งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมตัวผู้แทนชาว ไทย เข้าสู่ “AMC เชียงใหม่ ” “ บอกเล่าเรื่องพระ เยซูเจ้า ให้ชาวเอเชีย ” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 19-22 ตุลาคม 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมตัวผู้แทนชาว ไทย เข้าสู่ “AMC เชียงใหม่ ” “ บอกเล่าเรื่องพระ เยซูเจ้า ให้ชาวเอเชีย ” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 19-22 ตุลาคม 2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมตัวผู้แทนชาว ไทย เข้าสู่ “AMC เชียงใหม่ ” “ บอกเล่าเรื่องพระ เยซูเจ้า ให้ชาวเอเชีย ” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 19-22 ตุลาคม 2006

2 แนวเทววิทยา แม่แบบหลักเพื่อการ จัดงาน AMC 2006 “ เรื่องราวของพระ เยซูเจ้า ในเอเชีย ” โดย คุณพ่อ จูเลียน ซัลดานา

3 บริบทชีวิตชาวเอเชีย การ “ แสวงหาความจริง ” ที่มี มากกว่าสิ่งทีปรากฏภายนอก เพื่อ ทำให้ชีวิตมนุษย์หลุดพ้น เป็นต้น กำเนิดของศาสนาต่างๆในชนชาว เอเชีย การ “ แสวงหาความจริง ” ที่มี มากกว่าสิ่งทีปรากฏภายนอก เพื่อ ทำให้ชีวิตมนุษย์หลุดพ้น เป็นต้น กำเนิดของศาสนาต่างๆในชนชาว เอเชีย – “ ข้าพเจ้ามองเห็นว่า ประชากรแห่ง เอเชีย เป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา ทุกรูปแบบ ” ( กจ. 17.22) ศาสนายังคงทำหน้าที่ตอบ คำถามชีวิตให้ชนชาวเอเชียสืบมา จนถึงปัจจุบัน ศาสนายังคงทำหน้าที่ตอบ คำถามชีวิตให้ชนชาวเอเชียสืบมา จนถึงปัจจุบัน

4 ชุมชนชาวเอเชีย มีประสบการณ์ การ “ เห็นความจริงในตัวบุคคล ” ตามมุมมองที่ต่างกันไปของตน แล้วเล่าความจริงที่ตนพบ เหมือน ศิษย์ทั้งสองที่พบพระเยซูเจ้าขณะ เดินทางไปเอมมาอุส ชุมชนชาวเอเชีย มีประสบการณ์ การ “ เห็นความจริงในตัวบุคคล ” ตามมุมมองที่ต่างกันไปของตน แล้วเล่าความจริงที่ตนพบ เหมือน ศิษย์ทั้งสองที่พบพระเยซูเจ้าขณะ เดินทางไปเอมมาอุส คริสตชนมองเห็นความจริงใน ชีวิตของพระเยซูในฐานะที่เป็น “ พระวจนาตถ์ของพระเจ้าผู้เสด็จมา เกิดเป็นมนุษย์ ” พวกเขาแบ่งปัน ประสบการณ์ดังกล่าวจนเกิดเป็น ชุมชนผู้มีความเชื่อ และต้องการ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้เห็นและเชื่อ เช่นเดียวกับตน คริสตชนมองเห็นความจริงใน ชีวิตของพระเยซูในฐานะที่เป็น “ พระวจนาตถ์ของพระเจ้าผู้เสด็จมา เกิดเป็นมนุษย์ ” พวกเขาแบ่งปัน ประสบการณ์ดังกล่าวจนเกิดเป็น ชุมชนผู้มีความเชื่อ และต้องการ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้เห็นและเชื่อ เช่นเดียวกับตน

5 ชีวิตของพระเจ้าใน ประวัติศาสตร์ ก่อนถึงสมัย ของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงประทับอยู่และทำงานในชีวิต ของมวลมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหลายอย่าง ทั่วถ้วนตั้งแต่อดีต พระเจ้าทรงประทับอยู่และทำงานในชีวิต ของมวลมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหลายอย่าง ทั่วถ้วนตั้งแต่อดีต ชีวิตของเรามนุษย์และสิ่งสร้างเต็มไป ด้วยร่องรอยการทำงานของพระเจ้าในชีวิต ของสิ่งสร้างทั้งหลายและในแต่ละบุคคล ชีวิตของเรามนุษย์และสิ่งสร้างเต็มไป ด้วยร่องรอยการทำงานของพระเจ้าในชีวิต ของสิ่งสร้างทั้งหลายและในแต่ละบุคคล มวลมนุษย์และสิ่งสร้าง รอคอยให้มีผู้ เล่าถึงพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้เปิดรับ พระองค์เข้ามาทำให้ผลงานที่พระเจ้าได้ เริ่มไว้ลึกๆในชีวิตของตน ตั้งแต่อดีต แตก ตัวบังเกิดผลสมบูรณ์ มวลมนุษย์และสิ่งสร้าง รอคอยให้มีผู้ เล่าถึงพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้เปิดรับ พระองค์เข้ามาทำให้ผลงานที่พระเจ้าได้ เริ่มไว้ลึกๆในชีวิตของตน ตั้งแต่อดีต แตก ตัวบังเกิดผลสมบูรณ์ พระเยซูเจ้าคือความหวังของนานาชาติ เป็นผู้ที่ชนชาวเอเชียรอคอยแสวงหา พระเยซูเจ้าคือความหวังของนานาชาติ เป็นผู้ที่ชนชาวเอเชียรอคอยแสวงหา

