งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

3 บรรยายสรุป ข้อมูลหน่วยงาน แผนงาน และ งบประมาณ ประจำปี 2550 ของ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

4 ข้อมูล หน่วยงา น

5 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 2 นิคม 1 ศูนย์ และ 6 หน่วย ดังรายละเอียดตาม แผนผังโครงสร้างของ องค์กร ดังนี้.- ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 2 นิคม 1 ศูนย์ และ 6 หน่วย ดังรายละเอียดตาม แผนผังโครงสร้างของ องค์กร ดังนี้.-

6 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริม สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการ บริหารการ จัดการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ หน่วยส่งเสริม และพัฒนา สหกรณ์ (MU) หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 1 หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 3 โครงสร้าง องค์กร หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 4 หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 5 หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์พื้นที่ 6 นิคม สหกรณ์ - - ท่ายาง - - ชะอำ ศูนย์สาธิต สหกรณ์โครงการ หุบกะพง

7 อัตรากำลัง จำนวน 106 คน ประกอบ ด้วย.- 1. ข้าราชการจำนวน 54 คน 2. ลูกจ้างประจำจำนวน 35 คน 3. พนักงานราชการจำนวน 14 คน 4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 คน

8 หน่วยส่งเสริมและ พัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 1 จำนวน 5 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ โครงสร้าง MU หน่วยส่งเสริม และพัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 2,6 จำนวน 2 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยส่งเสริม และพัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 3,4,5 จำนวน 3 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ ตามคำสั่ง สสจ. เพชรบุรี ที่ 36/2549 ลว. 27 ต. ค. 2549 ( ดังเอกสารที่ แนบ )

9 แบ่งความรับผิดชอบเป็นรายอำเภอ ดังนี้.- - นสส. พื้นที่ 1 : อ. เมือง - นสส. พื้นที่ 2 : อ. ชะอำ - นสส. พื้นที่ 3 : อ. ท่ายาง - นสส. พื้นที่ 4 : อ. บ้านลาด - นสส. พื้นที่ 5 : อ. เขาย้อย, อ. บ้านแหลม - นสส. พื้นที่ 6 : อ. แก่งกระจาน, อ. หนองหญ้าปล้อง การแบ่งพื้นที่ความ รับผิดชอบ ของ MU

10 จำนวนสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ในความ รับผิดชอบ ประกอบ ด้วย.- 1. สหกรณ์จำนวน 79 สหกรณ์ 2. กลุ่มเกษตรกรจำนวน 78 กลุ่ม

11 แผนปฏิบั ติงาน ประจำปี 2550

12 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนด แผนปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2550 โดยกำหนดเป้าหมาย และ ตัวชี้วัดที่จะดำเนินการ เสนอต่อกองแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ อนุมัติ โดยจำแนกเป็น 2 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก และ 10 กิจกรรมรอง ดังนี้.- สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนด แผนปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2550 โดยกำหนดเป้าหมาย และ ตัวชี้วัดที่จะดำเนินการ เสนอต่อกองแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ อนุมัติ โดยจำแนกเป็น 2 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก และ 10 กิจกรรมรอง ดังนี้.-

13 ** สวัสดี ** สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี งานติดตามและ ประเมินผล

14 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการ จด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการ ดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร กิจกรรมรองที่ 1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามภารกิจงานปกติ และภารกิจงานตามคำสั่งนาย ทะเบียนสหกรณ์ กิจกรรมรองที่ 2 เสริมสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แปรรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. หรือ Q

15 กิจกรรมรองที่ 4 ส่งเสริม แนะนำให้มี การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ กิจกรรมรองที่ 5 ส่งเสริมสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมรองที่ 6 ชำระบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 7 ประชาสัมพันธ์งาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทางสื่อ วิทยุ กิจกรรมรองที่ 8 ออกหนังสือรับรอง การทำประโยชน์พื้นที่นิคม กิจกรรมรองที่ 9 สนับสนุนการจัดตั้ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

16 ผลผลิตที่ 2 สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 1 ส่งเสริมการผลิต สินค้ามาตรฐานและปลอดภัยของ สถาบันเกษตรกร ซึ่งรายละเอียดของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของทั้ง 10 กิจกรรม ( ดังเอกสารที่แนบ ) ซึ่งรายละเอียดของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของทั้ง 10 กิจกรรม ( ดังเอกสารที่แนบ )

17 งบประมา ณ ประจำปี 2550

18 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2549 ให้ใช้ไปพลาง ก่อน ก่อนที่ พ. ร. บ. งบประมาณประจำปี พ. ศ.2550 จะประกาศขึ้น ถือใช้ โดยได้รับอนุมัติ เงินประจำงวดจากสำนัก งบประมาณ ในเบื้องต้น ช่วง ไตรมาสแรก รวม 2 แผน งบประมาณ และ 2 งบ ดังนี้.- สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2549 ให้ใช้ไปพลาง ก่อน ก่อนที่ พ. ร. บ. งบประมาณประจำปี พ. ศ.2550 จะประกาศขึ้น ถือใช้ โดยได้รับอนุมัติ เงินประจำงวดจากสำนัก งบประมาณ ในเบื้องต้น ช่วง ไตรมาสแรก รวม 2 แผน งบประมาณ และ 2 งบ ดังนี้.-

19 1. แผนงบประมาณขจัดความ ยากจนระดับประเทศ จำนวน 72,100.- บาท แยกเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 56,100.- บาท (2) งบ ดำเนินงาน จำนวน 16,000.- บาท 2. แผนงบประมาณปรับ โครงสร้างภาคเกษตร จำนวน 1,152,200.- บาท แยกเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 375,200.- บาท (2) งบ ดำเนินงาน จำนวน 777,000.- บาท


ดาวน์โหลด ppt เพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google