งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสนาเถร วาท Lord Buddha (Theravada Buddhism).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสนาเถร วาท Lord Buddha (Theravada Buddhism)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธศาสนาเถร วาท Lord Buddha (Theravada Buddhism)

2 คำอธิบายรายวิชา กำเนิดและหลักธรรมสำคัญของพุทธ ศาสนา การแผ่ขยายและพัฒนาการของ พุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ ศาสนากับชีวิต วิทยาศาสตร์และสังคม ปัจจุบัน Origin and important doctrines of Buddhism. Spread and development. The relation of Theravada Buddhism to life, science and present - day society. (Course Description)

3 ผู้บรรย าย ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว ป. ธ. ๗, Ph.D.

4 เกณฑ์การประเมินผล 1. คะแนนเก็บ 30 คะแนน - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 10 คะแนน - งานที่มอบหมาย 10 คะแนน - การเสนองานหน้าชั้นเรียน 10 คะแนน 2. สอบปลายภาค 70 คะแนน รวม 100 คะแนน 80-100 = A65-69 = C+ 75-79 = B+60-64 = C 70-74 = B

5 ศาส นา อเทวนิ ยม เทวนิ ยม พุทธ ศาสนา ศาสนา เชน ศาสนาฮินดู ศาสนา คริสต์ ศาสนา อิสลาม ฯลฯ

6 พุทธ ศาสนา เถร วาท มหา ยาน

7 แหล่งที่มาของ พระพุทธศาสนา (Sources of Buddhism) พระพุทธศาสนา คือ คำสั่ง สอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า ประมวลความรู้ทาง พระพุทธศาสนาด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ 1. ธรรมชาติของชีวิต 2. ธรรมชาติของจักรวาล 3. จุดมุ่งหมายของชีวิต 4. ทางไปสู่จุดมุ่งหมาย ของชีวิต

8 ชมพูทวีปและ ประชาชน มัชฌิมชนบท ปัจจันตชนบท มิลักขะ อริยกะ

9

10

11

12

13 ระบบ วรรณะ

14 พุทธประวัติ

15

16

17

18 ลุมพินี : สถานที่ประสูติของ พระพุทธเจ้า

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 การตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า

36 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สถานที่ตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า

37 พระเจดีย์พุทธคยา หลวง พ่อพระพุทธเมตตา

38 ความรู้ 3 ระดับ 1. ระดับความจำ หรือ สัญญา (Perception) 2. ระดับความเห็น หรือ ทิฏฐิ (Conception) 3. ระดับญาณ (Insight)

39 ความรู้และการ เปลี่ยนแปลง To learn is to change : การเรียนรู้ ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ (emotion) ในทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรม (behavior) การเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อย แล้วแต่ชนิดของความรู้ ความรู้ระดับญาณก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง จากปุถุชน กลายเป็นพระอริยเจ้า

40

41

42

43

44 สารนาถ : สถานที่แสดงปฐม เทศนา

45

46

47 สัญลักษณ์ทาง พระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสนาเถร วาท Lord Buddha (Theravada Buddhism).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google