งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีธรรมวิถีไทย สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-989- 3239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีธรรมวิถีไทย สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-989- 3239."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิถีธรรมวิถีไทย สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-989- 3239

3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ศาสนา ศาสนา (Religion) คือ ลัทธิ ความเชื่อของมนุษย์โดยมีหลัก แสดงกำเนิดและสิ้นสุดของโลก โดยมีหลักคำสอน หลักการ หรือ ข้อปฏิบัติ สำหรับการพัฒนา ตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของ สังคม

4 ความสำคัญของศาสนา ศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์ที่ สำคัญมี 7 ประการคือ 1. เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ

5 2. เป็นแหล่งกำเนิด จริยธรรม 3. เป็นบรรทัดฐาน ในการดำเนินชีวิต 4. เป็นกลไก ควบคุมสังคม 5. เป็นแห่งกำเนิด ศิลปะและ วัฒนธรรม 6. เป็นมรดกของ สังคม 7. ทำให้คนเป็น มนุษย์ที่สมบรูณ์

6 ลักษณะของศาสนา มี 4 ประการ คือ 1. เป็นคำสอนที่เป็นนามธรรม 2. เป็นคำสอนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม 3. เป็นคำสั่งสอนที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย สูงสุด เช่น การนิพพาน, การหลุดพ้นจากวัฎสังสาร 4. เป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบพิธี กรรมทางศาสนา

7 องค์ประกอบของศาสนา มี 6 ประการ คือ ศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนา คำสอนในศาสนา สาวกหรือผู้สืบทอดศาสนา ศาสนสถาน สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ประเพณีหรือพิธีกรรม

8 พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มี พระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มี พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัส สอนไว้เป็นหลักคำสอน สำคัญ สิ่งเคารพสูงสุด พระพุทธศาสนาเรียกว่า พระ รัตนตรัย พระพุทธเจ้าศาสดา พระธรรม พระ รัตนตรัย

9 ประวัติศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาพราหมณ์เป็น ศาสนาที่เก่าแก่ เป็นต้น กำเนิดของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนา พราหมณ์ต่างจากศาสนา อื่นคือ ไม่มีศาสดา นับถือคัมภีร์พระเวท ภักดีต่อพระพรหม พระ วิษณุ พระศิวะ และเชื่อใน เรื่องของกรรมและการเวียน ว่ายตายเกิด

10 ศาสนา อิสลาม ประวัติศาสนา เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เมื่อพุทธศักราช 1133 เป็น ศาสนาประจำชาติของประเทศ ซาอุดิอารเบีย จากนั้นก็ขยาย ไปสู่ประเทศต่างๆ ในทวีป แอฟริกา สู่ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และทวีป เอเซีย เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เมื่อพุทธศักราช 1133 เป็น ศาสนาประจำชาติของประเทศ ซาอุดิอารเบีย จากนั้นก็ขยาย ไปสู่ประเทศต่างๆ ในทวีป แอฟริกา สู่ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และทวีป เอเซีย

11 ศาสนาคริสต์ คริสต์มาจากคำว่า คริสตอส คือ ผู้ที่ได้รับให้เป็นตัวแทน พระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ ไถ่บาป ให้มนุษย์ มี 3 นิกาย โรมันคาทอริก ออร์ธอร์ดอกซ์ และ โปรเตสแตนต์ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ สวรรค์ และเข้าถึงพระเจ้า หลักธรรมจะปรากฎในคัมภีร์ ไบเบิล

12 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า " มาฆ ปุรณมีบูชา " แปลว่า การบูชาพระในวัน เพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น " วันจาตุรงค สันนิบาต " แปลว่า การประชุมอัน ประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัย พุทธกาล

13 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาใน วันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ - ตรัสรู้ – และ เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน

14 วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระ ศาสนาเป็นครั้งแรก โดย แสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็น ผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรก ขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือ ได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระ พุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

15 บทที่ 2 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา

16 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจำชาติไทย 2. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ของสังคมไทย 3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี จำนวนผู้นับถือ พระพุทธศาสนามากที่สุดใน โลก 4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พุทธมามกะ

17 หลักของ พระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนา ในการพัฒนาศรัทธา ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ ใช้ คู่กับ ปสาทะ แปลว่า ความเลื่อมใส ประกอบด้วย 1. ความเชื่อในกฎธรรมชาติ 2. ความเชื่ออย่างมีเหตุผล 3. ความเชื่อในตัวมนุษย์

18 หลักการของพระพุทธศาสนา ในการพัฒนาปัญญา ปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน เหตุผล หรือความรู้ทั่วถึงใน ความจริงในทาง พระพุทธศาสนา หลักธรรมที่ทรงแสดง คือ กาลามสูตร แสดงถึงการไม่เชื่อ ง่ายๆ 10 ข้อ

19 ปัญญาเกิดได้ 3 ทาง คือ 1. สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิด จากการเล่าเรียน 2. จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่ เกิดจากการพิจารณาหาเหตุผล 3. ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่ เกิดจากการลงมือปฎิบัติ

20 ลักษณะประชาธิปไตยใน พระพุทธศาสนา 1. พระพุทธศาสนายอมรับ ศักยภาพของมนุษย์ 2. พระพุทธเจ้าทรงมอบความ เป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ 3. เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนรวม หรือกระทบ ถึงความเสื่อมความเจริญของ พระศาสนา สงฆ์จะต้องใส่ใจ ขวนขวายดำเนินการ 4. พระพุทธศาสนายึดหลักสร้าง ความสามัคคี


ดาวน์โหลด ppt วิถีธรรมวิถีไทย สอนโดย อาจารย์ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-989- 3239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google