งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส 3200 - 1005 บท ที่ 1 การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส 3200 - 1005 บท ที่ 1 การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รหัส 3200 - 1005

3 บท ที่ 1 การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด

4 ความหมายของ การตลาด ความหมายของ การตลาด การตลาดและความสำคัญ / ความหมายของการตลาด หนังสือหน้า 2 เลขหน้า 1/3 การตลาด กระบวนการวางแผนและดำเนินการ 4Ps ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ลูกค้า พอใจ กิจการ พอใจ        

5 หนังสือหน้า 2 เลขหน้า 1/4 การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคม และการบริหารที่เริ่มจาก 1. การวิเคราะห์หาความจำเป็น ความ ต้องการและความต้องการซื้อของ มนุษย์ 2. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และสิ่ง ที่มีคุณค่าขึ้นมาตอบสนอง 3. มีการแลกเปลี่ยน 4. มีการซื้อขาย 5. ตลาด (Market) 6. การตลาด (Marketing) การตลาดและความสำคัญ / ความหมายของการตลาด

6 การตลาดกับการสร้าง อรรถประโยชน์ให้ผู้บริโภค หนังสือหน้า 4 เลขหน้า 1/5ด้านสถานที่ด้านสถานที่ อรรถประโยชน์ ด้านความเป็นเจ้าของด้านความเป็นเจ้าของ ด้านรูปแบบด้านรูปแบบ ด้าน เวลา ด้าน ราคา การตลาดและความสำคัญ / การตลาดกับการสร้างอรรถประโยชน์

7 หนังสือหน้า 5 เลขหน้า 1/6ความสำคัญของการตลาดความสำคัญของการตลาด ระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบเศรษฐกิจของประเทศ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ พรรคการเมืองพรรคการเมือง หน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้บริโภคผู้บริโภค การตลาดและความสำคัญ / ความสำคัญของการตลาด

8 หนังสือหน้า 5 เลขหน้า 1/7 ความสำคัญของ การตลาด 1. กระตุ้นให้ประชาชนเกิด ความต้องการซื้อสินค้า 2. ก่อให้เกิดการจ้างงานมาก ขึ้น 3. ยกระดับมาตรฐานการ ดำรงชีวิตดีขึ้น 4. เกิดการค้าระหว่างประเทศ 5. ยกระดับการผลิต ต่อระบบเศรษฐกิจของชาติต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ การตลาดและความสำคัญ / ความสำคัญของการตลาด

9 ความสำคัญต่อ องค์กรธุรกิจ ความสำคัญต่อ องค์กรธุรกิจ สร้างรายได้ให้กิจการ ทำให้ต้องพัฒนาแนวความคิด ใหม่ ๆ ตลอดเวลา สร้างอรรถประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการ องค์กรขยายการผลิต หนังสือหน้า 6 เลขหน้า 1/8 การตลาดและความสำคัญ / ความสำคัญของการตลาด

10 ความสำคัญต่อ ผู้บริโภค ความสำคัญต่อ ผู้บริโภค ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าตาม คุณภาพ ราคาที่ต้องการ ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตดี ขึ้น ทำให้หาซื้อสินค้าในราคาที่ถูก ลง สร้างอาชีพต่าง ๆ หนังสือหน้า 6 เลขหน้า 1/9 การตลาดและความสำคัญ / ความสำคัญของการตลาด

11 หนังสือหน้า 8 เลขหน้า 1/10 4 Ps ของ การตลาด ตลาดเป้าหมาย ตลาดเป้าหมาย (Target market) (Target market) ตลาดเป้าหมาย ตลาดเป้าหมาย (Target market) (Target market) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Places) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลิตภัณฑ์ (Product) ส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาด การตลาดและความสำคัญ / ส่วนผสมทางการตลาด

12 หนังสือหน้า 10 เลขหน้า 1/11การตลาดกับการขายการตลาดกับการขาย ProductPrice PromotionPlace แสดงส่วนผสมทางการตลาดแสดงส่วนผสมทางการตลาด Selling การตลาดและความสำคัญ / ส่วนผสมทางการตลาด

13 ความแตกต่างระหว่าง การตลาดกับการขาย หนังสือหน้า 11 เลขหน้า 1/12การตลาดการตลาด 1. ให้ความสำคัญกับ ลูกค้า 2. ค้นหาความต้องการ นำไปพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 3. มุ่งผลกำไรจากความ พอใจของลูกค้า 4. ทุกกิจกรรมมุ่งที่ การตลาดเป็นหลัก 5. หวังกำไรระยะยาว 1. ให้ความสำคัญกับ ลูกค้า 2. ค้นหาความต้องการ นำไปพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 3. มุ่งผลกำไรจากความ พอใจของลูกค้า 4. ทุกกิจกรรมมุ่งที่ การตลาดเป็นหลัก 5. หวังกำไรระยะยาว การขายการขาย 1. มุ่งความสำคัญที่ การผลิตและการขาย 2. ผลิตสินค้าก่อน แล้ว พยายามขายให้ได้ 3. มุ่งกำไรจาก ปริมาณการขาย 4. ให้ความสำคัญกับ ผู้ขาย 5. เพื่อให้ได้กำไรใน ระยะสั้น 1. มุ่งความสำคัญที่ การผลิตและการขาย 2. ผลิตสินค้าก่อน แล้ว พยายามขายให้ได้ 3. มุ่งกำไรจาก ปริมาณการขาย 4. ให้ความสำคัญกับ ผู้ขาย 5. เพื่อให้ได้กำไรใน ระยะสั้น การตลาดและความสำคัญ / ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการขาย


ดาวน์โหลด ppt รหัส 3200 - 1005 บท ที่ 1 การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google