งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 ธุรกิจ การเกษตร.  ความหมายของธุรกิจ การเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ครอบคลุมถึงการผลิตพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 ธุรกิจ การเกษตร.  ความหมายของธุรกิจ การเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ครอบคลุมถึงการผลิตพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 13 ธุรกิจ การเกษตร

2  ความหมายของธุรกิจ การเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ครอบคลุมถึงการผลิตพืช การ เลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และ จับสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิตปัจจัย การผลิตธุรกิจการรวบรวมสินค้า จากเกษตรกร การแปรรูป การ ขายปลีก การขายส่ง การเก็บ รักษา การขนส่งสินค้าไปสู่ ผู้บริโภค และผู้ใช้ภายในประเทศ และต่างประเทศ และรวมถึง สินเชื่อ อีกด้วย

3  ความสำคัญของธุรกิจ การเกษตร 1. เป็นแหล่งการค้าปัจจัยการ ผลิตการเกษตร 2. เป็นแหล่งวัตถุดิบ 3. เป็นแหล่งรายได้ของ ประเทศ 4. เป็นแหล่งแรงงานของ ประเทศ 5. เป็นมูลค่าที่สำคัญของ องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

4  ความสำคัญของธุรกิจ การเกษตรที่มีต่อภาคเกษตร 1. ก่อให้เกิดการมีงานทำใน การเกษตร 2. ก่อให้เกิดการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น 3. ก่อให้เกิดการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร 4. ก่อให้เกิดการทำการเกษตรแบบ มีสัญญา (contract farming) 5. ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในภาค เกษตร

5  ลักษณะโครงสร้างของ ระบบย่อย ธุรกิจการเกษตรแบ่งเป็น 7 ระบบย่อย คือ 1. ระบบย่อยปัจจัยการผลิต สินค้าเกษตร 2. การผลิตสินค้าเกษตร 3. การจัดหาสินค้าเกษตร 4. การแปรรูปผลิตผลเกษตร 5. การจำหน่ายสินค้าเกษตร 6. การส่งออกสินค้าเกษตร 7. สินเชื่อการเกษตร

6  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยใน ธุรกิจการเกษตร ในแนวดิ่ง 1. ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตสินค้า เกษตร 2. ตัวกลางค้านธุรกิจ เช่น พ่อค้าคน กลาง 3. ลูกค้า  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยใน แนวราบ เป็นการรวมกิจกรรมของระบบย่อย ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน เช่นการ ดำเนินธุรกิจร้านขายอาหารที่ เหมือนกัน และมีการกระจายออกไป เป็นหลาย ๆ สาขาด้วยกัน

7  การจัดการธุรกิจ การเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรมี 5 สาขา คือ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การสั่งการ 4. การประสานงาน 5. การควบคุม

8  ความแตกต่างของการ ดำเนินธุรกิจ การเกษตรระหว่าง ประเทศ 2.1 ความไม่เท่าเทียมกันของ ปัจจัยการผลิต 2.2 ความแตกต่างทางด้านถูมิ ศาสตร์ 2.3 รสนิยมผู้บริโภค 2.4 ความต้องการบริโภค อาหารภายใน ประเทศมีปริมาณสูง

9  โครงสร้างการตลาด สินค้าเกษตรของไทย 1. ตลาดท้องที่ 2. ตลาดรวบรวม ท้องถิ่น 3. ตลาดกลาง ปลายทาง 4. ตลาดขายปลีก

10  คนกลางในแต่ละ ระดับตลาด 1. คนกลางในตลาด ท้องที่ 2. คนกลางในตลาด ท้องถิ่น 3. คนกลางในตลาด กลางปลายทาง 4. คนกลางในตลาด ขายปลีก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 ธุรกิจ การเกษตร.  ความหมายของธุรกิจ การเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ครอบคลุมถึงการผลิตพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google