งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบัน ศาสนา. สมาชิก นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย 1. นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบัน ศาสนา. สมาชิก นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย 1. นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบัน ศาสนา

2 สมาชิก นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย 1. นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี แสน เพชร เลขที่ 34 4. นางสาวรัตติยาภรณ์ วงศ์ศิริ เลขที่ 36 5. นางสาวกรกมล สุจจิตร์จูล เลขที่ 41 6. นางสาวเกวลี ขันติพงษ์ เลขที่ 42 7. นางสาวฐานิต บุญแก้ว เลขที่ 43 8. นางสาวปิยธิดา สนธิกุล มาศ เลขที่ 44 9. นางสาวสิริกาญจน์ แสงแจ้ เลขที่ 45 ม.4/2 1. นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี แสน เพชร เลขที่ 34 4. นางสาวรัตติยาภรณ์ วงศ์ศิริ เลขที่ 36 5. นางสาวกรกมล สุจจิตร์จูล เลขที่ 41 6. นางสาวเกวลี ขันติพงษ์ เลขที่ 42 7. นางสาวฐานิต บุญแก้ว เลขที่ 43 8. นางสาวปิยธิดา สนธิกุล มาศ เลขที่ 44 9. นางสาวสิริกาญจน์ แสงแจ้ เลขที่ 45 ม.4/2

3 • สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้สึกทางอารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างถูกต้อง งดงาม และเหมาะสม • สถาบันศาสนามีรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ พิธีกรรม หลักความเชื่อ หลักธรรมคำสอน และสัญลักษณ์ ทางศาสนา สถาบัน ศาสนา

4 หน้าที่ของสถาบัน ศาสนา 1. ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก ทำให้เกิดความสัมพันธ์กัน อย่างใกล้ชิด 2. จัดประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญ การบวช 3. อบรมศีลธรรมให้แก่สมาชิกของสังคม และเป็นพื้นฐานของหลักจริยธรรม

5 หน้าที่ของสถาบัน ศาสนา 4. เป็นแบบอย่างของความประพฤติดีให้แก่ สมาชิก มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมใน การดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มี คุณประโยชน์ต่อสังคม 5. เป็นพื้นฐานสำคัญของอำนาจรัฐ เช่น ใน ระบบการปกครองที่ไม่มีการแยกอาณาจักร ออกจากศาสนจักร โดยยอมให้ศาสนจักร เป็นใหญ่ หรือในบางสังคมที่ยอมให้ผู้นำ ศาสนาเป็นผู้นำทางการเมืองด้วย

6 บทบาทของ สมาชิก • สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทตาม สถานภาพต่างๆ เช่นนักบวชและพระสงฆ์มี บทบาทในการสอนให้คนเป็นคนดี ละเว้นความ ชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษ ฆราวาสมีบทบาทใน การปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

7 สถาบัน ศาสนา บทบาท สมาชิกของสถาบัน ศาสนามีบทบาท ตามสถานภาพ ต่างๆ หน้าที่ 4. เป็นแบบอย่าง ของความประพฤติ ดีให้แก่สมาชิก 1. ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างสมาชิก ทำให้เกิด ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 2. จัดประเพณีและ วัฒนธรรมทาง ศาสนา 3. อบรมศีลธรรม ให้แก่สมาชิกของ สังคม และเป็น พื้นฐานของหลัก จริยธรรม 5. เป็นพื้นฐาน สำคัญของอำนาจ รัฐ

8 ขอบคุณ คะ ^^


ดาวน์โหลด ppt สถาบัน ศาสนา. สมาชิก นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย 1. นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google