งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศ พระราช กฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศ พระราช กฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประกาศ พระราช กฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก

3 การประกาศพระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 สภาพของเหตุการณ์โดยสรุป มิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกรุงโรม • สถานที่ มิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกรุงโรม • วันเวลา พ. ศ. 856 • กลุ่ม / บุคคลที่เกี่ยวข้อง 1. จักรพรรดิคอนสแตนติน 2. คริสต์ศาสนา 3. พระเยซู

4 สาเหตุของเหตุการณ์ที่สำคัญ • ด้านการเมือง • ด้านเศรษฐกิจ » ด้านสังคม

5 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่ง มิลาน พ. ศ 856 เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง ความขัดแย้งของผู้นับถือคริสต์ ศาสนากับจักรพรรดิโรมัน สืบเนื่องจากการที่จักรพรรดิ โรมันบางองค์ออกกฎหมาย เพื่อให้นับถือพระองค์ในฐานะ เทพเจ้า ซึ่งขัดความเชื่อของ ชาวยิวทำให้ยิวต่อต้านอำนาจ จักรพรรดิโรมัน

6 การประกาศพระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง ( ต่อ )  จนพระเยซูแสดงพระองค์ เป็นโอรสของผู้เป็นเจ้าที่ลง มาไถ่บาปมนุษย์ ดังนั้นพระ เยซูจึงได้รับการต่อต้านจาก ชาวยิวพระเยซู

7 เพิ่มเติมเสริมความรู้ • ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดอยู่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบดินแดน ปาเลสไตน์ หรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน • ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาจาก ศาสนายิว ( ยูดาย ) นับถือพระเจ้าสูงสุดเพียง พระองค์เดียว คือ พระยโฮวา และมีพระเยซูเป็น ศาสดา • โดยคัมภีร์สำคัญทางศาสนาคริสต์ เรียกว่า คัมภีร์ไบเบิล (Bible) ที่มา : บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2547). แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊คพอยท์.

8 การประกาศพระราช กฤษฎีกาแห่งมิลาน พ. ศ 856 เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง ( ต่อ )  ซึ่งเป็นการท้าทายอำนาจ จักรพรรดิแห่งโรม ในที่สุดพระ เยซูจึงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ ภายหลังการ สิ้นพระชนม์ ศิษย์ได้เผยแพร่คำ สอนจากดินแดนเอเชียมาสู่นคร รัฐกรีก แล้วจึงเผยแพร่เข้ามาใน ศูนย์กลางของโรมัน ขณะนั้นผู้ ที่นับถือคริสต์ถูกจักรพรรดิโรมัน ปราบ

9 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่ง มิลาน พ. ศ 856 เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง ( ต่อ )  การปราบคริสต์รุนแรงขึ้น เนื่องจาก พ. ศ. 607 เกิดไฟไหม้ ครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงโรม ทำให้มี การปราบพวกเข้ารีตอย่างรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจากจักรพรรดิโรมัน ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ เพราะขณะนั้นทรงมีปัญหากับ พระราชวงศ์จนท้ายที่สุดทรงปลง พระชนม์ชีพพระองค์เอง

10 ผลสรุปของเหตุการณ์เกิด อะไรขึ้นบ้าง • จักรพรรดิคอนสแตนติน (constantine) แห่งโรมันโปรด ให้ประกาศพระราชฎีกาแห่งมิ ลาน เมื่อ พ. ศ 856 เพื่อยุติ กฎหมายโรมันที่ลงโทษผู้ที่นับ ถือศาสนาคริสต์ในฐานะเป็น กบฏ จักรพรรดิคอนสแตนติน

11 การประกาศพระราชกฤษฎีกาแห่ง มิลาน พ. ศ 856 เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อะไรบ้าง • โคโลเซียม • คัมภีร์เก่า (cldtentament) • พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน • วิหารที่เมืองปิซ่า ศิลปะแบบ โรมัน • วิหารมุสเตอร์ ศิลปะแบบกอริก

12 การประกาศพระราชกฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง เมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมสลายลง สถาบันคริสต์ศาสนาไม่ได้ถูก ทำลายลงไปด้วย สันตะปาปา ยังคงเป็นประมุขศาสนาในกรุงโรม ในขณะที่อาณาจักรล่มสลาย สังคม โรมันมีความสับสน คริสต์ศาสนาจึง มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบัน ที่พึ่งของประชาชนชาวโรมันแทน จักรพรรดิแห่งโรม

13 คำถามทบทวน 1. บุคคลใดที่ชาวยิวต่อต้าน 2. ใครประกาศพระราช กฤษฎีกาแห่งมิลาน Krutick_ka@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt การประกาศ พระราช กฤษฎีกา แห่งมิลาน พ. ศ 856 โดย ครูขณิฐภรณ์ พรหมปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google