งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กันยายน 2552. สองบทบาทหลักของรัฐ  จ้างแรงงานโดยตรง  หน้าที่จัดให้มีสินค้าสาธารณะ เงินโอน เก็บ ภาษี  ออกกฎหมาย และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กันยายน 2552. สองบทบาทหลักของรัฐ  จ้างแรงงานโดยตรง  หน้าที่จัดให้มีสินค้าสาธารณะ เงินโอน เก็บ ภาษี  ออกกฎหมาย และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กันยายน 2552

2 สองบทบาทหลักของรัฐ  จ้างแรงงานโดยตรง  หน้าที่จัดให้มีสินค้าสาธารณะ เงินโอน เก็บ ภาษี  ออกกฎหมาย และ กฎระเบียบต่างๆ  กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ Minimum wage law  ควบคุมการเอาเปรียบ ในกรณีของการผูกขาด  กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน  การออกใบอนุม้ติประกอบอาชีพ  ภาษีศุลกากร โควต้า

3 รัฐบาลในฐานะเป็นผู้สร้างค่าเช่าทาง เศรษฐกิจ  ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ :  ความแตกต่างระหว่าง  ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนงานแต่ละคน และ  ค่าจ้างที่พอดีกับที่จะทำให้เขาอยู่ในงานที่ ทำอยู่ในปัจจุบัน  เส้นอุปทานแรงงานของตลาด = เส้นต้นทุนค่า เสียโอกาสหน่วยสุดท้าย  สะท้อนมูลค่าของทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดของ คนงานแต่ละคน  งานอื่นในตลาดแรงงาน การผลิตในครัวเรือน การพักผ่อน

4  คนงาน และ กลุ่มอาชีพต่างๆ แสวงหาค่า เช่า rent seekers  เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ตอบสนองสร้างค่าเช่า rent providers  แต่... ค่าจ้างที่สูงขึ้นสำหรับคนงานกลุ่มหนึ่ง อาจจะทำให้  ค่าจ้างลดลงสำหรับคนงานกลุ่มอื่นๆ  ราคาสินค้าสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค  เงินปันผลลดลงสำหรับผู้ถือหุ้น

5 ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำ  ในกรณีที่ครอบคลุมทุกสาขา แรงงานทุกคน  ค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงกว่าระดับดุลยภาพ  การ ว่างงาน  คนงานเดิมจะถูกปลด  จะมีคนงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  อัตราการว่างงานขึ้นอยู่กับ  ระดับค่าจ้างขั้นต่ำ  ความยืดหยุ่นของอุปทาน และ อุปสงค์ แรงงาน

6

7  ในกรณีที่มีสองสาขา แต่ บังคับใช้แต่เพียงสาขา เดียว  แรงงานในสาขาที่ไม่มีการบังคับใช้ จะได้ค่าจ้าง ระดับแข่งขัน  หลังจากมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ  ผู้ที่ตกงาน  สาขาที่ไม่บังคับใช้  เส้นอุปทาน เคลื่อนไปทางขวา  ค่าจ้างลดลง  คนงานในสาขาที่ไม่บังคับใช้ อาจออกจากงาน เดิม  สมัคร / รองานในสาขาที่มีค่าจ้างขั้นต่ำ เพราะค่าจ้างสูงกว่า  เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางซ้าย  ค่าจ้างสูงขึ้น

8

9

10 การจดทะเบียนอาชีพ  แพทย์ ทนายความ ถ้าทำงานผิดพลาด  สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคอย่าง ร้ายแรง  รัฐต้องดูแลคุ้มครอง  ลดต้นทุนของการหาข้อมูล การตัดสินใจ ซื้อเป็นไปอย่างเหมาะสม  หรือ กลุ่มอาชีพนั้นๆอาจเรียกร้องให้มีการ จดทะเบียน  จำกัดอุปทาน  สร้างค่าเช่าทาง เศรษฐกิจให้เกิดกับผู้ที่มีใบทะเบียนอยู่ แล้ว

11

12 ภาษีศุลกากร โควต้า  ภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้าเข้า และการ กำหนดโควตาสำหรับสินค้าเข้า  สร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้คนงาน บางกลุ่ม  สินค้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น  เพิ่มยอดขายให้สินค้าในประเทศที่ได้รับ การคุ้มครอง ( เพราะคู่แข่งลดลง )  เพิ่มอุปสงค์ต่อเนื่องสำหรับคนงานใน ประเทศ  เพิ่มค่าจ้างดุลยภาพ และการจ้างงาน

13


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กันยายน 2552. สองบทบาทหลักของรัฐ  จ้างแรงงานโดยตรง  หน้าที่จัดให้มีสินค้าสาธารณะ เงินโอน เก็บ ภาษี  ออกกฎหมาย และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google