งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product and Price ครั้งที่ 8. กลยุทธ์วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product and Price ครั้งที่ 8. กลยุทธ์วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product and Price ครั้งที่ 8

2 กลยุทธ์วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์

3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ยอดขายและกำไร ระยะเวลา ยอดขาย กำไร ขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเติบโตเต็มที่ขั้นตกต่ำ

4 ขั้นแนะนำ การเจริญเติบโต ช้า ผลิตภัณฑ์เริ่ม แนะนำในตลาด มีค่าใช้จ่ายมาก ในขณะที่ ยอดขายต่ำ

5 ขั้นเจริญเติบโต ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปรับตัวด้านกำไรอย่างมาก

6 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ได้กำไรสูงสุดและเริ่มลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้กับ คู่แข่งขัน

7 ขั้นตกต่ำ ยอดขายลดลง กำไรลดลง

8 ลักษณะของวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีอายุจำกัด ผลิตภัณฑ์มียอดขายแตกต่างกันใน แต่ละขั้น กำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน ขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละขั้นใช้กลยุทธ์การตลาด ต่างกัน มีรูปร่างเป็นเส้นโค้งตัว s

9 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ เจริญเติบโต ลดลงและคงที่ ยอดขาย เวลา

10 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ ยอดขาย เวลา วงจรแรกวงจรใหม่

11 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หยักๆ เหมือนเปลือกหอย ยอดขาย เวลา

12 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ รูปแบบ ยอดขาย เวลา

13 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ แฟชั่น ยอดขาย เวลา

14 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ความเห่อ ยอดขาย เวลา

15 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ เข้าสู่ต่างประเทศ ผู้ผลิตส่งออกผลิตภัณฑ์ ขั้นเริ่มต้นการผลิตที่ ต่างประเทศ การผลิตในต่างประเทศเริ่มมี การแข่งขัน การแข่งขันในการนำเข้าเกิดขึ้น

16 ขั้นแนะนำและกลยุทธ์ การตลาด ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย : กลุ่มผู้บุกเบิก ผลิตภัณฑ์ : ลักษณะพื้นฐาน ราคา : มีแนวโน้มสูง การจัดจำหน่าย : แบบเลือกสรรและจำนวนระดับสั้น การส่งเสริมการขาย : แจ้งข่าว, จูงใจและสร้างความมั่นใจ

17 กลยุทธ์การตลาดในขั้น แนะนำ การส่งเสริมมาก - การตั้งราคาสูงการส่งเสริมน้อย - การตั้งราคาสูง การส่งเสริมมาก - การตั้งราคาต่ำการส่งเสริมน้อย - การตั้งราคาต่ำ การส่งเสริมการตลาด ราคา สูง มาก ต่ำ น้อย

18 ขั้นเจริญเติบโตและกล ยุทธ์การตลาด สภาพตลาด : ส่วนตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ : ปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบใหม่ ราคา : คงที่หรือลดลง การจัดจำหน่าย : ช่องทางใหม่และจำหน่ายให้ทั่วถึง การส่งเสริมการขาย : เน้นความภักดี, สนใจ, ชอบและซื้อสินค้า

19 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และ กลยุทธ์การตลาด การปรับปรุงตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงราคา การปรับปรุงการจัดจำหน่าย การปรับปรุงการส่งเสริมการขาย

20 การปรับปรุงตลาด ยอดขาย = จำนวนผู้ใช้ตราสินค้า x อัตราการใช้ต่อคน

21 วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ ตราสินค้า การเปลี่ยนตัวผู้ไม่เคยใช้ การเข้าสู่ตลาดส่วนใหม่ การชนะใจลูกค้าของคู่แข่ง

22 วิธีการเพิ่มอัตราการใช้ ตราสินค้า การเพิ่มความถี่ในการใช้ การเพิ่มการใช้ในแต่ละโอกาส การเพิ่มการใช้ใหม่และการใช้ที่แตกต่าง

23 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงลักษณะ การปรับปรุงรูปแบบ

24 การปรับปรุงราคา การตั้งราคาให้แตกต่าง การลดราคา

25 การปรับปรุงการจัด จำหน่าย การจำหน่ายให้ทั่วถึง การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ ใช้ระดับช่องทางการจำหน่ายให้ยาวขึ้น กระตุ้นคนกลาง

26 การปรับปรุงการส่งเสริม การตลาด การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย

27 ขั้นตกต่ำและกลยุทธ์ การตลาด ผลิตภัณฑ์ : มีแนวโน้มลดลง ราคา : ลดลง, คงที่หรือสูงขึ้น การจัดจำหน่าย : ตัดช่องทางที่ไม่ทำกำไร, ใช้แบบเลือกสรร การส่งเสริมการตลาด : ลดการส่งเสริมการตลาดทุกชนิด

28 กลยุทธ์การตลาดขั้น ตกต่ำ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางส่วน กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์

29 ขั้นตอนการแก้ไข ผลิตภัณฑ์ใหม่ หาสาเหตุของยอดขายที่ลดลง สำรวจสภาพแวดล้อมมหภาค สำรวจชื่อผลิตภัณฑ์ว่าจะสื่อสารอะไรกับผู้บริโภค สำรวจความมีศักยภาพของส่วนตลาด สำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt Product and Price ครั้งที่ 8. กลยุทธ์วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google