งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

2 ศาสนพิธี ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบหรือ วิธีปฏิบัติกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมแต่ ละอย่าง ย่อมมีแนวทางกำหนด ไว้ จนกลายเป็นแบบแผนและ ประเพณีสืบทอดกันมา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

3 ประเภทของศาสน พิธี กุศลพิธีบุญพิธี ปกินก พิธี ทานพิธี ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

4 กุศลพิธี ว่าด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีรักษาศีลอุโบสถ สวดมนต์ ไหว้พระ พิธีเวียนเทียน เป็น ต้น ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

5 บุญพิธี ว่าด้วย พิธีบำเพ็ญบุญ ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีขึ้น บ้านใหม่ เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

6 ทานพิธี ว่าด้วย พิธีถวายทาน ได้แก่ สังฆทาน สลาก ภัตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

7 ปกินกพิธี ว่าด้วย พิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ พิธี แสดงความเคารพ การประเคน ของ การกรวดน้ำ และคำ อาราธนาคำถวายทานต่างๆ ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

8 วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

9 วัน มาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันที่มี การประชุมครั้งใหญ่ของพระสงฆ์ สาวก จำนวน ๑, ๒๕๐ รูป โดยมิได้ นัดหมาย ที่เรียกว่า " จาตุรงค สันนิบาตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่ พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุ วันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้ พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อ จะยังพระพุทธศาสนาให้ เจริญรุ่งเรืองต่อไป ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

10 วัน มาฆบูชา พระสงฆ์สาวก๑, ๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดย มิได้นัดหมาย ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

11 วันวิสาขบู ชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวัน สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะ เป็นวันที่เกิด ๓ เหตุการณ์สำคัญที่ เกี่ยวกับชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน ๖ แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกัน นับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์ อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

12 วันวิสาขบู ชา ประสู ติ ปรินิพพ าน ตรัสรู้ ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

13 วัน อาสาฬหบูช า ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็น วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดย แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ที่ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็น พระภิกษุรูปแรกใน พระพุทธศาสนา จึงมีพระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

14 วัน อาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า " ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร " แปลว่า พระสูตรแห่ง การหมุนวงล้อธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า " ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร " แปลว่า พระสูตรแห่ง การหมุนวงล้อธรรม ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google