งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้ สร้างเครือข่าย ขยาย แบ่งบัน โครงการ โทรทัศน์ครู สร้างครูมือ อาชีพ... สร้างครูมือ อาชีพ...... ด้วย มืออาชีพ... ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้ สร้างเครือข่าย ขยาย แบ่งบัน โครงการ โทรทัศน์ครู สร้างครูมือ อาชีพ... สร้างครูมือ อาชีพ...... ด้วย มืออาชีพ... ด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้ http://www.thaiteachers.tv สร้างเครือข่าย ขยาย แบ่งบัน โครงการ โทรทัศน์ครู สร้างครูมือ อาชีพ... สร้างครูมือ อาชีพ...... ด้วย มืออาชีพ... ด้วย มืออาชีพ เครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาค ภาค กลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ( แม่ข่าย )

2 ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ได้เสนอ แผนโครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งมีชื่ออย่างเป็น ทางการว่า “ โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การ วิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบทรายการ พัฒนา และผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2553-2555 โดยคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ดำเนินโครงการและได้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น ผู้บริหารโครงการ ระยะเวลา 3 ปี (2553- 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ได้เสนอ แผนโครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งมีชื่ออย่างเป็น ทางการว่า “ โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การ วิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบทรายการ พัฒนา และผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2553-2555 โดยคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ดำเนินโครงการและได้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น ผู้บริหารโครงการ ระยะเวลา 3 ปี (2553- 2555)

3

4

5 วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ คุณภาพสูงที่เอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครู เพื่อกระตุ้นให้เกิดวงจรการพัฒนาใน วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อพัฒนาสื่อ / ช่องทางสำหรับการ เผยแพร่และถ่ายทอดรายการให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

6 วัตถุประสงค์โครงการ 3) เพื่อสร้างแหล่งความรู้ ที่รวบรวมวิธี ปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนที่ดี ข้อมูล ข่าวสาร ที่เชื่อมโยงเรื่อง การศึกษา อันจะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะในวิชาชีพครู ที่ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำหนดนโยบาย และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ 4) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียน และ หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ 3) เพื่อสร้างแหล่งความรู้ ที่รวบรวมวิธี ปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนที่ดี ข้อมูล ข่าวสาร ที่เชื่อมโยงเรื่อง การศึกษา อันจะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะในวิชาชีพครู ที่ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำหนดนโยบาย และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ 4) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียน และ หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ

7 การประชาสัมพันธ์ โครงการ ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ใน กลุ่มเป้าหมาย โดยการทำประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ต่างๆ ดังนี้ 1. Free TV 2. Road Show สัมมนาคณะครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ผู้นำการศึกษาชุม ชุน 3. DVD Kit 4. สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น โปสเตอร์, แผ่นพับ, นิตยสารแจกฟรี

8

9

10 การประชาสัมพันธ์ โครงการ ระยะที่ 2 ทดลองใช้ ทำความเข้าใจ มีช่องทางในการรับชมที่สะดวก ได้แก่ ฟรีทีวี เว็บไซต์ ดีวีดี โทรทัศน์ ดาวเทียม ( เคเบิ้ลทีวี ) โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท (IPTV) ระยะที่ 3 ติดตามรายการอย่าง ต่อเนื่อง (Engagement) การจัดเนื้อหารายการและ กิจกรรมพิเศษให้น่าสนใจ มีการผลิต รายการที่เป็นรูปแบบการให้ ผู้เชี่ยวชาญ ลงไปศึกษาปัญหา และ เสนอแนะ, มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามความสนใจของสมาชิก เพื่อให้ สอดรับกับความต้องการของผู้ชม

11 การประชาสัมพันธ์ โครงการ 4. การดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ครู การดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายครู 9 ภูมิภาค มีองค์ประกอบเครือข่าย ดังนี้ การดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายครู 9 ภูมิภาค มีองค์ประกอบเครือข่าย ดังนี้

12 แผนปฏิบัติการเครือข่ายโทรทัศน์ครู 9 ภูมิภาค 12 1) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 3) เครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4) เครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5) เครือข่ายภาคกลางตอนบน 6) เครือข่ายภาคกลาง ตอนล่าง 7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาค ตะวันออก 8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน 9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง

13

14 เครือข่ายภาคกลาง ตอนล่าง ประกอบด้วย นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( แม่ข่าย ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

15 เครือข่ายภาคกลาง ตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่ในภาคภูมิภาค สพป. นครปฐม เขต 1-2 สพป. ราชบุรี เขต 1-2 สพป. เพชรบุรี เขต 1-2 สพป. กาญจนบุรี เขต 1-4 สพป. สมุทรสาคร เขต 1 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1-3 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1

16 เครือข่ายภาคกลาง ตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่ในภาคภูมิภาค สพม. เขต 1-2 ( กรุงเทพมหานคร ) สพม. เขต 3 ( นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา ) สพม. เขต 8 ( ราชบุรี, กาญนบุรี ) สพม. เขต 9 ( สุพรรณบุรี, นครปฐม ) สพม. เขต 10 ( เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ )

17 http://www.thaiteachers.tvhttp://www.thaiteachers.tv

18

19

20

21

22

23

24 การสมัครสมาชิก โทรทัศน์ครู http://www.thaiteachers.tvhttp://www.thaiteachers.tv

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้ สร้างเครือข่าย ขยาย แบ่งบัน โครงการ โทรทัศน์ครู สร้างครูมือ อาชีพ... สร้างครูมือ อาชีพ...... ด้วย มืออาชีพ... ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google