งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่๑ กำเนิด พระพุทธศาสนา. ๑. ๑ พุทธ ประวัติ พระพุทธเจ้าคือใคร ? พระพุทธเจ้า คือ บุคคลใน ประวัติศาสตร์ พระพุทธเจ้า คือ บุคคลผู้ สั่งสมความดีมา เป็นเวลายาวนานจนกระทั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่๑ กำเนิด พระพุทธศาสนา. ๑. ๑ พุทธ ประวัติ พระพุทธเจ้าคือใคร ? พระพุทธเจ้า คือ บุคคลใน ประวัติศาสตร์ พระพุทธเจ้า คือ บุคคลผู้ สั่งสมความดีมา เป็นเวลายาวนานจนกระทั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่๑ กำเนิด พระพุทธศาสนา

2 ๑. ๑ พุทธ ประวัติ

3 พระพุทธเจ้าคือใคร ? พระพุทธเจ้า คือ บุคคลใน ประวัติศาสตร์ พระพุทธเจ้า คือ บุคคลผู้ สั่งสมความดีมา เป็นเวลายาวนานจนกระทั่ง ถึงจุดสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

4 ระหว่างการสั่งสมความดี เรียกว่า พระโพธิสัตว์ การสั่งสมความดีของ พระโพธิสัตว์ เรียกว่า บำเพ็ญบารมี บารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ หรือสั่ง สมมาเป็นเวลายาวนาคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

5 พระพุทธเจ้ามีจริง หรือไม่ ? พระพุทธเจ้ามี อภินิหาร จริงหรือเปล่า ? การพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้า มีจริงทำอย่างไร ?

6 6 พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อย่างไร ? การตรัสรู้ หมายถึง การรู้ หรือการ เห็น หรือการพบความจริงอย่างแจ่ม แจ้งชัดเจน ที่เรียกว่ารู้ตามเป็นจริง การรู้ / เห็น / พบ ดังกล่าวหมายถึง รู้ เห็นด้วยปัญญา ที่เรียกว่า ญาณ อันเป็นผลจากการพัฒนา / อบรมจิต ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าสมาธิภาวนา จนจิตบริสุทธิ์สะอาด แล้วเกิดพลังรู้ที่ เรียกว่า ญาณ ( การหยั่งรู้ )

7 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญา ของพระองค์ จริงหรือไม่ ?

8 การรู้ด้วยญาณ เป็นการรู้จริงหรือรู้ ตามเป็นจริง จึงทำให้กิเลส ( สิ่งที่ทำ ให้จิตเศร้าหมอง ) ซึ่งเกิดจากการรู้ผิด หรือรู้ไม่จริงหมดไป การรู้จริง หรือความรู้จริงที่สำคัญที่ ทำให้กิเลสหมดไปจากจิต คือ รู้จริง ในอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นการรู้ความจริง ของชีวิต หรือรู้ชีวิตตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น จึงเรียกกว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่

9 ทำไมพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญ ทุกรกิริยา ?

10 พุทธลีลาในการประดิษฐาน พระพุทธศาสนา ? พระพุทธเจ้านิพพาน แล้วไปไหน ?

11 ๑. ๒ วิธีการของ พระพุทธเจ้า

12 12 เริ่มจากพัฒนา หรืออบรมจิตด้วย กระบวนการของสมาธิภาวนา จนจิต สงบนิ่งถึงขั้นที่เรียกว่า ฌาน เมื่อจิตถึงภาวะที่เรียกว่า ฌาน คือ สงบแนวแน่เป็นเวลาต่อเนื่อง จิตก็ บริสุทธิ์ใสสะอาด เกิดพลังรู้ที่เรียกว่า ญาณ ( ความสามารถรู้เห็น )

13 ทรงใช้ญาณนั้นมองหรือพิจารณาขันธ์ 5 หรือสังขารร่างนี้ จนเห็นความจริง หรือธรรมชาติของสังขารอย่างแจ่มแจ้ง ตามเป็นจริง เป็นเหตุให้กิเลส ที่เกิด จากความหลงผิดหรือไม่รู้จริงหมดไป เรียกว่า ตรัสรู้ คือความรู้แจ้งที่ทำให้ หมดกิเลส

14 14 ผู้ที่ตรัสรู้หรือหมดกิเลส เรียกว่า ผู้ถึงนิพพาน หรือบรรลุนิพพาน และผู้บรรลุนิพพาน เรียกว่า พุทธะ หรือ อรหันต์ โดยมี 3 ลักษณะ หรือ 3 ประเภท คือ รู้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใคร และสั่งสอน ผู้อื่นให้รู้ตามเรียกว่า สัมมาสัมพุทธะ รู้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใคร แต่ไม่สอน ผู้อื่นอย่างเป็นกิจจะลักษณะเรียกว่า ปัจเจกพุทธะ รู้ตามที่ผื่นสอน เรียกว่า สาวกพุทธะ หรือ อนุพุทธะ ลักษณะร่วมของพุทธะทุกประเภทคือเป็นพระ อรหันต์ คือ หมดกิเลสเหมือนกัน

15 พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูหรือไม่ ? ใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าผู้ ปรินิพพานไปแล้ว ? ตำแหน่งพระพุทธเจ้าผูกขาดหรือไม่ ? หนทางสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าต้อง ปฏิบัติอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt บทที่๑ กำเนิด พระพุทธศาสนา. ๑. ๑ พุทธ ประวัติ พระพุทธเจ้าคือใคร ? พระพุทธเจ้า คือ บุคคลใน ประวัติศาสตร์ พระพุทธเจ้า คือ บุคคลผู้ สั่งสมความดีมา เป็นเวลายาวนานจนกระทั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google