งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม 1 1 สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้งและประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น ธรรม 2 ผลักดันระบบการบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักความรู้ ความสามารถ และสร้างขวัญกำลังใจ 3 สร้างและผลักดันเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ทุกสายงานอย่างเป็นระบบ 4 พัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุกในการทำงาน 6 พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม 2 1 พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายให้ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อให้สามารถแต่งตั้งบุคลากรได้เหมาะสมกับตำแหน่ง 2 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้ 3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ ประเมิน เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ และสามารถให้สิ่งตอบแทน ( เงินเดือน, สิทธิ ประโยชน์ ) ตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 4 พัฒนาระบบสวัสดิการที่ดีเพื่อเพิ่มความผาสุกแก่บุคลากรและเกิดความผูกพัน ต่อองค์กร และสอดคล้องสัมพันธ์กับระบบผลการปฏิบัติงาน 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน จัดหาสิ่งอำนวยการความสะดวก เพื่อสร้าง บรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมี ความสุข 6 วางแผนการบริหารอัตรากำลัง และปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 7 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม 2 ( ต่อ ) 8 วางแผนทดแทน อัตรากำลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียอัตรากำลังในอนาคต 9 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารราชการแนวใหม่ และมี สมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานตามภารกิจอย่างมือ อาชีพ 10 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากร ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 11 ปรับปรุงและบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคน ให้เชื่อมโยงและสามารถใช้ ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ 12 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักถึงโทษและความผิด 13 พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ ที่ ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

5 ลำดับ ความสำคัญ รวมประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 1 และ 2 1 สร้างและผลักดันเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรม 2 พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ให้ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส 3 ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้บุคลากรทุกระดับ 4 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สามารถให้ผลตอบแทนตรง ตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุกในการทำงานและสร้างความผูกพันกับ องค์กร 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 7 วางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของกรม 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google