งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 องค์ประกอบ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก คนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันมีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 องค์ประกอบ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก คนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันมีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 องค์ประกอบ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก คนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันมีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิง แลกเปลี่ยน

2 การรักษาเครือข่าย มีการจัดกิจกรรมร่วมดำเนินอย่าง ต่อเนื่อง การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง สมาชิกเครือข่าย กำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุน เพียงพอ ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไข ปัญหา มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

3 นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย สหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่ (Whole Value Chain Network)

4 4 (1) แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย การขับเคลื่อน “ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ” (1) แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย การขับเคลื่อน “ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ”

5 นโยบายการขับเคลื่อน “ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ” จากนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ ความชัดเจนและเข้าใจในเรื่อง Whole Value Chain Network เครือข่ายเข้มข้น แยกเป็น 3 ระดับ 1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาเครือข่าย 3. การเชื่อมโยงเครือข่าย ความชัดเจนและเข้าใจในเรื่อง Whole Value Chain Network เครือข่ายเข้มข้น แยกเป็น 3 ระดับ 1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาเครือข่าย 3. การเชื่อมโยงเครือข่าย

6 เชื่อมโยงเครือข่ายในและนอกจังหวัดให้ เข้มข้นยิ่งขึ้น แผนงาน 3 เครือข่าย เข้มข้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1109/14168 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 แจ้ง การขับเคลื่อนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย สหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต แนวทาง ปฏิบัติ ข้อมูลที่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ทั้งหมดในจังหวัด แผนภาพการเชื่อมโยง เครือข่ายของสหกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดที่ชัดเจน การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้าง การ พัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ ในจังหวัดที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น Output กำหนดกรอบแนวทางสู่การปฏิบัติ Whole value chain network

7 เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ในภาพรวมของประเทศ แผนงาน 4 เชื่อมโยง ตลอดห่วง โซ่ เครือข่าย ส่วนภูมิภาค ( ผู้ขับเคลื่อนหลัก สกจ.) คัดเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายเด่นของจังหวัด และ จัดทำแผน / โครงการการเชื่อมโยเครือข่าย ตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนี้ เครือข่ายผลผลิตหลักของสหกรณ์ อย่าง น้อย 1 ผลผลิต เครือข่ายการเงิน ( ซึ่งอาจไปเชื่อมโยงกับ ผลผลิตอื่นๆ ) จัดทำแผนการขอกู้เงิน กพส. ดำเนิน โครงการ แนวทาง ปฏิบัติ Project ที่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของ สหกรณ์ชัดเจน และเข้มข้นยิ่งขึ้น Output กำหนดกรอบแนวทางสู่การปฏิบัติ Whole value chain network

8 8 (2) การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วย Logistics และ Supply Chain (2) การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วย Logistics และ Supply Chain

9 9 ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน Logistic (Log) Value Chain (VC) Supply Chain (S) กิจกรรมของผู้ผลิต (Suppliers) ในการจัดการสินค้าจนถึงผู้บริโภค ขั้นสุดท้ายโดยประหยัดต้นทุน ตรง เวลา และความเชื่อถือ มูลค่าหรือราคาสินค้าของผู้ผลิต (Suppliers) ที่ได้รับของแต่ละ ผู้ผลิตจนส่งผู้บริโภคคนสุดท้าย ของ Suppliers จำนวนผู้ผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตสินค้าจนถึงผู้บริโภคคน สุดท้าย การเพิ่มมูลค่า (Value Chain) หรือราคา สินค้าของผู้ผลิต (Suppliers) ที่ได้รับ ของแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ต้องรู้ว่ามีต้นทุน เพิ่มเท่าไหร่ และเปรียบเทียบมูลค่าที่เพิ่ม ขึ้นกับต้นทุนที่เกิดว่าจะคุ้มกันหรือไม่

10 10 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ของสินค้าเกษตร ผลิต ประ มง ปศุ สัตว์ พื ช การแปรรูป การตลาด การรวบรวม ผลผลิต เก็บรักษา ขนส่ ง การจัดการ ปัจจัยการ ผลิต การ จัดการ ฟาร์ม และ คุณภาพ สินค้าใน ฟาร์ม การจัดการ โครงสร้าง พื้นฐานใน การเก็บ รวบรวม เทคโนโล ยี การเก็บ รักษา / ห้องเย็น / โกดัง / ยุ้ง ฉาง เทคโนโล ยีและ นวัตกรรม การแปร รูป ผลิตภัณ ฑ์ จัดการ คุณภาพ มาตรฐา นสินค้า และการ ส่งเสริม การตลา ด เกษตรกร สถาบัน เกษตรกร / วิสาหกิจ ชุมชน / ผู้ประกอบ การ ผู้ประกอ บการ บริหารสินค้าคงคลัง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ การไหลของเงินทุน ทุน ดำเนินงานตลอดทั่วทั้งระบบ ผู้บริโภค ขนส่ ง ตลาดใน ประเทศ ตลาด ต่างประเทศ สถาบัน เกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt 7 องค์ประกอบ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก คนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันมีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google