งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการ ผลิต และ ต้นทุนการ ผลิต ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการ ผลิต และ ต้นทุนการ ผลิต ศิวาพร ทรงวิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการ ผลิต และ ต้นทุนการ ผลิต ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

2 Input Factor Process Output Factor

3 Production Function Q =  (X 1, X 2,….., X n ) Q = ปริมาณ ผลผลิต X1, X2,….., Xn = ปัจจัยการผลิต

4 การวัดผลผลิตในระยะ สั้น

5

6

7 การวัดผลผลิตในระยะ ยาว เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant Curve : IC) หมายถึงเส้นที่แสดง อัตราส่วนการทดแทนกัน หรือการแลกเปลี่ยน (Trade-Offs) ระหว่าง ปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้รับผลผลิต จำนวนเท่าเดิม YX สามารถทดแทนกันได้ อย่างสมบูรณ์ (Perfectly Substitue) ไม่สามารถทดแทนกัน ได้ แต่สามารถใช้ ประกอบกัน สามารถทดแทนกันได้ แต่ไม่สมบูรณ์

8 YX YYYY XXXX แนวคิดอัตราการใช้ ปัจจัยการผลิตทดแทน กัน (Marginal Rate of Technical Substitution : MRTS) -  Y MRTS = --- ----  X  X

9 กฏผลได้ต่อขนาด (Law of Return to Scale) YX IC1 = 10 IC2 = 30 IC3 = 60 IC4 = 90 IC5 = 110

10 หมายถึง เส้นที่แสดง ส่วนผสมต่าง ๆ ของปัจจัย การผลิตทั้ง 2 ชนิด (X,Y) ที่ ซื้อได้ด้วย ต้นทุนจำนวน เท่ากัน

11 YX IC 1 IC 3 IC 2

12 YX IC 1 IC 2 IC 3 เส้นแนวขยายการผลิต (Expanstion Path) คือเส้นที่แสดงถึงความสามารถ ในการเลือกทำการผลิต หรือขยาย การผลิตสินค้าและบริการ โดย ยังคงได้รับ Optimum Inputs Combination เส้นแนวขยายการผลิต (Expanstion Path) คือเส้นที่แสดงถึงความสามารถ ในการเลือกทำการผลิต หรือขยาย การผลิตสินค้าและบริการ โดย ยังคงได้รับ Optimum Inputs Combination

13 หมายถึงรายได้ที่ สูญเสียไปจากเลือก ทางเลือกอื่น Opportunity Cost หมายถึงค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่กิจการต้อง จ่ายสำหรับซื้อ หรือ เช่า ที่กิจการได้มีการ จ่ายไปจริง ๆ Explicit Cost หมายถึงค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่กิจการไม่ได้ มีการจ่ายเป็นตัวเงิน จริง Implicit Cost หมายถึงค่าใช้จ่าย ที่ กิจการจ่ายไปแล้วไม่ สามารถได้คืน Sunk Cost หมายถึงค่าใช้จ่าย ทั้งหมดที่เป็นทั้ง ต้นทุนชัดแจ้ง และ ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง ที่ กิจการจะต้องจ่าย Private Cost หมายถึงค่าใช้จ่าย ทั้งหมดที่เป็นทั้ง ต้นทุนที่เกิดขึ้น ภายในกิจการเอง และเกิดขึ้นจาก ภายนอกกิจการ Social Cost

14 การวิเคราะห์ต้นทุนการ ผลิตระยะสั้น เป็นการศึกษาผลผลิต ภายใต้การใช้ปัจจัยผัน แปร (Variable Input) ร่วมกับปัจจัยคงที่ (Fixed Input) ดังนั้นต้นทุนการ ผลิตในระยะสั้นจึงประกอบ ไปด้วย ปัจจัยคงที่ และ ปัจจัยผันแปร ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ กิจการเสียไปเพื่อซื้อปัจจัย คงที่ทั้งหมดมาเพื่อผลิต สินค้า ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ กิจการเสียไปเพื่อซื้อปัจจัย คงที่ทั้งหมดมาเพื่อผลิต สินค้า ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TFC ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ กิจการเสียไปเพื่อซื้อปัจจัย ผันแปรทั้งหมดมาเพื่อผลิต สินค้า ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TFC ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ กิจการเสียไปเพื่อซื้อปัจจัย ผันแปรทั้งหมดมาเพื่อผลิต สินค้า ต้นทุนรวม (Total Cost : TC TC = TFC + TVC ต้นทุนรวม = ต้นทุน คงที่รวม + ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนรวม (Total Cost : TC TC = TFC + TVC ต้นทุนรวม = ต้นทุน คงที่รวม + ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC ค่าใช้จ่ายปัจจัยคงที่ เฉลี่ยทั้งหมด เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยของผลผลิต หาได้ จาก AFC = TFC/ จำนวน ผลผลิต (Y) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC ค่าใช้จ่ายปัจจัยคงที่ เฉลี่ยทั้งหมด เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยของผลผลิต หาได้ จาก AFC = TFC/ จำนวน ผลผลิต (Y) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC ค่าใช้จ่ายปัจจัยผันแปร เฉลี่ยทั้งหมด เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยของผลผลิต หาได้ จาก AVC = TVC/ จำนวน ผลผลิต (Y) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC ค่าใช้จ่ายปัจจัยผันแปร เฉลี่ยทั้งหมด เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยของผลผลิต หาได้ จาก AVC = TVC/ จำนวน ผลผลิต (Y) ต้นทุนเฉลี่ยรวม (Average Cost : AC) AC = AFC + AVC หรือ AC = (AFC/Y) + (AVC/Y) ต้นทุนเฉลี่ย = ต้นทุน คงที่เฉลี่ย + ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ยรวม (Average Cost : AC) AC = AFC + AVC หรือ AC = (AFC/Y) + (AVC/Y) ต้นทุนเฉลี่ย = ต้นทุน คงที่เฉลี่ย + ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost : MC) MC =  TC /  Y ต้นทุนส่วนเพิ่ม = อัตรา การเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนรวม / อัตราการ เปลี่ยนแปลงจากจำนวน ผลผลิต ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost : MC) MC =  TC /  Y ต้นทุนส่วนเพิ่ม = อัตรา การเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนรวม / อัตราการ เปลี่ยนแปลงจากจำนวน ผลผลิต

15 QTFCTVCTCAFCAVCACMC040- 110 216 318 420 526 636 752 876 1420 22 24 30 40 56 80 4 -- - 10 1

16 TC AC, MC Q Q TF C TC TV C ACACACAC AF C AV C MCMCMCMC พื้นที่ เท่ากับ TFC พื้นที่ เท่ากับ AFC

17 LAC

18

19 เงื่อนไขการได้รับ กำไรสูงสุด กำไรสูงสุดจะได้ต่อเมื่อ รายรับรวม (TR) มี มากกว่าต้นทุนรวม (TC) TC TR


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการ ผลิต และ ต้นทุนการ ผลิต ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google