งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ พื้นฐาน เช่น ภาษา ปรวัติศาสตร์ และการ คำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ พื้นฐาน เช่น ภาษา ปรวัติศาสตร์ และการ คำนวณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ พื้นฐาน เช่น ภาษา ปรวัติศาสตร์ และการ คำนวณ

2 ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ ค่านิยมและ วัฒนธรรมของสังคม

3 ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ ถือว่าสำคัญที่จะต้องบรรจุในหลักสูตร

4 ลักษณะของหลักสูตร มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมึ ความสัมพันธ์กัน การศึกษาจะทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้า กับสิ่งแวดล้อมได้ดี ช่วยให้มนุษย์รู้ถึงศักยภาพและความสามารถ ที่มีอยู่

5 ลักษณะของหลักสูตร มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมึความสัมพันธ์กัน เนื้อหาวิชาที่เด็กเรียนจะต้อง เป็นเนื้อหา ที่ให้เด็กได้รู้จักโลกตามสภาพที่ เป็นจริง เนื้อหาวิชาจะต้องมีการ กลั่นกรองรวบรวมอย่างมี เหตุผล ไม่ใช่สิ่งที่เด็กเกิด ความคิดสร้างสรรค์ด้วย ตนเอง

6 ใช้หลักให้นักเรียนรู้และเข้าใจเป็นสำคัญ ใช้หลักให้นักเรียนรู้และเข้าใจเป็นสำคัญ พยายามให้นักเรียนเป็นบัวเหล่าที่ 1 และ 2 ให้ได้ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

7 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ครูบรรยายตามเนื้อหาวิชา ที่รับผิดชอบสอน

8 การถามตอบในห้องเรียนไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยน ความเห็นหรือโต้แย้ง ถามเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ถาม ตัวอย่าง คำถาม บิดาแห่งการศึกษา ไทยคือใคร นักเรียนมีความคิดเห็น อย่างไรกับการให้ ประชาชนไปลงมติ รับหรือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ได้ ไม่ ได้

9 การถามตอบในห้องเรียนเพื่อทำความเข้าใจเป็นหลัก การถามตอบในห้องเรียนเพื่อทำความเข้าใจเป็นหลัก ตัวอย่าง คำถาม คำถาม ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช ก. การเกิดของพระศาสดา ข. การตายของพระศาสดา ง. การประกาศศาสนาของพระศาสดา ง. การประกาศศาสนาของพระศาสดา ค. การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์

10 การจัดห้องเรียนมีแบบแผนที่ชัดเจน การจัดห้องเรียนมีแบบแผนที่ชัดเจน นักเรียนนั่งเป็นแถวมีครูอยู่หน้าห้องเรียน นักเรียนนั่งเป็นแถวมีครูอยู่หน้าห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้เคลื่อนย้ายไม่ได้ โต๊ะเก้าอี้เคลื่อนย้ายไม่ได้

11 การจัดเวลาเรียน การกำหนดตารางสอนแน่นอนตายตัว การจัดเวลาเรียน การกำหนดตารางสอนแน่นอนตายตัว การยืดหยุ่นอาจมีได้แต่จะขึ้นอยู่กับครูเป็นหลัก

12 กระบวนการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ TCA (Teacher Center Approach) เน้นทางภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ การรับรู้เป็นการรับรู้จากความจำ ตัวอย่าง ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ เสนอว่า ก๊าซประกอบด้วยโมเลกุลที่มี ขนาดเล็กมากอยู่ ห่างกัน และไม่มีแรงยึด เหนี่ยวระหว่างกัน

13 คำนึงถึงมาตรฐานของวิชาชีพมากกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล

14 ผู้เรียนต้องทำงานหนักเพราะต้องฝึกฝนอย่างหนักในกระบวน การเรียนการสอนนั้นๆ ( งานที่ต้องส่ง )

15 ผู้เรียนต้องรับฟังและทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้สอนกำหนด ผู้เรียนจะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้อย ไม่กล้าแสดง

16 กระบวนการของการศึกษา กระบวนการของการศึกษา โรงเรียนจะต้องยึดหลักการอบรมจิตใจเด็กให้มีระเบียบวินัย อันดีงามที่ยึดถือกันมา เด็กควรจะได้รับการสอนเกี่ยวกับความคิดที่เป็นสาระสำคัญ เด็กควรจะได้รับการสอนเกี่ยวกับความคิดที่เป็นสาระสำคัญ ไม่เห็นด้วยกับวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา และการสอนแบบ Learning by doing การเรียนการสอนจึงขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ (Teacher – centered Approch) ครูจะต้องสอนเนื้อหาให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนจดจำ เป็นดีที่สุด ครูจะต้องสอนเนื้อหาให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนจดจำ เป็นดีที่สุด

17 แผนภาพลักษณะของการเรียนการสอน ครู สอนเนื้อหา นักเรียน ผู้รู้ อธิบาย ผู้ไม่รู้ ( รู้น้อย ) ผู้รู้ดี ให้ความกระจ่าง ผู้ไม่รู้ชัดเจน

18 ลักษณะของโรงเรียน โรงเรียนมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือของสังคม โรงเรียนมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือของสังคม เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของสังคม

19 บทบาทของโรงเรียนเป็นบทบาทที่ตามสังคม สังคมมอบหมายอะไรก็ให้ทำไปตามนั้น ไม่มีการแนะนำ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสังคม ไม่มีการแนะนำ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสังคม

20 มีหน้าที่เพียงถ่ายทอดวัฒนธรรมและรักษาไว้เท่านั้น เพื่อความสงบสุขของสังคม


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ เนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ พื้นฐาน เช่น ภาษา ปรวัติศาสตร์ และการ คำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google