งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Way Organization Chart HR Strategy HR Scorecard Competency Performance Management Individual Development Plan Workforce Engagement HR Individual Scorecard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Way Organization Chart HR Strategy HR Scorecard Competency Performance Management Individual Development Plan Workforce Engagement HR Individual Scorecard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Way Organization Chart HR Strategy HR Scorecard Competency Performance Management Individual Development Plan Workforce Engagement HR Individual Scorecard Job Description Career Path HRM HRD

2 Model การสร้างแผนแม่บท ชี้แจงการทำแผน แม่บท ศึกษายุทธศาสตร์การ พัฒนาบุคลากรกรมฯ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ศึกษาความเชื่อมโยง กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์การ พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร Objective Goal กำหนด ยุทธศาสตร์ หลักในการ พัฒนา บุคลากรกรม ฯ Strategy กำหนดยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนา บุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มฯ Strategy กำหนด หลักสูตร จัดทำแผน ปฏิบัติงาน ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ทบทวนกลยุทธ์จัดในเชิง บูรณาการ ข้อมูลพื้นฐานใน การพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ SWOT กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์การ พัฒนาบุคลากร กรมฯ Objective Goal วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน / ภายนอก (SWOT) แผนกลยุทธ์ กรม แผน HR Scorecard แผนพัฒนาการ สหกรณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง Work shop 2 Work shop 4 Work shop 3 Work shop 1 กำหนดแนวทางการ ประเมิน และการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง Work shop 5

3 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานตาม กระบวนการหลัก ทั่วไป วิชาการ อำนายการ ระดับ บริหาร ประเภท ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ราชการ กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ในภาค การเกษตร สหกรณ์นอกภาค การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กรรมการ จัดการ สมาชิก เป้าประสงค์ (8 ข้อ ) กลยุทธ์ (29 กลยุทธ์ ) โครงการ (51 โครงการ ) เป้าประสงค์ (7 ข้อ ) กลยุทธ์ (43 กลยุทธ์ ) โครงการ (76 โครงการ ) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (13 ข้อ ) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (17 ข้อ )

4 g4g4 g2g2 g3g3 g6g6 g7g7 g5g5 G1 G6 G3 G4 G7 G2 G5 B A G8 g1g1 ความสัมพันธ์ของ เป้าประสงค์

5 เป้าประสงค์ของข้าราชการ G1 สร้างค่านิยมองค์กรและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม G2 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิก ให้เกิดความพึงพอใจ G3 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า G4 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชน G5 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งรวมทั้ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ G6 สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย G7 พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เกิดธรรมาภิบาลและ มีสมรรถนะสูง G8 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีความสุขในการปฏิบัติงาน

6 เป้าประสงค์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร g1 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ g2 บริการสมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ g3 การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม g4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ g5 เชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ g6 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม g7 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 B1 0 B1 1 B1 2 B1B2B3B4B5 B8B8 B9B9 B1 3 B1 4 B1 7 B1 6 B1 5 A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A5A5 A9A9 A8A8 A1 0 A1 1 A1 2 A1 3 บุคลา กร สหกร ณ์และ กลุ่ม เกษต รกร บุคลาก รกรม A7A7 A6A6 B7B7 B6B6 HRD Strategy Map

8 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ (13 ข้อ ) 1. สร้างค่านิยมองค์กรในการส่งเสริมสหกรณ์ 2. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อน ระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 3. บุคลากรมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ อย่างมีส่วนร่วม 4. พัฒนาบุคลากรให้ไวต่อการตอบสนองความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 5. บุคลากรได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและสร้าง การมีส่วนร่วม 6. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อ ส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

9 7. สร้างพื้นฐานในการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ 8. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 9. พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรให้ โปร่งใสและเป็นธรรม 10. พัฒนาทักษะตามแผนพัฒนา บุคลากร 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและ คุณธรรม 13. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์

10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (17 ข้อ ) 1. พัฒนาทักษะ ผู้นำสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการ 2. ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 4. สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และประเมินผล การมีส่วนร่วม 5. การสนับสนุนสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ 6. พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้มีหัวใจบริการ 7. พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการ และมีการบริหารจัดการเป็นระบบที่เหมาะสมและทันสมัย 8. สร้างบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

11 9. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ในการเป็นสมาชิก 10. สนับสนุนบุคลากรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทำ วิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 11. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12. พัฒนาบุคลากรแบบเสริมแรงให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงเพื่อการเชื่อมโยง เครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ เกิดความเข้มแข็ง 13. ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรใน การรักษาสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วม 14. สร้างอาชีพเสริมให้บุคลากร โดยประหยัดพลังงาน และทรัพยากร จากการใช้ วัสดุในท้องถิ่น 15. สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 16. ส่งเสริมการทำธุรกิจแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 17. เสริมสร้างนิสัย / ค่านิยมแก่บุคลากรในการใช้ชีวิต อย่างพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt HR Way Organization Chart HR Strategy HR Scorecard Competency Performance Management Individual Development Plan Workforce Engagement HR Individual Scorecard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google