งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557

2 การ พัฒนา บุคลาก ร การ เผยแพ ร่ ประชาสัม พันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริม สหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร / ประชาชนทั่วไป การพัฒนา บุคลากร

4 การพัฒนาบุคลากรกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ทิศทาง พัฒนาให้มี ทักษะและ ความ เชี่ยวชาญใน การส่งเสริม งานสหกรณ์ องค์ความรู้ในการส่งเสริมสหกรณ์ บริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมายสหกร ณ์ เรียนรู้การส่งเสริมสหกรณ์จากพี่เลี้ยง (Coaching), OJT เครือข่ายการเรียนรู้การสหกรณ์ การเรียนรู้ในองค์กร จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ( พี่สอนน้อง, ประชุม 3 ฝ่าย ) ค้นหาและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 การพัฒนาบุคลากรกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ทิศทาง พัฒนาตาม สมรรถนะ และ สร้างเส้นทาง ความก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ การพัฒนาตามสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย : ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตาม Career Path CPD Executive Officers CPD Young Executive Officers ข้าราชการใหม่

6 การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทิศทาง พัฒนาการทำงานตาม บทบาท หน้าที่ ฝึกอบรม ตามตำแหน่งหน้าที่ ( กรรมการ ประธาน เลขา ฝ่ายจัดการ สมาชิก ) นำการสหกรณ์สู่วิถี ชีวิต ชุมชน เผยแพร่ความรู้สู่ ครู นักเรียนเ เพื่อนำวิถีสหกรณ์สู่วิถีชีวิต ขยายแนวคิด วิธีการสหกรณ สู่บุคคล ประชาชนทั่วไป องค์กรในท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การสหกรณ์สู่ประชาชน ชุมชน ผ่านสื่อ ผลักดันให้เกิด พันธมิตรการเรียนรู้ ของขบวนการ สหกรณ์ โครงการ 3 ฝ่าย  ระดับพื้นที่กลุ่มพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค

7 การ ประชาสัมพันธ์

8 ผลประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ตุลาคม – กันยายน 2556 ครั้ง

9 10 จังหวัดเด่น ที่หน่วยงาน ทีวี + เคเบิ้ล วิทยุ หนังสือพิ มพ์ ส่งข่าว 1 ภูเก็ต 38 96910 2 ศรีสะเกษ 2 121271345 3 พิษณุโลก 2 7158745 4 เพชรบุรี 3028338204 5 กาญจนบุรี 20 7 14270 +- 73 นครพนม 00018 74 ยโสธร 01213 75 สงขลา 00016 76 ชุมพร 00014 77 ยะลา 00010 หมายเหตุ จากการสรุป รายงาน

10 เกณฑ์ตัดสินหน่วยงานมีผล ประชาสัมพันธ์เด่น ให้คะแนน 4 ส่วนหลัก จำนวนชิ้นงานที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ระหว่าง เม. ย. ถึง ส. ค. 2556 คุณภาพการผลิตข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น ความ ยากง่ายในการดำเนินการ แยกเป็นบทความ ข่าว และภาพข่าว คุณภาพการผลิตข่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ และวิทยุ จำนวนครั้งของข่าวที่ได้รับการ เผยแพร่ คุณภาพการสนับสนุนงานด้าน ประชาสัมพันธ์ จำนวนการส่งข่าวและบทความ การจัดส่งสรุปสถานการณ์ข่าว ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด 50 30 10 คะแนน

11  ส่วนกลาง  ส่วนกลาง เพิ่มความเข้มข้น ปริมาณและเนื้อหาการ ประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค  ส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนงานและ กิจกรรมชัดเจน ให้จังหวัด ตาม งปม. ที่กรมฯ จัดสรร ปีงบประมาณ 2557

12  ใช้งบประมาณที่ได้รับในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อในท้องที่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  เพิ่มทีมงานประชาสัมพันธ์ โดย สทส. จะจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่จัดส่งให้  ขอความร่วมมือจัดส่งแผนประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือจัดส่งสรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ตามกำหนด ปีงบประมาณ 2557 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี้

13 THE WHOLE VALUE CHAIN NETWORK พัฒนา บุคลากร ให้สอดคล้อง พัฒนาตาม Career Path สทส. ปรับ แผนงาน งบประมาณ

14 HOW TO DO? / HOW TO IMPLEMENT? โครงการ / กิจกรรม ขับเคลื่อน ตามนโยบาย อสส. THE WHOLE VALUE CHAIN NETWORK

15  ปรับแผนงาน งบประมาณ เสริมนโยบาย อสส.  ตั้งทีมงาน Create Project เพื่อนำสู่การ ปฏิบัติ ( ได้รับการมอบหมายแล้ว )  โครงการเพื่อรองรับ  โครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ 3 ฝ่าย  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ( Coaching)  อื่น ๆ ที่ทีมงานร่วมกัน Create ปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google