งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
เพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

2 บรรยายสรุป ข้อมูลหน่วยงาน แผนงาน และงบประมาณ ประจำปี 2550
บรรยายสรุป ข้อมูลหน่วยงาน แผนงาน และงบประมาณ ประจำปี 2550 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

3 ข้อมูลหน่วยงาน

4 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 2 นิคม 1 ศูนย์ และ 6 หน่วย ดังรายละเอียดตามแผนผังโครงสร้างขององค์กร ดังนี้.-

5 โครงสร้างองค์กร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ ท่ายาง ชะอำ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ (MU) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 1 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 4 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 5 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์พื้นที่ 6

6 อัตรากำลัง จำนวน 106 คน ประกอบด้วย.- ข้าราชการ จำนวน 54 คน
อัตรากำลัง จำนวน 106 คน ประกอบด้วย.- ข้าราชการ จำนวน 54 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 35 คน พนักงานราชการ จำนวน 14 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 คน

7 โครงสร้าง MU หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 1 จำนวน 5 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 2,6 จำนวน 2 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ พื้นที่ 3,4,5 จำนวน 3 อัตรา - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ตามคำสั่ง สสจ.เพชรบุรี ที่ 36/2549 ลว. 27 ต.ค ( ดังเอกสารที่แนบ )

8 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ MU
แบ่งความรับผิดชอบเป็นรายอำเภอ ดังนี้.- - นสส.พื้นที่ 1 : อ.เมือง - นสส.พื้นที่ 2 : อ.ชะอำ - นสส.พื้นที่ 3 : อ.ท่ายาง - นสส.พื้นที่ 4 : อ.บ้านลาด - นสส.พื้นที่ 5 : อ.เขาย้อย,อ.บ้านแหลม - นสส.พื้นที่ 6 : อ.แก่งกระจาน,อ.หนองหญ้าปล้อง

9 จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในความรับผิดชอบ
จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย.- 1. สหกรณ์ จำนวน 79 สหกรณ์ 2. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 78 กลุ่ม

10 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2550

11 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โดยกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะดำเนินการ เสนอต่อกองแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ โดยจำแนกเป็น 2 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก และ 10 กิจกรรมรอง ดังนี้.-

12 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี งานติดตามและประเมินผล
**สวัสดี** สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี งานติดตามและประเมินผล

13 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 1 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามภารกิจงานปกติ และภารกิจงานตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ กิจกรรมรองที่ 2 เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. หรือ Q

14 กิจกรรมรองที่ 4 ส่งเสริม แนะนำให้มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
กิจกรรมรองที่ 5 ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมรองที่ 6 ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 7 ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทางสื่อวิทยุ กิจกรรมรองที่ 8 ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์พื้นที่นิคม กิจกรรมรองที่ 9 สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

15 ผลผลิตที่ 2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร ซึ่งรายละเอียดของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของทั้ง 10 กิจกรรม ( ดังเอกสารที่แนบ )

16 งบประมาณประจำปี 2550

17 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ให้ใช้ไปพลางก่อน ก่อนที่ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ จะประกาศขึ้นถือใช้ โดยได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ ในเบื้องต้น ช่วงไตรมาสแรก รวม 2 แผนงบประมาณ และ 2 งบ ดังนี้.-

18 1. แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ จำนวน 72,100
1. แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ จำนวน 72, บาท แยกเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 56, บาท (2) งบดำเนินงาน จำนวน 16, บาท 2. แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร จำนวน 1,152, บาท แยกเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 375, บาท (2) งบดำเนินงาน จำนวน 777, บาท


ดาวน์โหลด ppt เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google