งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อขจัดการเอารัดเอา เปรียบ และ การทุจริตทั้งปวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อขจัดการเอารัดเอา เปรียบ และ การทุจริตทั้งปวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อขจัดการเอารัดเอา เปรียบ และ การทุจริตทั้งปวง

6

7 การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ อันชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ

8 อริสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือ การไม่ ทำอะไรสุดโต่ง เช่น ร่ำรวยเกินไป หรือ ยากจนเกินไป ควรปฏิบัติ ตามกฎของการเดินสายกลาง (golden mean of moderation)

9 1. จริยธรรมเกิดจากการยึด ประเพณี 2. จริยธรรมเกิดจากการยึด ตามกฎหมาย 3. จริยธรรมเกิดจากศาสนา

10 ประเพณีเป็นที่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่ คณะหรือสังคม ประเพณีเป็นการแสดงถึงการ ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของคนในแต่ละสถานที่ทำ ให้เกิดการอยู่รวมกันเป็นสังคม เช่น ประเพณีแต่งงาน งานบวช ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

11 กฎหมายไม่ใช่จริยธรรม กฎหมาย เป็นเพียงจริยธรรมที่ใช้ควบคุม ความ ประพฤติที่ไม่ดี โดยจะมีบทลงโทษ กำหนดไว้ แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติดีถือ ว่าเป็นผู้มีจริยธรรมก็จะไม่มีกฎหมาย กำหนดการลงโทษเอาไว้

12 โดยทั่วไปศาสนาจะมีหลักคำสอน เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี มี ศีลธรรม และศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ และอารมณ์ ซึ่งจริยธรรมมักอิงอยู่กับ ศาสนา ทั้งนี้เพราะคำสอนของศาสนามี ส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม

13 คำว่า " จริยธรรม " แยกออกเป็น จริย + ธรรม

14

15 " จริยธรรม " จึงมี ความหมายตามตัวอักษรว่า " หลักแห่งความประพฤติ " หรือ " แนวทางของการ ประพฤติ "

16

17

18 ความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญ ความรู้จักเพียงพอ ความยุติธรรม ความมีสติ

19

20 สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในสังคม บางอย่างอาจมีค่ามาก บางอย่างอาจมีค่าน้อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ และอุปทาน ของตลาด ซึ่งเป็นกลไกที่ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่จริยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มี คุณค่ามิอาจซื้อหาหรือกำหนด คุณค่าที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับ การกำหนดค่าของแต่ละบุคคล

21 1. จริยธรรมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นของ พนักงานในองค์กร 2. จริยธรรมก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ต่อองค์กร 3. จริยธรรมก่อให้เกิดความมั่นใจ ของนักลงทุน 4. จริยธรรมก่อให้เกิดความสงบสุข ของสังคม 5. จริยธรรมก่อให้เกิดความเจริญ ของประเทศชาติ

22 จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานคุณค่าแห่งความดีงาม ของการกระทำหนึ่ง ๆ และหรือ พฤติกรรมโดยรวม

23 ธุรกิจ หมายถึง บุคคล นิติ บุคคล หรือองค์กร ใด ๆ ที่ ดำเนินการผลิตสินค้าหรือและ บริการเพื่อผลตอบแทนในการ ลงทุนในรูปของกำไร

24 จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานการ ผลิตสินค้า และ การ ให้บริการ เป้าหมายเพื่อ ผลตอบแทนตามคุณค่า ของการลงทุน โดยเป็น ธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริโภค ผู้รับบริการ รัฐบาล และสังคม ซึ่งมี ความสัมพันธ์เชิง เศรษฐกิจร่วมกัน

25 จรรยาบรรณธุรกิจ มิได้หมายความ เฉพาะความชอบธรรม ของตัวธุรกิจเท่านั้น แต่ หมายรวมถึงกลไกใน การจัดการกับ องค์ประกอบ และหน้าที่ ขององค์ประกอบแต่ละ ประการด้วย ทั้งนี้เพื่อ ประสิทธิผลสูงสุดของ ธุรกิจเอง

26 1. เพื่อสร้างความเป็น ธรรมในการแข่งขัน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต 3. เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค 4. เพื่อรักษาสมดุลของ สภาพแวดล้อม

27 กฎหมายและจริยธรรม มี ความหมายแตกต่างกันอยู่ หลายประการแต่มีเป้าหมาย เดียวกัน คือ การจัดระเบียบสังคมให้ สมาชิกทุกคนในสังคมมี ความสุขอยู่อย่างปกติสุข

28 1. การบังคับใช้ 2. เหตุแห่งการเกิด 3. บทลงโทษ 4. การยกย่อง สรรเสริญ 5. เกณฑ์ที่ใช้ใน การตัดสิน

29 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง จริยธรรมและกฎหมาย กฎหมายจริยธรรม 1. มีการบังคับใช้ 1. ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 2. เกิดขึ้นอย่างเป็น ระบบ 2. เกิดขึ้นจากการสืบทอด 3. มีบทลงโทษที่ ชัดเจน 3. บทลงโทษขึ้นอยู่กับ สมาชิกในสังคม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับ การชื่นชม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับการยก ยิ่งสรรเสริญ 5. ตัดสินด้วยคำว่าผิด หรือไม่ผิด 5. ตัดสินด้วยคำว่า ควร หรือไม่ควร

30 จริยธรรม กับ คุณธรรม

31 ระบบของกฎเกณฑ์ใช้ในการ วิเคราะห์ ความประพฤติที่ผิดหรือถูก ของบุคคล จริยธรรมมีการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาจาก บุคคล โดย จริยธรรมประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความประพฤติ (Conduct) 3. ความรู้สึก (Feeling)

32 กรอบความประพฤติ ความคิด ที่สังคม หรือ บุคคล ที่มี ความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อขจัดการเอารัดเอา เปรียบ และ การทุจริตทั้งปวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google