งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี 2552-2555
เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2 พันธกิจ (Mission) มิติ : ประสิทธิผล
1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการ แก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ

3 มิติ : คุณภาพการให้บริการ
พันธกิจ (Mission) มิติ : คุณภาพการให้บริการ 1. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการ แก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วม กับชุมชนในการพัฒนาสังคม 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้า ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม ตามความต้องการของลูกค้า

4 มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
พันธกิจ (Mission) มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 1. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพา ตนเองได้ และช่วยเหลือกันมากขึ้น รวมทั้งการจัดที่ดินในเขต นิคมสหกรณ์ 2. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมทั้งการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5 พันธกิจ (Mission) มิติ : การพัฒนาองค์กร
1. พัฒนาระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกิดธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง 2. พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

6 เป้าประสงค์ มิติ : ประสิทธิผล
1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สนับสนุนการบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ – 2554 )

7 มิติ : คุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์ มิติ : คุณภาพการให้บริการ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 2. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้ 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

8 มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 1. สร้างแนวคิดใหม่และความเข้มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์ 2. พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ 3. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย 4.ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน 5. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

9 เป้าประสงค์ มิติ : การพัฒนาองค์กร 1. การบริหารทิศทางกรมฯ ให้บรรลุผล
2. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 3. พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 4.พัฒนาระบบงานภายในกรมฯ ให้มีสมรรถนะสูง 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 6. พัฒนาบุคลากร (มุ่งไปที่ตัวบุคคล) 7. ปรับปรุงการบริหารบุคลากร

10 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
คุณธรรม สร้างสรรค์ เรียนรู้ เกื้อกูล

11 ใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร และปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ

12 มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

13 มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน

14 เกื้อกูล ช่วยเหลือเกื้อกูล

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Vision) ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google