งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศ พระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ.ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศ พระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ.ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกาศ พระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ.ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก
การประกาศ พระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ.ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก

2 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
สภาพของเหตุการณ์โดยสรุป สถานที่ มิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงโรม วันเวลา พ.ศ. 856 กลุ่ม/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 1. จักรพรรดิคอนสแตนติน 2. คริสต์ศาสนา 3. พระเยซู

3 สาเหตุของเหตุการณ์ที่สำคัญ
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

4 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง ความขัดแย้งของผู้นับถือคริสต์ศาสนากับจักรพรรดิโรมัน สืบเนื่องจากการที่จักรพรรดิโรมันบางองค์ออกกฎหมาย เพื่อให้นับถือพระองค์ในฐานะเทพเจ้า ซึ่งขัดความเชื่อของชาวยิวทำให้ยิวต่อต้านอำนาจจักรพรรดิโรมัน

5 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง (ต่อ) จนพระเยซูแสดงพระองค์เป็นโอรสของผู้เป็นเจ้าที่ลงมาไถ่บาปมนุษย์ ดังนั้นพระเยซูจึงได้รับการต่อต้านจากชาวยิว

6 เพิ่มเติมเสริมความรู้
ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบดินแดนปาเลสไตน์ หรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาจากศาสนายิว (ยูดาย) นับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว คือ พระยโฮวา และมีพระเยซูเป็นศาสดา โดยคัมภีร์สำคัญทางศาสนาคริสต์ เรียกว่า คัมภีร์ไบเบิล (Bible) ที่มา: บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2547). แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: บริษัทบุ๊คพอยท์.

7 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง (ต่อ) ซึ่งเป็นการท้าทายอำนาจจักรพรรดิแห่งโรม ในที่สุดพระเยซูจึงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์ ภายหลังการสิ้นพระชนม์ ศิษย์ได้เผยแพร่คำสอนจากดินแดนเอเชียมาสู่นครรัฐกรีก แล้วจึงเผยแพร่เข้ามาในศูนย์กลางของโรมัน ขณะนั้นผู้ที่นับถือคริสต์ถูกจักรพรรดิโรมันปราบ

8 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง (ต่อ) การปราบคริสต์รุนแรงขึ้น เนื่องจาก พ.ศ. 607 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงโรม ทำให้มีการปราบพวกเข้ารีตอย่างรุนแรงทั้งนี้เนื่องจากจักรพรรดิโรมันต้องการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะขณะนั้นทรงมีปัญหากับพระราชวงศ์จนท้ายที่สุดทรงปลงพระชนม์ชีพพระองค์เอง

9 ผลสรุปของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง
จักรพรรดิคอนสแตนติน(constantine) แห่งโรมันโปรดให้ประกาศพระราชฎีกาแห่งมิลาน เมื่อ พ.ศ 856 เพื่อยุติกฎหมายโรมันที่ลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในฐานะเป็นกบฏ จักรพรรดิคอนสแตนติน

10 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง โคโลเซียม คัมภีร์เก่า (cldtentament) พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน วิหารที่เมืองปิซ่า ศิลปะแบบโรมัน วิหารมุสเตอร์ ศิลปะแบบกอริก

11 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน พ.ศ 856
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง เมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมสลายลง สถาบันคริสต์ศาสนาไม่ได้ถูกทำลายลงไปด้วย สันตะปาปายังคงเป็นประมุขศาสนาในกรุงโรม ในขณะที่อาณาจักรล่มสลาย สังคมโรมันมีความสับสน คริสต์ศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันที่พึ่งของประชาชนชาวโรมันแทนจักรพรรดิแห่งโรม

12 คำถามทบทวน 1.บุคคลใดที่ชาวยิวต่อต้าน 2.ใครประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน


ดาวน์โหลด ppt การประกาศ พระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ.ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google