งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ อันชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ อันชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ อันชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ

3 1. จริยธรรมเกิดจากการยึด ประเพณี 2. จริยธรรมเกิดจากการยึด ตามกฎหมาย 3. จริยธรรมเกิดจากศาสนา

4 ประเพณีเป็นที่เครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของหมู่คณะหรือสังคม ประเพณีเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติ ตนตามวิถีชีวิตของคนในแต่ละ สถานที่ทำให้เกิดการอยู่รวมกันเป็น สังคม เช่น ประเพณีแต่งงาน งานบวช ประเพณี สงกรานต์ เป็นต้น

5 กฎหมายไม่ใช่จริยธรรม กฎหมายเป็นเพียงจริยธรรมที่ใช้ ควบคุม ความประพฤติที่ไม่ดี โดย จะมีบทลงโทษกำหนดไว้ แต่ สำหรับผู้ที่ประพฤติดีถือว่าเป็นผู้มี จริยธรรมก็จะไม่มีกฎหมาย กำหนดการลงโทษเอาไว้

6 โดยทั่วไปศาสนาจะมีหลักคำ สอน เพราะทุกศาสนาสอนให้คน เป็นคนดี มีศีลธรรม และศาสนา เป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ ซึ่งจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา ทั้งนี้เพราะคำสอนของศาสนามี ส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม

7 อริสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือ การไม่ ทำอะไรสุดโต่ง เช่น ร่ำรวยเกินไป หรือ ยากจนเกินไป ควรปฏิบัติ ตามกฎของการเดินสายกลาง (golden mean of moderation)

8 คำว่า " จริยธรรม " แยกออกเป็น จริย + ธรรม

9

10 " จริยธรรม " จึงมี ความหมายตามตัวอักษรว่า " หลักแห่งความประพฤติ " หรือ " แนวทางของการ ประพฤติ "

11 ความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญ ความรู้จักเพียงพอ ความยุติธรรม ความมีสติ

12 สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในสังคม บางอย่างอาจมีค่ามาก บางอย่างอาจมีค่าน้อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ และอุปทาน ของตลาด ซึ่งเป็นกลไกที่ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่จริยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มี คุณค่ามิอาจซื้อหาหรือกำหนด คุณค่าที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับ การกำหนดค่าของแต่ละบุคคล

13 1. จริยธรรมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นของ พนักงานในองค์กร 2. จริยธรรมก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ต่อองค์กร 3. จริยธรรมก่อให้เกิดความมั่นใจ ของนักลงทุน 4. จริยธรรมก่อให้เกิดความสงบสุข ของสังคม 5. จริยธรรมก่อให้เกิดความเจริญ ของประเทศชาติ

14 จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานคุณค่าแห่งความดีงาม ของการกระทำหนึ่ง ๆ และหรือ พฤติกรรมโดยรวม

15 ธุรกิจ หมายถึง บุคคล นิติ บุคคล หรือองค์กร ใด ๆ ที่ ดำเนินการผลิตสินค้าหรือและ บริการเพื่อผลตอบแทนในการ ลงทุนในรูปของกำไร

16 จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานการ ผลิตสินค้า และ การ ให้บริการ เป้าหมายเพื่อ ผลตอบแทนตามคุณค่า ของการลงทุน โดยเป็น ธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริโภค ผู้รับบริการ รัฐบาล และสังคม ซึ่งมี ความสัมพันธ์เชิง เศรษฐกิจร่วมกัน

17 จรรยาบรรณธุรกิจ มิได้หมายความ เฉพาะความชอบธรรม ของตัวธุรกิจเท่านั้น แต่ หมายรวมถึงกลไกใน การจัดการกับ องค์ประกอบ และหน้าที่ ขององค์ประกอบแต่ละ ประการด้วย ทั้งนี้เพื่อ ประสิทธิผลสูงสุดของ ธุรกิจเอง

18 1. เพื่อสร้างความเป็น ธรรมในการแข่งขัน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต 3. เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค 4. เพื่อรักษาสมดุลของ สภาพแวดล้อม

19 กฎหมายและจริยธรรม มี ความหมายแตกต่างกันอยู่ หลายประการแต่มีเป้าหมาย เดียวกัน คือ การจัดระเบียบสังคมให้ สมาชิกทุกคนในสังคมมี ความสุขอยู่อย่างปกติสุข

20 1. การบังคับใช้ 2. เหตุแห่งการเกิด 3. บทลงโทษ 4. การยกย่อง สรรเสริญ 5. เกณฑ์ที่ใช้ใน การตัดสิน

21 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง จริยธรรมและกฎหมาย กฎหมายจริยธรรม 1. มีการบังคับใช้ 1. ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 2. เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 2. เกิดขึ้นจากการสืบทอด 3. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 3. บทลงโทษขึ้นอยู่กับสมาชิกใน สังคม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับการชื่นชม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับการยกยิ่ง สรรเสริญ 5. ตัดสินด้วยคำว่าผิดหรือไม่ ผิด 5. ตัดสินด้วยคำว่า ควรหรือไม่ควร

22 จริยธรรม กับ คุณธรรม

23 ระบบของกฎเกณฑ์ใช้ในการ วิเคราะห์ ความประพฤติที่ผิดหรือถูก ของบุคคล จริยธรรมมีการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาจาก บุคคล โดย จริยธรรมประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความประพฤติ (Conduct) 3. ความรู้สึก (Feeling)

24 กรอบความประพฤติ ความคิด ที่สังคม หรือ บุคคล ที่มี ความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ


ดาวน์โหลด ppt การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ อันชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google