งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน

2 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น
2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) 3. โครงสร้าง 4. ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือยกระดับให้สูงขึ้น

3 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น
ไม่มีมาตรฐานงาน การดำเนินงานการมีส่วนร่วม บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วม ขาดเจ้าภาพที่จัดการงบประมาณการมีส่วนร่วม ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการวางแผน การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบกระบวนการ

4 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น(ต่อ)
การตอบข้อร้องเรียนไม่มีระบบการติดตาม เพื่อแก้ไขปัญหา ไม่มีการประมวล วิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น

5 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) พัฒนาบุคลากรในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน กำหนดมาตรฐานงานการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางโครงการ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง จัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล

6 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) (ต่อ)
ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ สร้างเครื่องมือ สร้างสื่อ เพื่อทำกิจกรรมการมีส่วนร่วม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการชลประทานเฉพาะพื้นที่ วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) (ต่อ)
ตอบข้อเสนอ ข้อร้องเรียน และติดตามการดำเนินงาน จนกระทั่งการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ประมวลและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนัก/กอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

8 มาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ศึกษา สำรวจ ออก แบบ จัดหาที่ดิน กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง ส่งน้ำและบำรุง รักษา กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B

9

10

11

12

13

14 ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือยกระดับให้สูงขึ้น
1 การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานจาก”กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ” 2 การตอบข้อร้องเรียน จาก “ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม” 3 ยกระดับ “ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ” ของสำนักชลประทาน เป็น “กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

15 แบบที่ 9 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายด้าน
ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.พ. 2551 สำนักบริหารโครงการ กองกฎหมายและที่ดิน เครือข่ายด้าน พัฒนาแหล่งน้ำ เครือข่ายด้าน บริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทาน 1 -17 สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักออกแบบฯ สำนักอุทกวิทยาฯ สำนักสำรวจฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิชาการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท งานธุรการ งานบัญชีและการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ เสนอแนวนโยบายและแผนงานการมีส่วนร่วม พัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้านการมีส่วนร่วม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผล วางระบบการจัดการข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการรับและตอบข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พัฒนากระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำในระดับชุมชนท้องถิ่น /จังหวัด/ภูมิภาค พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการของเครือข่าย พัฒนากระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ความเป็นสถาบันที่ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สนับสนุนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการของเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google