งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเทคโนโลยี Technology System. กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือ ปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเทคโนโลยี Technology System. กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือ ปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเทคโนโลยี Technology System

2

3 กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือ ปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่ อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรค คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ ความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ทรัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ ขั้นตอนของ กระบวนการจะประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยี Technology System

4 กระบวนการประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ระบบเทคโนโลยี Technology System

5 คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการ แก้ปัญหา หรือสนองความ ต้องการของมนุษย์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ ความสะดวกสบายขึ้น เกิดความรู้ใหม่ ผลผลิต (OutPut) ระบบเทคโนโลยี Technology System

6 คือ เป็นข้อจำกัดข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงซึ่งจะ ทำให้ระบบทำงานได้มาก น้อยต่างกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทาง เทคโนโลยี นั่นคือ ทรัพยากรจะเป็น ทั้งตัวทรัพยากร และเป็นปัจจัยที่เอื้อ หรือขัดขวางต่อ เทคโนโลยีด้วย เช่น ทุนทรัพย์ น้อย เวลาจำกัด ข้อจำกัดของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละบุคคล นอกจาก จะเป็นข้อจำกัดแล้ว ยังอาจรวมไปถึงความเคารพนับถือ ความเชื่อ ความ ศรัทธา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ระบบ ทำงานได้มากน้อยต่างกัน ด้วย ปัจจัยที่เอื้อต่อการขัดขวางต่อ เทคโนโลยี (Considerations) ระบบเทคโนโลยี Technology System


ดาวน์โหลด ppt ระบบเทคโนโลยี Technology System. กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือ ปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google