งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552.  เพราะมีความต้องการสินค้าบริการจาก ผู้บริโภค  หน่วยผลิตทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ◦ อุปสงค์ต่อแรงงาน เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552.  เพราะมีความต้องการสินค้าบริการจาก ผู้บริโภค  หน่วยผลิตทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ◦ อุปสงค์ต่อแรงงาน เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552

2  เพราะมีความต้องการสินค้าบริการจาก ผู้บริโภค  หน่วยผลิตทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ◦ อุปสงค์ต่อแรงงาน เป็น อุปสงค์ต่อเนื่อง ‘ derived demand’  แรงงานต่างจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพราะ.... ◦ สภาพการทำงาน ◦ สภาพสังคม โอกาสอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างทำงาน ◦ ลักษณะอื่นๆของหน่วยผลิต เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ

3  ฟังชั่นการผลิต Production function : ◦ ปัจจัยการผลิต : แรงงาน Labour (E) และ ทุน capital (K) ◦ Q = f (E,K)  สมมติว่าแรงงานเหมือนกันทุกประการ homogeneous  พิจารณาเฉพาะจำนวนคนงาน ( ไม่ใช่ จำนวนชั่วโมง )  Total product, marginal product, and average product  Marginal product of labour (MPE) ◦ การเปลี่ยนแปลงในผลผลิต อันเกิดจากการ จ้างแรงงานเพิ่มหนึ่งคน โดยปัจจัยการผลิต อื่นๆอยู่คงที่

4

5  MP ของแรงงานคือ ความชันของเส้น total product ◦ อัตราการเปลี่ยนในผลผลิต เมื่อคนงานถูกจ้าง เข้ามาเพิ่มขึ้น ◦ ในระยะแรกผลผลิตจะขยายตัวด้วยอัตราที่ เพิ่มขึ้น เพราะ..... ◦ แต่ในที่สุด ผลผลิตจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง เพราะ  กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต Law of diminishing returns  Average product of labour (AP) ◦ ปริมาณผลผลิตที่คนงานทำได้  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น ◦ marginal product และ ◦ average product

6

7

8  กำไร = P Q – W E – rK  p = ราคาผลผลิต w = อัตราค่าจ้าง r = ราคา ของสินค้าทุน  สมมติว่าหน่วยผลิตเป็นส่วนย่อยของ อุตสาหกรรมนั้น ◦ ราคาทุกอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุม ◦ ‘ หน่วยผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ’ แสวงหากำไรสูงสุดโดย  จ้างแรงงาน และ  สินค้าทุน  ในจำนวนที่เหมาะสม

9  การตัดสินใจจ้างงานในระยะสั้น  ระยะสั้นหมายถึง ◦ ไม่สามารถเพิ่ม / ลดขนาดของโรงงาน ได้ ◦ ไม่สามารถซื้อ / ขายอุปกรณ์เครื่องจักรได้  สินค้าทุนมีปริมาณคงที่ ◦ หน่วยผลิตจะพิจารณา เส้น MP ที่เป็นอยู่

10

11  มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้าย value of marginal product (VMP) ◦ มูลค่าตัวเงินของสิ่งที่คนงานหน่วยเพิ่ม ผลิตได้  VMP E = p x MP E ◦ Law of diminishing returns  ผลประโยชน์ต่อหน่วยผลิตจากการจ้าง แรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แต่ในที่สุด ก็จะลดลง

12  มูลค่าของผลผลิตเฉลี่ย Value of average product ◦ Monetary value of output per worker ◦ VAP E = p x AP E  หน่วยผลิตควรจ้างคนงานจำนวนเท่าไร ? ◦ จ้างไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่  อัตราค่าจ้าง = มูลค่าของผลผลิตหน่วย สุดท้ายของแรงงาน  wage rate = value of marginal product of labour

13  เกิดอะไรขึ้นกับการจ้างงานของหน่วยผลิต เมื่อ ค่าจ้างเปลี่ยนไป โดยที่ทุนอยู่คงที่  เส้นอุปสงค์แรงงาน ขึ้นอยู่กับ มูลค่าของ เส้น marginal product  เมื่อค่าจ้างลดลง หน่วยผลิตจะจ้างคนงาน มากขึ้น  สำหรับแต่ละหน่วยผลิต เป็นเพียงราย เล็กๆ ในตลาด ราคาของผลผลิตจึงถูก กำหนดโดยตลาด  หน่วยผลิตไม่สามารถมีอิทธิพลต่อราคา ผลผลิตได้

14

15  อุตสาหกรรม Industry คือ กลุ่มของหน่วย ผลิตที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน  ถ้าหากทุกหน่วยผลิตจ้างคนงานเพิ่ม เมื่อ ค่าจ้างลดลง ◦ ผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมนั้นก็จะ ขยายออกไปมาก  ราคาผลผลิตลดลง  ถ้าหน่วยผลิตทั้งหมดเพิ่มการจ้างงาน ◦ มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายก็จะ ลดลงด้วย  เส้นอุปสงค์แรงงานเคลื่อนไป ทางซ้ายมือ

16

17


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552.  เพราะมีความต้องการสินค้าบริการจาก ผู้บริโภค  หน่วยผลิตทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ◦ อุปสงค์ต่อแรงงาน เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google