งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาขงจื้อ จริยธรรมทางสายกลาง. ชาวจีนเป็นนักบูชาธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าในสมัยแรกเริ่มนาน กำหนดนับไม่ได้ “ ปันกู๋ ” มนุษย์คน แรกถูกสร้างขึ้นมา ปันกู๋วางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาขงจื้อ จริยธรรมทางสายกลาง. ชาวจีนเป็นนักบูชาธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าในสมัยแรกเริ่มนาน กำหนดนับไม่ได้ “ ปันกู๋ ” มนุษย์คน แรกถูกสร้างขึ้นมา ปันกู๋วางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาขงจื้อ จริยธรรมทางสายกลาง

2 ชาวจีนเป็นนักบูชาธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าในสมัยแรกเริ่มนาน กำหนดนับไม่ได้ “ ปันกู๋ ” มนุษย์คน แรกถูกสร้างขึ้นมา ปันกู๋วางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และ ดวงดาวต่าง ๆ ไว้ในสวรรค์

3 ครูคุงผู้ยิ่งใหญ่ ( ชิวคุง ) แคว้นลู้ ศตวรรษเดียวกัน ( ก่อนคศ. 6) กับที่กำเนิดพระพุทธเจ้า และมหาวีระในอินเดีย คุงรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานธรรมเนียม ประเพณีและจารีตพิธีกรรมของโบราณ ท่านจะโค้งคำนับอย่างเป็นพิธีการต่อท่านทั้งหลายผู้ ควรได้รับเกียรติเหล่านั้น เพราะท่านถือว่าการโค้งคำ นับเป็นความสุภาพอ่อนโยนและความเคารพนับถือ ถ้านักศึกษาไม่สนใจที่จะเรียน ฉันจะไม่เริ่มที่จะเปิด วิชาสำหรับเขา นักปราชญ์คนแรกของจีน คง - ฟู - จื้อ ( คุงนักปรัชญา ) ขงจื้อ เม่งจื้อ ( นักปราชญ์คนที่สองของจีน ) รวบรวมบท สนทนาและคำสอนของขงจื้อที่พวกสาวกบันทึกไว้ เป็นคัมภีร์ประมวลคำสอน (Lun Yu)

4 คัมภีร์กิงทั้ง 5 (The 5 King) หยีกิง (The Yi King) คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง ( รูปภาพและเส้น ) ชูกิง (The Shu King) คัมภีร์แห่งตำนาน ( เรื่อง ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ 5 ราชวงศ์ ) ชีกิง (The Shih King) คัมภีร์แห่งกวีนิพนธ์ ( โคลง แห่งความรู้สึก ) หลีกิง (The Li King) คัมภีร์แห่งพิธีกรรม หยีกิง (The Chiun Chin) คัมภีร์แห่งฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ ( บันทึกประวัติศาสตร์ )

5 แกนคำสอนของขงจื้อ ขงจื้อสอนสาวกโดยใช้กิงทั้ง 5 เป็นตำรา คุณธรรมหลักคือความกล้าหาญและความเฉลียว ฉลาด คุณค่าคือการศึกษาและการวิจารณ์ตนเอง หลักใหญ่แห่งหน้าที่ในฐานะบุตรธิดา หลักใหญ่แห่งการเลือกสรรเพื่อน หลักใหญ่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนดี หลักใหญ่แห่งการปกครองที่ดี

6 เม่งจื้อให้ประชาชนได้รับการสอนถึง หลักใหญ่ 6 ประการ 1. ธรรมชาติคนนั้นดี และความชั่วไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็น แก่นสารแท้ 2. มนุษย์เป็นอิสระที่จะประพฤติตนดังปรารถนาและเขา เป็นนายแห่งการเลือก 3. คุณธรรมเป็นรางวัลในตัวมันเอง ถ้าทำดีเพราะเห็นแก่ รางวัลไม่ใช่คุณธรรม 4. กฎสำหรับความประพฤติของแต่ละคนคือ “ สิ่งที่ท่าน ไม่ต้องการให้คนอื่นทำแก่ท่านก็อย่าทำอย่างนั้นแก่ คนอื่น 5. มนุษย์มีหน้าที่ 5 อย่างคือ ปฏิบัติต่อผู้ปกครองของเขา ต่อบิดามารดา ต่อสามี ภรรยา ต่อพี่ชาย ต่อเพื่อนและที่สำคัญมากที่สุดของ เรื่องเหล่านี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา 6. คนควรพยายามเป็นอภิชน

7 วจนะจากคัมภีร์ประมวลหลักคำ สอน การศึกษาที่ปราศจากความคิดก็ไร้ประโยชน์ ทำนองเดียวกันความคิดที่ปราศจากการศึกษาก็ อันตราย หลักการปกครองที่ง่ายต่อการประสบความสำเร็จ คือ การให้รางวัลคนดีลงโทษคนชั่ว ดังนั้นคนดีก็ยัง เป็นคนดีและคนชั่วก็กลายเป็นคนดี สิ่งที่จะทำให้ประชาชนเป็นสุขคือให้เลือกคนฉลาด เป็นครูของเขา ไม่ทำสิ่งใดแก่ผู้อื่นอย่างที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่น มาทำต่อท่าน หากท่านเข้าใจในสภาพหัวอก เดียวกัน อย่าเสียใจเพราะไม่มีใครรู้จักท่าน แต่จงเสียใจ เพราะท่านไม่รู้จักคนอื่น เมื่อท่านรู้อะไรก็ยืนยันว่าท่านรู้ เมื่อท่านไม่รู้อะไรก็ ต้องยอมรับ นี้เป็นคุณลักษณะของความรู้ การเห็นว่าอะไรเป็นความถูกต้อง แต่ไม่กระทำสิ่ง นั้น นั่นเป็นความขลาด

8 คนผู้มีใจปราศจากความโอบอ้อมอารี จะมีประโยชน์ อะไรด้วยพิธีกรรม คนผู้ปราศจากโอบอ้อมอารี จะมี ประโยชน์อะไรด้วยดนตรี บัณฑิตย่อมคิดถึงอุปนิสัยของตน คนพาลย่อมคิดถึง ตำแหน่งของตน บุคคลแรกคิดถึงการแก้ไขความผิด แต่คนหลังคิดถึงแต่ความโปรดปราน บัณฑิตย่อมแสวงหาสิ่งที่เป็นความถูกต้อง แต่คน พาลเสาะแสวงหาแต่ผลประโยชน์ บัณฑิตย่อมช้าที่จะให้สัญญา แต่เร็วที่จะทำให้ สมบูรณ์ คุณธรรมไม่ได้มีอยู่เพราะอยู่โดดเดี่ยว แต่คุณธรรม ต้องมีเพื่อนบ้าน จงร่อนเอาความดีออกจากสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินและ ปฏิบัติตามความดีนั้น จงร่อนเอาความดีออกจากสิ่ง ต่างๆที่ท่านได้เห็นและจำความดีนั้นเอาไว้ จงเรียนเสมือนว่าท่านยังตามไม่ทันวิชาที่ท่านเรียน ถึงแม้ว่าจะเข้าใจวิชาที่ท่านเรียนมาแล้วก็ตาม เมื่อท่านผิดพลาดไปก็อย่ากลัวที่จะแก่ไขตัวท่านเอง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาขงจื้อ จริยธรรมทางสายกลาง. ชาวจีนเป็นนักบูชาธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าในสมัยแรกเริ่มนาน กำหนดนับไม่ได้ “ ปันกู๋ ” มนุษย์คน แรกถูกสร้างขึ้นมา ปันกู๋วางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google