งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ของมนุษย์ • โดยมีนักประวัติศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ สืบสวน ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ จาก หลักฐานที่หลงเหลืออยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ของมนุษย์ • โดยมีนักประวัติศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ สืบสวน ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ จาก หลักฐานที่หลงเหลืออยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ของมนุษย์ • โดยมีนักประวัติศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ สืบสวน ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ จาก หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ • เราสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ใน ปัจจุบัน หรือแก้ปัญหาสภาพสังคมปัจจุบัน ได้

3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง • ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณี สิ่งที่มนุษย์จับต้อง ส่วนใหญ่มักจะ อยู่ในธรรมชาติ และในวัฒนธรรมของมนุษย์

4 การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งตามลักษณะการเกิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ • หลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิ • หลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิ แบ่งตามลักษณะการบันทึก ได้แก่ • ห ลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

5 หลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิ • หลักฐานที่บันทึกไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือ รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง • เช่น เจดีย์ รูปปั้น พระพุทธรูป โครงกระดูก ภาชนะ ดินเผา เครื่องประดับ ป้อมและกำแพงเมือง เป็นต้น

6 หลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิ • เป็นบันทึกของผู้ที่รับทราบเหตุการณ์จากคำบอกของ บุคคลอื่นมาอีกต่อหนึ่ง หรือหลักฐานที่มีผู้เขียนขึ้น ภายหลัง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบทความทางวิชาการ และหนังสือต่าง ๆ • เช่น จดหมายเหตุ พงศาวดาร ตำนาน บันทึกคำ บอกเล่า ของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

7 การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งตามลักษณะการเกิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ • หลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิ • หลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิ แบ่งตามลักษณะการบันทึก ได้แก่ • หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

8 แบ่งตามลักษณะการบันทึก หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • คือ หลักฐานที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือและบันทึก เรื่องราวต่าง ๆ • เช่น จารึก จดหมายเหตุ ตำนาน พระราช พงศาวดาร บันทึก คำให้การหรือคำบอกเล่า วรรณคดี และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

9 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • จารึก เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่ เก่าแก่ที่สุด ส่วนใหญ่จะจารึกบนแผ่นศิลา หรือ จารึกบนแผ่นอิฐ จะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ ความเชื่อ และคำสอนไว้

10 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • จดหมายเหตุ คือ การจดบันทึก ข่าวคราว หรือเหตุการณ์เรื่องใด เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดือนปี นั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด

11 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • ตำนาน เป็นเอกสารเล่าประวัติ ของปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือชื่อเมืองต่าง ๆ

12 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • พงศาวดาร เป็นบันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ เหตุการณ์บ้านเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การปกครอง การศาสนา การศึกสงคราม เป็นต้น

13 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • บันทึก เป็นหลักฐานที่มุ่งทึกเหตุการณ์ของ บุคคลเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับเรื่องราชการ

14 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • วรรณคดี เป็นหนังสือที่ทำให้ ผู้ศึกษารู้ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิดของคน ในสมัยที่เขียนขึ้นได้

15 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร • หนังสือพิมพ์ คือเอกสารรายงาน เหตุการณ์ต่อสาธารณชน เป็นทั้ง ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นต่อ เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ

16 แบ่งตามลักษณะการบันทึก หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร • คือ หลักฐานที่เป็นวัตถุเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต หรือเรียกว่า หลักฐานทางโบราณคดี • ได้แก่ โครงกระดูก ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ป้อมและกำแพงเมืองโบราณ คำให้การ เป็นต้น

17 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โครงกระดูก

18 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาชนะดินเผา

19 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เครื่องประดับสำริด

20 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ป้อมและกำแพงเมือง

21 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร • คำให้การหรือคำบอกเล่า คือ เรื่องราวของผู้ได้ยินได้ฟัง เรื่องราวจากผู้อื่นมาอีกต่อหนึ่ง รวมถึงผลงานการศึกษา ค้นคว้าของนักวิชาการด้วย

22

23 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

24 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

25 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

26 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

27 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

28 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

29 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

30 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

31 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

32 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

33 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

34 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

35 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

36


ดาวน์โหลด ppt • เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ของมนุษย์ • โดยมีนักประวัติศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ สืบสวน ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ จาก หลักฐานที่หลงเหลืออยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google