งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี 2552-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี 2552-2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี 2552-2555

2 พันธกิจ (Mission) 1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการ แก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ มิติ : ประสิทธิผล

3 พันธกิจ (Mission) 1. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการ แก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วม กับชุมชนในการพัฒนาสังคม 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้า ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม ตามความต้องการของลูกค้า มิติ : คุณภาพการให้บริการ

4 พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพา ตนเองได้ และช่วยเหลือกันมากขึ้น รวมทั้งการจัดที่ดินในเขต นิคมสหกรณ์ 2. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมทั้งการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

5 พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกิดธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง 2. พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มิติ : การพัฒนาองค์กร

6 1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สนับสนุนการบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) เป้าประสงค์ มิติ : ประสิทธิผล

7 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 2. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้ 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด เป้าประสงค์ มิติ : คุณภาพการให้บริการ

8 1. สร้างแนวคิดใหม่และความเข้มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์ 2. พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ 3. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย 4. ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน 5. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์ มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

9 1. การบริหารทิศทางกรมฯ ให้บรรลุผล 2. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 3. พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 4. พัฒนาระบบงานภายในกรมฯ ให้มีสมรรถนะสูง 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 6. พัฒนาบุคลากร ( มุ่งไปที่ตัวบุคคล ) 7. ปรับปรุงการบริหารบุคลากร เป้าประสงค์ มิติ : การพัฒนาองค์กร

10 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณธรรม เรียนรู้ สร้างสรรค์ เกื้อกูล

11 คุณธรรม ใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร และปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ

12 สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

13 มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างกัน เรียน รู้

14 เกื้อกูล ช่วยเหลือเกื้อกูล

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี 2552-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google