งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554

2 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เป็นสุข วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้ เข้มแข็ง / ยั่งยืน การสนับสนุนขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ / ให้บริการ อย่างมีประสิทธิผล การสนับสนุนจัดความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการระบบ สหกรณ์ตามธรรมาภิบาล การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนา ระบบสหกรณ์ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริการ และส่งเสริมระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการ ความมั่นคง สงบเรียบร้อย ( ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) สังคมคุณภาพและความผาสุก เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน สกจ./ ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงาน ราชการ แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร

3 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ กับทุก ผลผลิตและกิจกรรมที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณที่ได้รับกับ ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับถึง รายบุคคล โดยแสดงขึ้นบน เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยได้จัดทำบอร์ดแผนภูมิ เชื่อมโยง ฯ ไว้ที่ฝ่ายบริหารหน้า ห้องท่านสหกรณ์จังหวัด เพื่อ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริม สหกรณ์และยุทธศาสตร์จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงให้ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับ ทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยนำไปปรับใช้ในการแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ขบวนการสหกรณ์เพื่อให้พี่น้อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ อยู่ดี กินดีและเกิดสันติสุขใน สังคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ กับทุก ผลผลิตและกิจกรรมที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณที่ได้รับกับ ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับถึง รายบุคคล โดยแสดงขึ้นบน เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยได้จัดทำบอร์ดแผนภูมิ เชื่อมโยง ฯ ไว้ที่ฝ่ายบริหารหน้า ห้องท่านสหกรณ์จังหวัด เพื่อ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริม สหกรณ์และยุทธศาสตร์จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงให้ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับ ทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยนำไปปรับใช้ในการแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ขบวนการสหกรณ์เพื่อให้พี่น้อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ อยู่ดี กินดีและเกิดสันติสุขใน สังคม


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google