งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557

2 การ พัฒนา บุคลาก ร การ เผยแพ ร่ ประชาสัม พันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริม สหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร / ประชาชนทั่วไป การพัฒนา บุคลากร

4 การพัฒนาบุคลากรกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ทิศทาง พัฒนาให้มี ทักษะและ ความ เชี่ยวชาญใน การส่งเสริม งานสหกรณ์ องค์ความรู้ในการส่งเสริมสหกรณ์ บริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมายสหกร ณ์ เรียนรู้การส่งเสริมสหกรณ์จากพี่เลี้ยง (Coaching), OJT เครือข่ายการเรียนรู้การสหกรณ์ การเรียนรู้ในองค์กร จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ( พี่สอนน้อง, ประชุม 3 ฝ่าย ) ค้นหาและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 การพัฒนาบุคลากรกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ทิศทาง พัฒนาตาม สมรรถนะ และ สร้างเส้นทาง ความก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ การพัฒนาตามสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย : ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตาม Career Path CPD Executive Officers CPD Young Executive Officers ข้าราชการใหม่

6 การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทิศทาง พัฒนาการทำงานตาม บทบาท หน้าที่ ฝึกอบรม ตามตำแหน่งหน้าที่ ( กรรมการ ประธาน เลขา ฝ่ายจัดการ สมาชิก ) นำการสหกรณ์สู่วิถี ชีวิต ชุมชน เผยแพร่ความรู้สู่ ครู นักเรียนเ เพื่อนำวิถีสหกรณ์สู่วิถีชีวิต ขยายแนวคิด วิธีการสหกรณ สู่บุคคล ประชาชนทั่วไป องค์กรในท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การสหกรณ์สู่ประชาชน ชุมชน ผ่านสื่อ ผลักดันให้เกิด พันธมิตรการเรียนรู้ ของขบวนการ สหกรณ์ โครงการ 3 ฝ่าย  ระดับพื้นที่กลุ่มพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค

7 การ ประชาสัมพันธ์

8 ผลประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ตุลาคม – กันยายน 2556 ครั้ง

9 10 จังหวัดเด่น ที่หน่วยงาน ทีวี + เคเบิ้ล วิทยุ หนังสือพิ มพ์ ส่งข่าว 1 ภูเก็ต ศรีสะเกษ พิษณุโลก เพชรบุรี กาญจนบุรี นครพนม ยโสธร สงขลา ชุมพร ยะลา หมายเหตุ จากการสรุป รายงาน

10 เกณฑ์ตัดสินหน่วยงานมีผล ประชาสัมพันธ์เด่น ให้คะแนน 4 ส่วนหลัก จำนวนชิ้นงานที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ระหว่าง เม. ย. ถึง ส. ค คุณภาพการผลิตข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น ความ ยากง่ายในการดำเนินการ แยกเป็นบทความ ข่าว และภาพข่าว คุณภาพการผลิตข่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ และวิทยุ จำนวนครั้งของข่าวที่ได้รับการ เผยแพร่ คุณภาพการสนับสนุนงานด้าน ประชาสัมพันธ์ จำนวนการส่งข่าวและบทความ การจัดส่งสรุปสถานการณ์ข่าว ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด คะแนน

11  ส่วนกลาง  ส่วนกลาง เพิ่มความเข้มข้น ปริมาณและเนื้อหาการ ประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค  ส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนงานและ กิจกรรมชัดเจน ให้จังหวัด ตาม งปม. ที่กรมฯ จัดสรร ปีงบประมาณ 2557

12  ใช้งบประมาณที่ได้รับในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อในท้องที่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  เพิ่มทีมงานประชาสัมพันธ์ โดย สทส. จะจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่จัดส่งให้  ขอความร่วมมือจัดส่งแผนประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือจัดส่งสรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ตามกำหนด ปีงบประมาณ 2557 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี้

13 THE WHOLE VALUE CHAIN NETWORK พัฒนา บุคลากร ให้สอดคล้อง พัฒนาตาม Career Path สทส. ปรับ แผนงาน งบประมาณ

14 HOW TO DO? / HOW TO IMPLEMENT? โครงการ / กิจกรรม ขับเคลื่อน ตามนโยบาย อสส. THE WHOLE VALUE CHAIN NETWORK

15  ปรับแผนงาน งบประมาณ เสริมนโยบาย อสส.  ตั้งทีมงาน Create Project เพื่อนำสู่การ ปฏิบัติ ( ได้รับการมอบหมายแล้ว )  โครงการเพื่อรองรับ  โครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ 3 ฝ่าย  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ( Coaching)  อื่น ๆ ที่ทีมงานร่วมกัน Create ปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แผนงานปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google