผลิต 7  อุปทานคือปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตยินดีขายที่ระดับราคาต่างๆ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไร  ราคาปัจจัยการผลิต  การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี

8 ตัวอย่างอุปทานของเงาะ 8 ราคาเงาะ ปริมาณ ขาย ค่าขนส่ง ( บาท / กิโลกรัม ) ( กิโลกรัม )( บาท / กิโลกรัม ) 502 1052 20152 30252 40352 50452 60552

9 กราฟของเส้นอุปทาน 9 2525 3030 5 S( ค่าขนส่ง = 2 บาท / กิโลกรัม ) บาท / กิโลกรัม กิโลกรัม

10 10 ความยืดหยุ่นราคาของอุปทาน Q1 Q2 Q3 P2P2 P1P1 S1S1 บาท / กิโลกรั ม กิโลกรัม S2S2 SoSo ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน • ระยะเวลา • ระยะฉับพลัน (instantaneous) เพิ่มปริมาณไม่ได้ • ระยะสั้น (short run) เพิ่มปริมาณ ได้จากกำลังผลิตที่มีอยู่ • ระยะยาว (long run) ขยายกำลัง ผลิตได้

11 ปัจจัยที่มีผลต่อเส้นอุปทาน 11 3131 S*( ค่าขนส่ง = 1.50 บาท / กิโลกรัม ) 2525 3030 5 S( ค่าขนส่ง = 2 บาท / กิโลกรัม ) บาท / กิโลกรั ม กิโลกรัม

12 อุปทานรวม (market supply) 12 35 2020 2020 2020 1515 2020 P P Q Q S1S1 P Q S2S2 ก)ก) ข)ข) StSt ค)ค)

13 ดุลยภาพในการซื้อขายเงาะ 13 1818 2020 3434 -1 4 6 6.5 8 12 4545 3030 St บาท / กิโลกรั ม พัน กิโลกรัม Dt •Comparative static • พิจารณาเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดจบ ไม่ทราบรายละเอียดระหว่างการปรับตัว •Dynamic • พิจารณาทั้งกระบวนการ มีรายละเอียดในการปรับตัว

14 การเปลี่ยนแปลงในดุลยภาพ 14 Dt* 4 6 6.58 12 35 30 St บาท / กิโลกรัม พันกิโลกรัม Dt


ดาวน์โหลด ppt 1 9 0 D* ( รายได้ = 800 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 2 D ( รายได้ = 500 บาท, ราคาส้ม = 30 บาท / กิโลกรัม ) 10 80 กิโลกรั ม บาท / กิโลกรัม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google