งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 ธค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 ธค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 ธค. 2555

2 ตัวชี้วัด DHS จำนวน 2 ข้อ ข้อที่ 1 ขั้นการพัฒนา ประเมินตนเอง (self assessment) ตามแบบฟอร์ม (บันได 5 ขั้น) จะมี หัวข้อย่อย 5 ประเด็น คือ คณะกรรมการระดับอำเภอ (Unity District Health Team) การให้คุณค่าการทำงาน(Appreciation) การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร ( Knowledge, CBL, FM) การดูแลสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน(Community participation) การวัดผล วัดจากความก้าวหน้า โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความก้าวหน้า เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ขั้น ของเนื้อหา หรืออย่างน้อยระดับ 3 ในแต่ละหัวข้อ ย่อยขึ้นไป

3 ข้อที่ 2 หนึ่งอำเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพเพื่อแก้ไข ปัญหาตามบริบทโดยการมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่นและชุมชน One District One Project (ODOP) โดยทีมสุขภาพระดับอำเภอคัดเลือกปัญหา สุขภาพตามกลุ่มวัยหรือเชิงประเด็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ร่วมกับทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของ โครงการ ทั้งนี้ต้องทำงานตามปัญหาของพื้นที่ ในรูปแบบของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อย่างเป็นรูปธรรม

4 แนวทางการพัฒนา DHSA ด้วยกลไก บันได 5 ขั้น 2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และอปท. ชุมชน สนับสนุนงบประมาณ ( Resource sharing) 2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ ปํญหาตามบริบทพื้นที่ หรือการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของ ประชาชน (Essential care) 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และ ทักษะ (Skill) 2.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานนำข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก 1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงานส่งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด / กระทรวง 1.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน (Unity District Health Team) ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบท หรือ การดูแลสุขภาพที่จำเป็นของประชาชน (Essential care) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจำ 3.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจำ นำไปสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรม 4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน 4.1 คณะกรรมการสามารถดำเนินงานอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม ( ตัวอย่าง โครงการ ต่างๆ ) ขั้นที่ 4 5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการสุขภาพ 5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรือมสามารถเป็น แบบอย่างที่ดี 5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณ 5.2 เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและงาน ที่ทำ 5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อ วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 5

5 1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้าน สุขภาพ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรือ หน่วยงานส่งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง 1.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน (Unity District Health Team) ขั้นที่ 1

6 ขั้นที่ 2 2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้าน สุขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing) 2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ ปํญหาตามบริบทพื้นที่ หรือ การดูแลสุขภาพที่จำเป็นของประชาชน (Essential care) 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill) 2.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานนำข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อม หลักฐานการบันทึก

7 ขั้นที่ 3 3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้น เป็นรูปธรรม 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบท หรือ การดูแล สุขภาพที่จำเป็นของประชาชน(Essential care) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติงานประจำ 3.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและ ผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ข้อมูลในการวางแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

8 ขั้นที่ 4 4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพ ชุมชน พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติงานประจำ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน 4.1 คณะกรรมการสามารถดำเนินงานอย่างได้อย่างเป็น รูปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ)

9 ขั้นที่ 5 5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการสุขภาพ 5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรือมสามารถเป็น แบบอย่างที่ดี 5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณ 5.2 เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและงานที่ ทำ 5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อ วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10 คุณลักษณะที่ ๑ 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน (Unity District Health Team) 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมหลักฐานการ บันทึก 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ 4.1 คณะกรรมการสามารถดำเนินงานอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ) 5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อวางแผน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

11 SRRT + บุคลากร 1.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานนำข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 3.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและ ผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน 5.2 เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและงานที่ ทำ

12 แผนบุคลากร 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรือ หน่วยงานส่งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติงานประจำ 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติงานประจำ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจและจิต วิญญาณ

13 ระบาด+แผน+ผลสำเร็จ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ ปัญหาตามบริบทพื้นที่ หรือการ ดูแลสุขภาพที่จำเป็นของประชาชน (Essential care) 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบท หรือ การดูแลสุขภาพ ที่จำเป็นของประชาชน(Essential care) 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรือสามารถเป็น แบบอย่างที่ดี

14 คุณลักษณะที่ 1+4 1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ 2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing) 3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน จัดการ ระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการ จัดการสุขภาพ

15 ตัวผลักดันให้เกิด DHS 1.Unity team 2.Essential care – ผู้สูงอายุ - สุขภาพฟัน – โรคเรื้อรัง - โรคจิตเวช – การควบคุมโรคในท้องถิ่น - ผู้พิการ อัมพาต – วานส่งเสริม คัดกรองโรค - เด็กเล็ก วัยรุ่น – การแพทย์ฉุกเฉิน - ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3.Self care ตัวชี้วัดผู้ตรวจ ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของอำเภอที่มี DHS ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( ไม่น้อยกว่า 25) Source: โรงพยาบาลท่ามะกา 17 ก. ค. 2556 http://www.thamakahealth.com/index.php/2013-07-10-09-21-45/138-mou53http://www.thamakahealth.com/index.php/2013-07-10-09-21-45/138-mou53

16 * แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS) 1.การบริหารจัดการ สุขภาพเป็นเอกภาพ ระดับอำเภอ (Unity District Health Team) 2. การบริหาร ทรัพยากรร่วมกัน (Resouce Sharing) 3.การบริการปฐมภูมิ ที่จำเป็น (Essential Care) 4. การสร้างคุณค่า และคุณภาพกับ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ (Appreciation & Quality) 5. ประชาชนและ ภาคีมีส่วนร่วมในการ จัดการปัญหา สุขภาพ (Partnerships) DHS

17 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีนโยบายให้สคร. ทำการประเมินความเข้มแข็ง ของการป้องกันควบคุมโรคในระดับอำเภอต่อไป การตรวจราชการในปี 2557 ให้บูรณาการการ ประเมินความเข้มแข็งไปกับตัวชี้วัด District Health System Appraisal วิสัยทัศน์ของการดำเนินงาน เพื่อสร้างระบบ รับรองคุณภาพการป้องกันควบคุมโรคในระดับ อำเภอ (Accreditation) – กระบวนการประเมินเป็นเครื่องมือการพัฒนา คุณภาพการทำงานของทีมระดับอำเภอ – เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ทั้งทีมผู้ประเมินและผู้รับ การประเมิน

18 เกณฑ์สำหรับการประเมินในปี 2557 – กิจกรรม – สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 ธค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google