งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของ ประชาชน. 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) 3. โครงสร้าง 4. ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือ ยกระดับให้สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของ ประชาชน. 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) 3. โครงสร้าง 4. ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือ ยกระดับให้สูงขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของ ประชาชน

2 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) 3. โครงสร้าง 4. ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือ ยกระดับให้สูงขึ้น

3 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น ไม่มีมาตรฐานงาน การดำเนินงานการมีส่วน ร่วม บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในการสร้างการ มีส่วนร่วม ขาดเจ้าภาพที่จัดการงบประมาณการมีส่วน ร่วม ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการวางแผน การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบ กระบวนการ

4 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น(ต่อ) การตอบข้อร้องเรียนไม่มีระบบการติดตาม เพื่อแก้ไขปัญหา ไม่มีการประมวล วิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อ นำมาปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น

5 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) พัฒนาบุคลากรในการสร้างการมีส่วน ร่วมกับภาคประชาชน กำหนดมาตรฐานงานการมีส่วนร่วมใน ขั้นตอนการวางโครงการ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการ ก่อสร้าง จัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตาม ประเมินผล

6 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) (ต่อ) ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ สร้างเครื่องมือ สร้างสื่อ เพื่อทำกิจกรรมการ มีส่วนร่วม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการชลประทานเฉพาะพื้นที่ วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

7 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) (ต่อ) ตอบข้อเสนอ ข้อร้องเรียน และติดตามการ ดำเนินงาน จนกระทั่งการแก้ไขปัญหาแล้ว เสร็จ ประมวลและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ทำงานของสำนัก/กอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ

8 มาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษ า สำรวจ ออก แบบ จัดห า ที่ดิน ก่อน การ ก่อสร้า ง ระหว่า งการ ก่อสร้า ง ส่งน้ำ และ บำรุง รักษา  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ... TYPE A TYPE B  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3 ...

9

10

11

12

13

14 ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือยกระดับ ให้สูงขึ้น 1 การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานจาก” กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ” 2 การตอบข้อร้องเรียน จาก “ฝ่ายช่วย อำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม” 3 ยกระดับ “ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ” ของ สำนักชลประทาน เป็น “กลุ่มส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน”

15 งานธุรการ งานบัญชีและ การเงิน งานการ เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ พัฒนากระบวนการ ดำเนินงานส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารจัดการน้ำ พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับ ภาคีเครือข่าย พัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทานสู่ความเป็น สถาบันที่ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สนับสนุนกิจกรรมภายใต้ แผนปฏิบัติการของ เครือข่าย วางระบบการ จัดการ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นศูนย์กลาง ข้อมูลในการรับ และตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทบทวนและ ปรับปรุง กระบวนงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและ สนับสนุนการ ดำเนินการไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาท พัฒนาขีด ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกัน และไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนวิชาการ ส่วนส่งเสริมการมี ส่วนร่วม สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครือข่ายด้าน พัฒนาแหล่งน้ำ สำนักชลประทาน 1 -17 เครือข่ายด้าน บริหารจัดการน้ำ แบบที่ 9 ศูนย์จัดการข้อ ร้องเรียนและไกล่ เกลี่ยกรณีพิพาท ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.พ. 2551 เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการมี ส่วนร่วม พัฒนามาตรฐาน ทางวิชาการด้าน การมีส่วนร่วม พัฒนาเครื่องมือ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผล สำนักบริหารโครงการ กองกฎหมายและที่ดิน สำนักสำรวจฯ สำนักออกแบบฯ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักอุทกวิทยาฯ พัฒนากระบวนการ ดำเนินงานส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ พัฒนาแหล่งน้ำใน ระดับชุมชนท้องถิ่น / จังหวัด/ภูมิภาค พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือ ส่งเสริมสร้างความ เข้าใจกับภาคี เครือข่าย พัฒนาขีด ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ของเครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริมการ มีส่วนร่วมด้านพัฒนา แหล่งน้ำ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วน ร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหาร การมีส่วนร่วมของ ประชาชน. 1. วิเคราะห์ปัญหา/ความจำเป็น 2. บทบาท ภารกิจ (สำนัก) 3. โครงสร้าง 4. ภารกิจที่ต้องตัดโอนหรือ ยกระดับให้สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google