งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผน หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้สึกทาง อารมณ์ พฤติกรรมที่ แสดงออกอย่างถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผน หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้สึกทาง อารมณ์ พฤติกรรมที่ แสดงออกอย่างถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผน หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้สึกทาง อารมณ์ พฤติกรรมที่ แสดงออกอย่างถูกต้อง งดงาม และเหมาะสม

3 สถาบันศาสนาที่มีรูปแบบสำคัญ ได้แก่ พิธีกรรม หลักความเชื่อ หลักธรรมคำสอน และสัญลักษณ์ทางศาสนา

4 บทบาทของสมาชิกสถาบันศาสนา สมาชิกของสถาบันศาสนาตาม สถานภาพต่างๆ ตัวอย่าง พระสงฆ์มีบทบาทในการสอนคนให้เป็น คนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ ฆราวาสมี บทบาทในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

5 หลักคำสอนของแต่ละ ศาสนามีขึ้นเพื่อมุ่งให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบแห่งสังคมอันดีงาม และการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และ ประเทศไทยได้มีการบัญญัติไว้เป็นตัว บทกฎหมายที่สำคัญของ ประเทศดังนี้

6 1. มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พุทธ มามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ เลือกนับถือศาสนา มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ ระหว่าง ศาสนิกชนของ ทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการ นำหลักธรรมของศาสนา มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต

7 2. นโยบายรัฐบาลปัจจุบันส่งเสริม ความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของ ทุกศาสนาเพื่อนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้ หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น

8 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเนื้อหา สาระสำคัญ ทำให้มองเห็นมิติและ ความสำคัญของสถาบันศาสนาใน ฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคมหนึ่งของ ประเทศไทยที่มีบทบาทในการพัฒนา ประเทศควบคู่กันไปกับมิติทางด้าน อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

9 องค์ประกอบ ของสถาบัน ศาสนา

10 1. กลุ่มทางสังคมหรือ องค์การ เช่น วัด สำนัก สงฆ์ สถาบันทางการศึกษา ทางสังคม เช่น วิทยาลัย สงฆ์ เพื่อช่วยทำหน้าที่ของ สถาบันทางศาสนาได้อย่าง ครบถ้วน

11 2. สถานภาพและบทบาท ในสถาบันศาสนาจะมี สถานภาพที่สำคัญ ได้แก่ ศาสดา สาวกและ ศาสนิกชน

12 3. หน้าที่ของสถาบันศาสนา มีหน้าที่ต่อสังคมทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม

13

14 แบบฝึกหัด 1. สถาบันศาสนา หมายถึงอะไร 2. สถาบันศาสนามีรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง 3. หลักคำสอนของแต่ละศาสนามีเพื่อจุดมุ่งหมาย อะไร ที่เหมือนกัน 4. องค์ประกอบของสถาบันศาสนามีอะไรบ้าง 5. สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทแตกต่างกัน ตามอะไร จงยกตัวอย่าง

15 เฉลยแบบฝึกหัด 1. สถาบันศาสนาหมายถึง ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ ก่อให้เกิดแบบแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก 2. สถาบันศาสนามีรูปแบบ ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีกรรม หลัก ความเชื่อ หลักธรรมคำสอน และสัญลักษณ์ทาง ศาสนา 3. หลักคำสอนของแต่ละศาสนามีเพื่อจุดมุ่งหมาย มุ่งให้คน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบแห่งสังคมอันดีงาม และการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 4. องค์ประกอบของสถาบันศาสนามีอะไรบ้าง 1) กลุ่มทาง สังคมหรือองค์การ 2) สถานภาพและบทบาท 3) หน้าที่ของสถาบัน ศาสนา 5. สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทแตกต่างกันตาม สถานภาพ ตัวอย่าง พระสงฆ์มีบทบาทในการสอน คนให้เป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ ฆราวาสมี บทบาทในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

16 จัดทำโดย นายศราวุธ ภูมิพันธ์ เลขที่ 3 นายพีรวัส ตันวัฒนธนากุล เลขที่ 11 นายศุภชัย เด่นไตรรัตน์ เลขที่ 12 นายศุภวิชญ์ แสงทองย้อย เลขที่ 15 นางสาวแทนหทัย แดงเอม เลขที่ 29 นางสาวธัญวรัตน์ สุริยาธานินทร์ เลขที่ 31 นางสาวธนาภรณ์ ดาววิจิตร เลขที่ 40 นางสาวหทัยสุทธิ เขตอุดมชัย เลขที่ 41


ดาวน์โหลด ppt สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผน หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้สึกทาง อารมณ์ พฤติกรรมที่ แสดงออกอย่างถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google