งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ใน ทองถิ่นที่ดีต่อสุขภาพกาย ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น ม.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ใน ทองถิ่นที่ดีต่อสุขภาพกาย ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น ม.3/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ใน ทองถิ่นที่ดีต่อสุขภาพกาย ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น ม.3/2

2 ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ในทองถิ่น ที่ดีต่อสุขภาพกาย ศาสนาพุทธ หรือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนา และปรัชญาแวดล้อมประเพณี ความเชื่อและการ ปฏิบัติหลากหลาย โดยมีพระพุทธเจ้าเป็น ศาสดา, พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ เป็นหลักคำสอนสำคัญ และ พระสงฆ์ เป็นชุมชน ผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่ง สอนของพระศาสดา ตลอดจนสืบทอดพระธรรม แห่งศาสนาพุทธ รวมเรียกว่า ไตรรัตน์ศาสนาปรัชญาพระพุทธเจ้า ศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ ไตรรัตน์

3 ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ในทองถิ่น ที่ดีต่อสุขภาพกาย ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยอาศัยพุทธ วิธี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 ศึกษาเรื่องอาหาร การดดื่มน้ำ เพื่อเป็นยารักษา โรค การรักษาสุขภาพด้วยตนเอง เป็นต้น ส่วน ภาคที่ 2 ศึกษาเรื่องดุลยภาพบำบัดทั้งในสมัย พุทธกาลและในสมัยปัจจุบัน ตลอดจนบทฝึก การรักษาสุขภาพโดยวิธีดุลยบำบัด 4 ประการ และในบทสุดท้ายกล่าวถึงความสำคัญของนิสัย ต่อการรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกาย

4 ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ในทองถิ่น ที่ดีต่อสุขภาพกาย ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม คำว่า “ วัฒนธรรม ” ( มี ความหมายรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและ สันสกฤต ) เพราะ คำว่า “ วัฒนธรรม ” มา จากคำบาลีว่า “ วฑฺฒน ” ซึ่งแปลว่า เจริญ งอกงาม กับ คำว่า “ ธรรม ” มา จากภาษา สันสกฤตว่า “ ธรฺม ” หมายถึง ความดี “ วัฒนธรรม ” เป็นคำบัญญัติแทนคำใน ภาษาอังกฤษ ว่า “ Culture” คำนี้มีรากศัพท์ มาจาก “Cultura” ในภาษาละติน มี ความหมายว่าการเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง

5 ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ในทองถิ่น ที่ดีต่อสุขภาพกาย นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับอารยธรรม ตะวันตก ชาวไทยได้พัฒนาประเทศไทย ไปสู่สังคม ที่เจริญขึ้นกว่าเดิม แต่การ พัฒนายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะยังมีปัญหาทางด้านการ พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ ศาสนา การพัฒนาประเทศจะดำเนิน ไปด้วย ปริมาณและคุณภาพเพียงใดนั้นยอมจะ ขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆ ของประชากรใน ประเทศ นั้นๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องพัฒนาบุคคลด้านจิตใจให้มี ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม

6 คำคม เกิดมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วย น้ำเมา

7 ชื่อนักเรียน ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น ม.3/2 ด. ช. ปิยราช พิมาร เลขที่ 3 ชั้น ม.3/2 ด. ช. วศิลป์ เนตรพักดี เลขที่ 21 ชั้น ม.3/2


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ใน ทองถิ่นที่ดีต่อสุขภาพกาย ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น ม.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google