งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา เรื่อง ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา เรื่อง ศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา เรื่อง ศาสนา
จัดทำโดย ด.ช. ธรรมธร ศิลอาภรณ์ ด.ช.สิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next

2 หลักคำสอนของศาสนาสำคัญ ความสัมพันธ์ของศาสนา
ลักษณะสำคัญของศาสนา องค์ประกอบของศาสนา หลักคำสอนของศาสนาสำคัญ ความสัมพันธ์ของศาสนา NEXT

3 ลักษณะสำคัญของศาสนา back ศาสนา หมายถึง คำสั่งสอน ซึ่งทุกศาสนาประกอบด้วยลักษณะสำคัญที่มีจุดหมายเดียวกันคือ สอนให้คนเป็นคนดี เข้ากับสังคมได้ ให้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสามารถ มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติทั้งยังเป็นที่รวมแห่งความเชื่อและความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน แต่ลักษณะคำสอนของแต่ละศาสนาอาจเหมือนกัน

4 องค์ประกอบของศาสนา 1. ศาสดา คือผู้ตั้งหรือผู้สอนศาสนาดั้งเดิม มีปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ เช่นพระพุทธเจ้า พระเยซู พระอัลเลาะห์    2. คัมภีร์ศาสนาหรือคำสอนในศาสนา คือข้อความที่ท่องจำสืบต่อกันมาแล้วได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรหลักธรรมคำสอนก็รวมอยู่ในข้อนี้ เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กรุอานเป็นต้น    3. นักบวชผู้สืบทอด ผู้สืบต่อ ผู้แทน เป็นทางการของศาสนานั้น ๆซึ่งเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติและศาสนาได้กำหนดใช้ ได้แก่ พระสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะอิหม่ามและอื่นๆ    4. ศาสนาคือที่ตั้งทางศาสนา สถานที่เคารพ ปูชนียสถานหรือสถานที่ทำภารกิจต่างๆทางศาสนาเช่น วัด โบสถ์ วิหาร สุเหร่า    5. ศาสนิกชก คือผู้ที่ยอมรับนับถือเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา เช่น พุทธศาสนิกชน เป็นต้น     back#

5 ความสัมพันธ์ของศาสนา
ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน ในระยะแรกศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อขจัดความหวาดกลัวสิ่งต่างๆ ที่ล้อมรอบตัวของมนุษย์ คิดว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของผู้มีฤทธิ์มากกว่าตน เมื่อมนุษย์เริ่มเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นและเกิดเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเข้ามาเป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ความเชื่อศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ทำสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน    back

6 หลักคำสอนของศาสนาสำคัญในประเทศไทย
   ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่มีการกีดกั้นศาสนาอื่นๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาอื่นๆมาช้านาน จึงมีศาสนาสำคัญๆในประเทศไทย back

7 ข้อสอบ กดต่อไปครับ NEXT back

8 ๑. การเอาชนะใคร ถือว่าประเสริฐที่สุด
๑. การเอาชนะใคร  ถือว่าประเสริฐที่สุด                   ตนเอง พ่อแม่ คนที่เก่งกว่า ศัตรู

9 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

10 ผิดครับผม ข้อต่อไป

11 2. ประเทศไทยมีศาสนาใดประจำชาติ
พุทธ คริสต์ อิสลาม พาหมณ์

12 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

13 ผิดครับผม ข้อต่อไป

14 3.ใครคือผู้ตั้งหรือผู้สอนศาสนาดั้งเดิม
ศาสนิกชน นักบวช ศาสดา บุคคล

15 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

16 ผิดครับผม ข้อต่อไป

17 4.ศาสนาหมายถึงอะไร สิ่งที่นับถือ สิ่งที่ไม่ดี คำสั่งพ่อแม่ คำสั่งสอน

18 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

19 ผิดครับผม ข้อต่อไป

20 5.คัมภีร์คืออะไร ข้อความที่สืบต่อกันมา ข้อความที่ตั้งเอง
ข้อความที่เกิดจากการคาดเดา ถูกทุกข้อ

21 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

22 ผิดครับผม ข้อต่อไป

23 6. พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาใด
พุทธ พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม

24 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

25 ผิดครับผม ข้อต่อไป

26 7. การทำดีต่อครอบครัวทำกับใครดีที่สุด
แม่ พี่ พ่อ ทุกคน

27 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

28 ผิดครับผม ข้อต่อไป

29 8.พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอย่างไร
ศาสดา คัมภีร์ นักบวช ศาสนิกชน

30 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

31 ผิดครับผม ข้อต่อไป

32 9.พระพุทธเจ้าเกิดประเทศอะไร
เนปาล อังกฤษ ไทย อินเดีย

33 ถูกต้องแล้วครับ ข้อต่อไป

34 ผิดครับผม ข้อต่อไป

35 10. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นอะไร
ต้นสาละ ต้นมะม่วง ต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นไทร

36 ถูกต้องแล้วครับ END

37 ผิดครับผม END


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา เรื่อง ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google