งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ศาสนา Religion. ศาสนา ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการ ดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีที่ พึ่งทางจิตใจ สามารถอดทนความ ยากลำบาก มีพลังที่จะทำความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ศาสนา Religion. ศาสนา ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการ ดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีที่ พึ่งทางจิตใจ สามารถอดทนความ ยากลำบาก มีพลังที่จะทำความดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ศาสนา Religion

2 ศาสนา ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการ ดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีที่ พึ่งทางจิตใจ สามารถอดทนความ ยากลำบาก มีพลังที่จะทำความดี มีพลัง ที่จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นออกจาก ห้วงแห่งความทุกข์ ศาสนาสามารถเข้า มามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ได้เพราะ เราได้รับการปลูกฝังให้เกิดศรัทธาว่า ศาสนาที่เรานับถือเป็นสัจธรรม เป็นสิ่งจริง แท้

3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ทำให้ศาสนาเป็นสิ่งที่จะถูกดู หมิ่นเหยียดหยามไม่ได้ เป็นสิ่ง สูงสุดที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามโดย ปราศจากคำถาม เราจำแนกสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

4 1. พลังอำนาจเหนือธรรมชาติ (supernatural force) 2. จิตวิญญาณ เทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิต ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ (supernatural beings) - เทพเจ้า และจิตวิญญาณ - ผี ปิศาจ และวิญญาณของผู้ ล่วงลับไปแล้ว

5 เชื่อกันว่าการที่มนุษย์จะติดต่อ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงมักเป็นไปไม่ ค่อยได้ เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี สภาวะที่สูงกว่ามนุษย์ เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงต้องมีคนกลางในการทำ หน้าที่ติดต่อให้ 1. คนทรง (Shaman) 2. พระ ( Priest)

6 สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับศาสนาเป็นสิ่งที่ แยกกันไม่ออก เมื่อพูดถึงศาสนาเรา ก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย เมื่อนึกถึง สิ่งศักดิ์เราก็มักจะนึกถึงศาสนาด้วย เช่นกัน ทั้งนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ให้ศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเกรงขาม ซึ่ง ตรงข้ามกับ secularization

7 ความหมายของศาสนา ศาสนาเป็นคำสอนที่ได้มาจาก ศาสดาผู้ค้นพบคำสอนนั้น โดยศาสดาได้ รับมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด หรือโดยการ ค้นพบด้วยตนเอง และได้นำคำสอนนั้น มาเผยแพร่แก่ผู้คนในสังคม จน แพร่หลายกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการ ดำเนินชีวิตแก่ผู้คนหลายยุคหลายสมัย

8 ศาสนามีหน้าที่อย่างไรต่อ สังคมมนุษย์ 1. ทฤษฎีหน้าที่ คือ ส่งเสริมความเป็น หนึ่งของสังคม ควบคุมสังคม ตอบ คำถามเรื่องชีวิต ช่วยเหลือคนให้พ้น ความทุกข์ ส่งเสริมและต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงสังคม รวมทั้งทำให้เกิด ความแตกแยกกันระหว่างผู้ที่นับถือต่าง ศาสนากันด้วย 2. ทฤษฎีความขัดแย้ง เห็นว่าศาสนา ศาสนามักถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้น ปกครองและชนชั้นสูงในการครอบงำ ความนึกคิดของคนระดับล่าง

9 ต้นกำเนิดของศาสนา นักสังคมศาสตร์ และผู้ที่ศึกษา ศาสนาทั้งหลายพยายามหาคำตอบว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดศาสนาขึ้น บาง กลุ่มกล่าวว่าศาสนาเกิดจากความไม่รู้ บางกลุ่มกล่าวว่าศาสนาเกิดจากความ กลัว และบางกลุ่มกล่าวว่าศาสนาเกิด จากความต้องการรวมกลุ่มกันของสมาชิก สังคม

10 Malinowski อธิบายต้นกำเนิดของศาสนาตาม แนวจิตวิทยาเอาไว้ว่า ศาสนาเกิดจาก ความพยายามในการลดความวิตกกังวล อารมณ์ตึงเครียด ความกลัว คือ ความ วิตกกังวลถ้ามีมากเกินไปไม่สามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ มนุษย์จะต้อง สร้างศรัทธาขึ้นมาเพื่อยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่ง ทำให้มนุษย์กล้าเผชิญกับความโชคร้าย ความไม่แน่นอนของชีวิต

11 Emile Durkheim นักสังคมวิทยา ให้ความหมายของ ศาสนาว่าคือ ระบบความเชื่อและการ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ได้พัฒนามาจากประสบการณ์ของกลุ่ม โดยเขาได้จำแนกองค์ประกอบของ ศาสนาออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. ระบบความเชื่อ และการปฏิบัติ 3. ชุมชนและวัด

12 Aberle นำแนวคิดทั้งสังคมวิทยาและ จิตวิทยามาผสมผสานกัน ศาสนาเกิด จากความรู้สึกกดดัน ความรู้สึกขัดแย้ง จากความไม่สมดุล ที่มีผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อเกิดความไม่ สมดุลขึ้นสังคมจะพยายาม “ ฟื้นพลัง ” ตัวเองด้วยมาตรการและหนทางต่าง ๆ ศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่สามารถตอบ คำถามที่สมาชิกประสบอยู่ได้

13 ศาสนาแบบต่าง ๆ ศาสนายุคแรก 1. Animism ศาสนาที่นับถือภูติผีปิศาจ 2. Shamanism ศาสนาที่มีคนทรงทำหน้าที่ ติดต่อกับพระเจ้า 3. Totemism ศาสนาที่เชื่อในอำนาจของ บรรพบุรุษ

14 ศาสนาแบบต่าง ๆ ศาสนาในปัจจุบัน 1. Polytheism ศาสนาที่นับถือเทพเจ้า หลายองค์ 2. Monotheism ศาสนาที่นับถือเทพเจ้า องค์เดียว 3. None God ศาสนาที่ไม่มีเทพเจ้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ศาสนา Religion. ศาสนา ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการ ดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีที่ พึ่งทางจิตใจ สามารถอดทนความ ยากลำบาก มีพลังที่จะทำความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google