งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

2 สนามงานวัด 1. เตรียมพิธีกรรมและการเทศน์ในโบสถ์ให้ชวนศรัทธา โดยเฉพาะเมื่อมีผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าร่วมด้วยจัดให้มีสัมนาและ การแบ่งปันประสบการณ์ในพระคัมภีร์ ระดับต่าง ๆ ในวัด (19) 2. จัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชน โดยมีเนื้อหาแนะนำให้เยาวชน ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้ชีวิตระหว่างเยาวชนคาทอลิก กับ คาทอลิก และเยาวชนคาทอลิกกับเยาวชนในศาสนาอื่น (17) 3. จัดให้มีการพัฒนาสร้างบุคลากร สนับสนุนงานพระคัมภีร์ในวัด และเขต (16 ) 4. ฝึกอบรมบุคลากรจากวัดต่าง ๆ ให้เป็นคณะกรรมการเผยแผ่ ธรรมของเขต (14) 5. สนับสนุนให้มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในวัด (14)

3 6. จัดกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ (13) 7. ให้มีการจัดอบรมด้านศาสนสัมพันธ์ในระดับเขต (13) 8. สร้างกิจกรรมให้สัตบุรุษมีความผูกพันกับวัดและศรัทธาใน ศาสนาด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก และให้เด็กที่นับถือศาสนา อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วย (12) 9. ช่วยให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งต่อผู้ที่เป็นคริสตังและผู้ ที่นับถือศาสนาอื่น โดยให้เยาวชนช่วยแบ่งปันประสบการณ์ แก่กันและกัน (12) 10. จัดตั้งกลุ่มวิถีชุมชนวัด (10) 11. จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากใน ลักษณะต่าง ๆ (10) 12. จัดให้สภาอภิบาลและสัตบุรุษระดับวัดฟื้นฟูจิตใจงานใน ด้านการเผยแผ่ธรรม (10) สนามงานวัด

4 1. เตรียมพิธีกรรมและการเทศน์ใน โบสถ์ให้ชวนศรัทธา โดยเฉพาะ เมื่อมีผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าร่วม ด้วยจัดให้มีสัมนาและการแบ่งปัน ประสบการณ์ในพระคัมภีร์ ระดับ ต่าง ๆ ในวัด (19)

5 2. จัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชน โดยมี เนื้อหาแนะนำให้เยาวชนปฏิบัติตนให้ ถูกต้องในการใช้ชีวิตระหว่างเยาวชน คาทอลิก กับคาทอลิก และเยาวชน คาทอลิกกับเยาวชนในศาสนาอื่น (17)

6 3. จัดให้มีการพัฒนาสร้างบุคลากร สนับสนุนงานพระคัมภีร์ในวัดและเขต (16 )

7 4. ฝึกอบรมบุคลากรจาก วัดต่าง ๆ ให้เป็น คณะกรรมการเผยแผ่ ธรรมของเขต (14)

8 5. สนับสนุนให้มีกลุ่มกิจกรรม ต่าง ๆ เกิดขึ้นในวัด (14)

9 6. จัดกิจกรรมด้านศาสน สัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ (13)

10 7. ให้มีการจัดอบรม ด้านศาสนสัมพันธ์ใน ระดับเขต (13)

11 8. สร้างกิจกรรมให้สัตบุรุษ มีความผูกพันกับวัดและ ศรัทธาในศาสนาด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก และให้ เด็กที่นับถือศาสนาอื่น มี ส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าวได้ด้วย (12)

12 9. ช่วยให้เยาวชนเป็น ตัวอย่างที่ดี ทั้งต่อผู้ที่เป็น คริสตังและผู้ที่นับถือ ศาสนาอื่น โดยให้ เยาวชนช่วยแบ่งปัน ประสบการณ์แก่กันและ กัน (12)

13 10. จัดตั้งกลุ่มวิถีชุมชน วัด (10)

14 11. จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากใน ลักษณะต่าง ๆ (10)

15 12. จัดให้สภาอภิบาล และสัตบุรุษระดับวัดฟื้นฟู จิตใจงานในด้านการเผย แผ่ธรรม (10)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google