งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ฝ่ายติดตามนโยบาย ก้อย หนิง แก้ว. ประเด็นการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ฝ่ายติดตามนโยบาย ก้อย หนิง แก้ว. ประเด็นการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ฝ่ายติดตามนโยบาย ก้อย หนิง แก้ว

2 ประเด็นการศึกษา

3 กิจกรรมเดือน ตุลาคม พ. ศ.2556  กิจกรรมภายใต้เครือข่ายการศึกษา ทางเลือก :  ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ บริหารจัดการการศึกษาทางเลือกโรงเรียน ขนาดเล็กและโรงเรียนของชุมชน ภาคเหนือ  ความก้าวหน้า : แต่ละภาคจัดทำข้อเสนอและแผนยุทธศาสตร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว : คณะกรรมการระดับชาตินำข้อเสนอและแผนฯของ แต่ละภาคนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ( ภาคเหนือมีความพร้อมมากที่สุด ) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กทม. : ขณะนี้อยู่ระหว่างที่สพฐ. กำลังจัดข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

4 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2556  กิจกรรมภายใต้เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของ ชาวกะเหรี่ยง ผลการประชุม - ได้แผนเชิงปฏิบัติของคณะทำงาน  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานที่ สวนเจ็ดริน  อบรมบทบาทหน้าที่ วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานที่ IMPECT

5 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2556 แถลงการณ์ เรื่อง บทความพาดพิงชนเผ่า กะเหรี่ยงในทางเสื่อมเสียโดย เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย ข้อความที่เกี่ยวข้อง : ขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุ หลักสูตรว่าด้วยพหุวัฒธรรม เพื่อปลุกจิตสำนึก แก่บุคคลากรทางการศึกษาและสอดแทรก เนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้เข้าใจและ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ กันและกัน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชาติที่ ยั่งยืนต่อไป

6 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2556 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวนโยบาย และหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว กะเหรี่ยง ด้านการศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม )  จัดหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาให้ครอบคลุมตั้งแต่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา  สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์การศึกษาชุมชน ใน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพหุ วัฒนธรรมที่เน้นการศึกษาระบบภูมิปัญญาใน การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและ ภาษาแม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการจัดการ โดยชุมชน

7 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2556  สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ เยาวชนกะเหรี่ยงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีและสนับสนุนให้กลับมาพัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้รู้ ผู้อาวุโสที่มี ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของ กะเหรี่ยง ในการรักษา และถ่ายทอดประเพณี และวัฒนธรรม  การสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในชุมชน และในระดับเครือข่ายเยาวชน เพื่อสร้างการ เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนชาวกะเหรี่ยง  สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร

8 นโยบายภาษาแม่  ผลักดันนโยบายภาษาแม่  ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้าน ภาษาแม่ในระบบของโรงเรียนสพฐ. มาก ขึ้น

9 งานวิจัย วิจัยเรื่อง “ ต้นทุนชีวิตของเด็ก ” ที่ใช้ฐาน โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนของชุมชน โดยมีพื้นที่นำร่อง เช่น มอวาคี หิดลาด นอก ฯลฯ ผลงานวิจัยนี้จะนำเสนอในวัน เด็กแห่งชาติ

10 เชียงใหม่จัดการตนเอง  เชียใหม่จัดการตนเอง : หลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้อง กับจังหวัดเชียงใหม่  ให้มีโครงสร้างการดำเนินงาน และมีการจัดสรรงบประมาณที่ ชัดเจนในด้านการศึกษา  จัดทำข้อเสนอในนามเครือข่าย IEN และเป็นภาพรวมของ ประเด็นการศึกษา

11 ร่วมงานประเด็นการศึกษากับองค์กรพันธมิตร ร่วมงานประเด็นการศึกษา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง และมี พื้นที่รูปธรรมสามารถนำไปเป็นกรณีตัวอย่างได้อย่าง แท้จริง และมีบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพื้นที่รูปธรรม  ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของประเทศเกาหลี

12 จบการนำเสนอค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย ฝ่ายติดตามนโยบาย ก้อย หนิง แก้ว. ประเด็นการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google