งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชน ทั่วไปได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 4. เป็นหน่วยงานที่มีขีด สมรรถนะสูง และมีความ พร้อมในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ อย่าง เสมอภาคและเท่าเทียม 3. สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 2. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ ศรัทธาในระบบสหกรณ์ 1. เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2. เสริมสร้างจิตสำนึกความ เป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายพันธมิตรทาง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ให้เข้มแข็งใน ระบบสหกรณ์ 3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 4. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ 1. ยกระดับคุณภาพการ ท่องเที่ยว ทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 1. ยกระดับคุณภาพการ ท่องเที่ยว ทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 2. แหล่งเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ที่ยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ยุทธศาสตร์ กสส. ผลผลิต 1. พัฒนาคุณภาพระบบ การส่งเสริมสหกรณ์และ การบริการของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามความ ต้องการของสมาชิก 2. กำกับดูแลให้สหกรณ์ใช้ หลักการ อุดมการณ์ของ สหกรณ์เป็นแนวทางใน การดำเนินธุรกิจ 3. สนับสนุนให้สหกรณ์มี ความเข้มแข็ง มั่นคง ยกระดับรายได้ของสมาชิก พัฒนาสังคมชุมชนราย รอบ ยุทธศาสตร์ สสจ. กระบี่ - โครงการพัฒนาระบบการ ส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) - โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสหกรณ์ CQA - การส่งเสริมให้สหกรณ์สู่ มาตรฐานสหกรณ์ - การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรดีเด่น - โครงการพัฒนาระบบการ ส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) - โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสหกรณ์ CQA - การส่งเสริมให้สหกรณ์สู่ มาตรฐานสหกรณ์ - การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรดีเด่น - การตรวจการสหกรณ์ - โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - โครงการสายใยรัก - การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ - การตรวจการสหกรณ์ - โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - โครงการสายใยรัก - การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ - โครงการ Q SHOP - สนับสนุนเงินกู้ ก. พ. ส. - โครงการลดภาระหนี้ / ฟื้นฟู อาชีพ - โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการออม - โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า - โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่ม ปริมาณธุรกิจ - โครงการกระจายสิทธิ์ในที่ดิน และส่งเสริมอาชีพในเขตนิคม สหกรณ์ - โครงการ Q SHOP - สนับสนุนเงินกู้ ก. พ. ส. - โครงการลดภาระหนี้ / ฟื้นฟู อาชีพ - โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการออม - โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า - โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่ม ปริมาณธุรกิจ - โครงการกระจายสิทธิ์ในที่ดิน และส่งเสริมอาชีพในเขตนิคม สหกรณ์ ๔. ยกระดับและพัฒนาขีด ความสามารถในการทำ หน้าที่ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์ - โครงการ ๕ ส - โครงการ KM - การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน - โครงการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรมส่งเสริม สหกรณ์ดำเนินการ - โครงการพัฒนาทีมงาน (Walk Rally) - การจัดทำผลงานวิจัย ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัด - โครงการ ๕ ส - โครงการ KM - การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน - โครงการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรมส่งเสริม สหกรณ์ดำเนินการ - โครงการพัฒนาทีมงาน (Walk Rally) - การจัดทำผลงานวิจัย ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google