งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554

2 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เป็นสุข วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้ เข้มแข็ง / ยั่งยืน การสนับสนุนขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ / ให้บริการ อย่างมีประสิทธิผล การสนับสนุนจัดความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการระบบ สหกรณ์ตามธรรมาภิบาล การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนา ระบบสหกรณ์ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริการ และส่งเสริมระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการ ความมั่นคง สงบเรียบร้อย ( ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) สังคมคุณภาพและความผาสุก เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน สกจ./ ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงาน ราชการ แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร

3 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 กับทุก ผลผลิตและกิจกรรมที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณที่ได้รับกับ ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับถึง รายบุคคล โดยแสดงขึ้นบน เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน...... เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยได้จัดทำบอร์ดแผนภูมิ เชื่อมโยง ฯ ไว้ที่ฝ่ายบริหารหน้า ห้องท่านสหกรณ์จังหวัด เพื่อ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริม สหกรณ์และยุทธศาสตร์จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงให้ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับ ทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยนำไปปรับใช้ในการแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ขบวนการสหกรณ์เพื่อให้พี่น้อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ อยู่ดี กินดีและเกิดสันติสุขใน สังคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 กับทุก ผลผลิตและกิจกรรมที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณที่ได้รับกับ ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับถึง รายบุคคล โดยแสดงขึ้นบน เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน...... เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยได้จัดทำบอร์ดแผนภูมิ เชื่อมโยง ฯ ไว้ที่ฝ่ายบริหารหน้า ห้องท่านสหกรณ์จังหวัด เพื่อ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริม สหกรณ์และยุทธศาสตร์จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงให้ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับ ทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยนำไปปรับใช้ในการแนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ขบวนการสหกรณ์เพื่อให้พี่น้อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ อยู่ดี กินดีและเกิดสันติสุขใน สังคม


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google