6 เรื่องราวของพระเยซู ในพระศาสนจักรสมัย เริ่มแรก พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพทรง ประทับอยู่ท่ามกลางชุมชนคริสตชน สมัยแรกเริ่ม ทรงทำให้ชีวิตของ พระองค์ปรากฏอยู่ในการดำเนิน ชีวิตของพวกเขา พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพทรง ประทับอยู่ท่ามกลางชุมชนคริสตชน สมัยแรกเริ่ม ทรงทำให้ชีวิตของ พระองค์ปรากฏอยู่ในการดำเนิน ชีวิตของพวกเขา การดำเนินชีวิตเป็นดัง เกลือ แสง สว่างส่องโลก และเชื้อแป้งของ ชุมชนคริสตชน เป็นการบอกเล่า เรื่องของพระเยซูด้วยชีวิต การดำเนินชีวิตเป็นดัง เกลือ แสง สว่างส่องโลก และเชื้อแป้งของ ชุมชนคริสตชน เป็นการบอกเล่า เรื่องของพระเยซูด้วยชีวิต

7 เรื่องราวของพระเยซู ในเอเชีย บริบทชีวิตที่เป็น “ เอกลักษณ์ ” ของชาวเอเชีย เป็น “ สื่อ ” ที่ชาว เอเชียจะใช้ถ่ายทอดชีวิตจิตใจของ พระเยซูเจ้าให้ผู้คนได้เห็นตัวตน ของพระองค์ผ่านเข้าสู่ผู้คน เหมือน “ ใบหน้า ” สื่อถึง “ จิตใจ ” บริบทชีวิตที่เป็น “ เอกลักษณ์ ” ของชาวเอเชีย เป็น “ สื่อ ” ที่ชาว เอเชียจะใช้ถ่ายทอดชีวิตจิตใจของ พระเยซูเจ้าให้ผู้คนได้เห็นตัวตน ของพระองค์ผ่านเข้าสู่ผู้คน เหมือน “ ใบหน้า ” สื่อถึง “ จิตใจ ” การพึ่งพากัน ความเงียบสงบ เรียบง่าย เคารพชีวิต ใกล้ชิด ธรรมชาติ ความหลากหลายทาง ศาสนา ฯลฯ การพึ่งพากัน ความเงียบสงบ เรียบง่าย เคารพชีวิต ใกล้ชิด ธรรมชาติ ความหลากหลายทาง ศาสนา ฯลฯ

8 เรื่องราวพระเยซูใน ชีวิตแต่ละคน ในบริบทของชาวเอเชีย อิทธิพล การเป็นประจักษ์พยานของบุคคล มี อิทธิพลต่อการดึงดูดให้เชื่อถือ มากกว่าการโต้แย้งทางปัญญา ในบริบทของชาวเอเชีย อิทธิพล การเป็นประจักษ์พยานของบุคคล มี อิทธิพลต่อการดึงดูดให้เชื่อถือ มากกว่าการโต้แย้งทางปัญญา ตัวอย่างชีวิตของ คุณแม่เทเรซา และบุญราศีชาวไทย เป็นตัวอย่างที่ แสดงถึงอิทธิพลดังกล่าว ตัวอย่างชีวิตของ คุณแม่เทเรซา และบุญราศีชาวไทย เป็นตัวอย่างที่ แสดงถึงอิทธิพลดังกล่าว

9 หัวข้อประชุมกลุ่มย่อย  ในประสบการณ์ชีวิตของท่าน มี เหตุการณ์ครั้งสำคัญใดบ้างในชีวิต ที่ทำ ให้ท่านได้พบหรือสัมผัสองค์พระเยซูเจ้า  ในประสบการณ์ชีวิตของท่าน ท่าน เคยพบสิ่งใดบ้างในชีวิตของศาสนิกผู้นับ ถือศาสนาอื่นในประเทศไทย ที่ท่านชื่น ชอบและประทับใจ  มีการปฏิบัติตนและประเพณีปฏิบัติ ใดบ้าง ในวัฒนธรรมของชนชาวไทย ที่ ทำให้เราสามารถมองเห็นพระวรสารของ พระเยซูเจ้าปรากฏชัดอยู่ในนั้น

10 “ จงกลับไปบ้าน ไปหาญาติพี่น้องของ ท่าน เล่าให้เขาฟังถึง เหตุการณ์ที่พระผู้เป็น เจ้า ทรงกระทำ และแสดงพระเมตตาต่อ ท่าน ” มก 5:19


ดาวน์โหลด ppt เตรียมตัวผู้แทนชาว ไทย เข้าสู่ “AMC เชียงใหม่ ” “ บอกเล่าเรื่องพระ เยซูเจ้า ให้ชาวเอเชีย ” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 19-22 ตุลาคม 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google