งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ธรรมธร ศิลอาภรณ์ ด. ช. สิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ธรรมธร ศิลอาภรณ์ ด. ช. สิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. ธรรมธร ศิลอาภรณ์ ด. ช. สิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next

2 ลักษณะ สำคัญของ ศาสนา องค์ประกอบ ของศาสนา ความสัมพันธ์ ของศาสนา หลักคำสอน ของศาสนา สำคัญ NEXT

3 ศาสนา หมายถึง คำสั่งสอน ซึ่งทุกศาสนา ประกอบด้วยลักษณะสำคัญที่มีจุดหมาย เดียวกันคือ สอนให้คนเป็นคนดี เข้ากับ สังคมได้ ให้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมี ความสามารถ มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นที่รวมแห่งความเชื่อและความ เคารพนับถือสูงสุดของมนุษย์ในการอยู่ ร่วมกัน แต่ลักษณะคำสอนของแต่ละ ศาสนาอาจเหมือนกัน

4 1. ศาสดา คือผู้ตั้งหรือผู้สอนศาสนาดั้งเดิม มีปรากฏหลักฐานอยู่ใน ประวัติศาสตร์ เช่นพระพุทธเจ้า พระเยซู พระอัลเลาะห์ 2. คัมภีร์ศาสนาหรือคำสอนในศาสนา คือข้อความที่ท่องจำสืบต่อกัน มาแล้วได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรหลักธรรมคำสอนก็รวมอยู่ในข้อนี้ เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กรุอานเป็นต้น 3. นักบวชผู้สืบทอด ผู้สืบต่อ ผู้แทน เป็นทางการของศาสนานั้น ๆซึ่งเป็น ข้อกำหนดคุณสมบัติและศาสนาได้กำหนดใช้ ได้แก่ พระสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะอิหม่ามและอื่นๆ 4. ศาสนาคือที่ตั้งทางศาสนา สถานที่เคารพ ปูชนียสถานหรือสถานที่ทำ ภารกิจต่างๆทางศาสนาเช่น วัด โบสถ์ วิหาร สุเหร่า 5. ศาสนิกชก คือผู้ที่ยอมรับนับถือเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา เช่น พุทธศาสนิกชน เป็นต้น back#

5 ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน ในระยะแรกศาสนาเป็นสิ่งที่ ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อขจัดความหวาดกลัวสิ่งต่างๆ ที่ ล้อมรอบตัวของมนุษย์ คิดว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของผู้มีฤทธิ์มากกว่าตน เมื่อ มนุษย์เริ่มเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นและเกิดเป็นศาสนาที่มี เหตุผลเข้ามาเป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิต ความเชื่อศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรม ต่างๆ ของแต่ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ทำสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน back

6 ศาสนาสำคัญในประเทศไทย ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำ ชาติแต่ไม่มีการกีดกั้นศาสนาอื่นๆ อีกทั้งยังให้ การสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาอื่นๆมาช้านาน จึงมีศาสนาสำคัญๆในประเทศไทย back

7 NEXT back

8 ๑. การเอาชนะใคร ถือว่าประเสริฐ ที่สุด ตนเอง ศัตรู คนที่เก่ง กว่า พ่อแม่

9 ข้อ ต่อไป

10 ข้อ ต่อไป

11 2. ประเทศไทยมีศาสนาใดประจำ ชาติ พุทธ พาหมณ์อิสลาม คริสต์

12 ข้อ ต่อไป

13 ข้อ ต่อไป

14 3. ใครคือผู้ตั้งหรือผู้สอนศาสนา ดั้งเดิม ศาสนิก ชน บุคคลศาสดา นักบวช

15 ข้อ ต่อไป

16 ข้อ ต่อไป

17 4. ศาสนาหมายถึงอะไร สิ่งที่นับ ถือ คำสั่ง สอน คำสั่งพ่อ แม่ สิ่งที่ไม่ ดี

18 ข้อ ต่อไป

19 ข้อ ต่อไป

20 5. คัมภีร์คืออะไร ข้อความที่ สืบต่อกัน มา ถูกทุกข้อ ข้อความที่ เกิดจากการ คาดเดา ข้อความ ที่ตั้งเอง

21 ข้อ ต่อไป

22 ข้อ ต่อไป

23 6. พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนา ใด พุทธ อิสลาม พราหม ณ์ คริสต์

24 ข้อ ต่อไป

25 ข้อ ต่อไป

26 7. การทำดีต่อครอบครัวทำกับใครดี ที่สุด แม่ ทุกคนพ่อ พี่

27 ข้อ ต่อไป

28 ข้อ ต่อไป

29 8. พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับศาสนา พุทธอย่างไร ศาสดา นักบวช ศาสนิก ชน คัมภีร์

30 ข้อ ต่อไป

31 ข้อ ต่อไป

32 9. พระพุทธเจ้าเกิดประเทศอะไร อังกฤษ อินเดียไทย เนปาล

33 ข้อ ต่อไป

34 ข้อ ต่อไป

35 10. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นอะไร ต้นสาละ ต้นศรี มหาโพธิ์ ต้นไทร ต้น มะม่วง

36 END

37


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ธรรมธร ศิลอาภรณ์ ด. ช. สิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google