งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเทคโนโลยี Technology System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเทคโนโลยี Technology System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเทคโนโลยี Technology System

2

3 ระบบเทคโนโลยี Technology System
ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ต้องการหา คำตอบเช่นความต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรค กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ทรัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์   ขั้นตอนของ กระบวนการจะประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยี Technology System

4 กระบวนการประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
1 2 3 4 5 6 7 ระบบเทคโนโลยี Technology System

5 ระบบเทคโนโลยี Technology System
ผลผลิต (OutPut) คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ ความสะดวกสบายขึ้น เกิดความรู้ใหม่ ระบบเทคโนโลยี Technology System

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อการขัดขวางต่อเทคโนโลยี(Considerations)
คือ เป็นข้อจำกัดข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงซึ่งจะทำให้ระบบทำงานได้มาก น้อยต่างกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางเทคโนโลยี นั่นคือ ทรัพยากรจะเป็น ทั้งตัวทรัพยากร และเป็นปัจจัยที่เอื้อ หรือขัดขวางต่อเทคโนโลยีด้วย เช่น ทุนทรัพย์ น้อย เวลาจำกัด ข้อจำกัดของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล นอกจาก จะเป็นข้อจำกัดแล้ว ยังอาจรวมไปถึงความเคารพนับถือ ความเชื่อ ความ ศรัทธา  ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ระบบทำงานได้มากน้อยต่างกัน ด้วย ระบบเทคโนโลยี Technology System


ดาวน์โหลด ppt ระบบเทคโนโลยี Technology System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google