งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-989-3239
วิถีธรรมวิถีไทย สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร

2 บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ศาสนา (Religion) คือ ลัทธิความเชื่อของมนุษย์โดยมีหลักแสดงกำเนิดและสิ้นสุดของโลก โดยมีหลักคำสอน หลักการ หรือข้อปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

3 ความสำคัญของศาสนา ศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์ที่สำคัญมี 7 ประการคือ 1. เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

4 เป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม
เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต เป็นกลไกควบคุมสังคม เป็นแห่งกำเนิดศิลปะและวัฒนธรรม เป็นมรดกของสังคม ทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

5 ลักษณะของศาสนา มี 4 ประการคือ
เป็นคำสอนที่เป็นนามธรรม เป็นคำสอนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม เป็นคำสั่งสอนที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย สูงสุด เช่น การนิพพาน , การหลุดพ้นจากวัฎสังสาร 4. เป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบพิธี กรรมทางศาสนา

6 องค์ประกอบของศาสนา มี 6 ประการ คือ
ศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนา คำสอนในศาสนา สาวกหรือผู้สืบทอดศาสนา ศาสนสถาน สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ประเพณีหรือพิธีกรรม

7 พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญ สิ่งเคารพสูงสุดพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระรัตนตรัย

8 ประวัติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เก่าแก่ เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ต่างจากศาสนาอื่นคือ ไม่มีศาสดา นับถือคัมภีร์พระเวท ภักดีต่อพระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ และเชื่อในเรื่องของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

9 ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสนา
เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เมื่อพุทธศักราช 1133 เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศซาอุดิอารเบีย จากนั้นก็ขยายไปสู่ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา สู่ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และทวีปเอเซีย

10 ศาสนาคริสต์ คริสต์มาจากคำว่า คริสตอส คือ ผู้ที่ได้รับให้เป็นตัวแทนพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ไถ่บาป ให้มนุษย์ มี 3 นิกาย โรมันคาทอริก ออร์ธอร์ดอกซ์ และโปรเตสแตนต์ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ สวรรค์และเข้าถึงพระเจ้า หลักธรรมจะปรากฎในคัมภีร์ไบเบิล

11 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล

12 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ - ตรัสรู้ – และเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน

13 วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

14 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

15 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดในโลก พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พุทธมามกะ

16 หลักของพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาศรัทธา
ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ ใช้คู่กับ ปสาทะ แปลว่า ความเลื่อมใส ประกอบด้วย ความเชื่อในกฎธรรมชาติ ความเชื่ออย่างมีเหตุผล ความเชื่อในตัวมนุษย์

17 หลักการของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาปัญญา
ปัญญา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเหตุผล หรือความรู้ทั่วถึงในความจริงในทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่ทรงแสดง คือ กาลามสูตร แสดงถึงการไม่เชื่อง่ายๆ 10 ข้อ

18 ปัญญาเกิดได้ 3 ทาง คือ สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียน
จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาหาเหตุผล ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฎิบัติ

19 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนายอมรับศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือกระทบถึงความเสื่อมความเจริญของพระศาสนา สงฆ์จะต้องใส่ใจขวนขวายดำเนินการ พระพุทธศาสนายึดหลักสร้างความสามัคคี


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google