งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 - 2552
แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สร้างเครือข่าย ถ่ายทอดผลงาน และให้บริการด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม ๏ ความเป็นเลิศด้านบริการด้านการวิจัย * 5.1.5 - ร้อยละของการธำรงไว้ซึ่งผู้ใช้บริการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๏ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ * ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ - จำนวนปริมาณงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด - จำนวนกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ๏ การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการวิจัย *5.1.9 - จำนวนผู้ใช้บริการ - จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ ๏ การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย * จำนวนเครือข่าย ๏ การเพิ่มการบริการด้านการวิจัยแก่สังคม - จำนวนกิจกรรมที่ให้บริการวิจัยแก่สังคม - จำนวนกิจกรรมที่จัดให้แก่หน่วยงาน ภายนอก ๏ การส่งเสริมคุณภาพการวิจัย - จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล - จำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม *5.1.4 - จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติและ นานาชาติ - จำนวนช่องทาง/รูปแบบที่ทำการประชาสัมพันธ์ - จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้ ผู้ใช้บริการ ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวิจัย * จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัย - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม - ร้อยละความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยของผู้เข้ารับ การอบรม - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ๏ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยในแต่ละปี* - จำนวนโครงการวิจัยทางวิชาการ - จำนวนโครงการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล - จำนวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธ- ศาสตร์การวิจัยของประเทศ - จำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ๏ การนำสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรมุ่งเน้น ยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - ระดับความคืบหน้า ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัย * 5.1.1 - รอบระยะเวลาการให้บริการ - สัดส่วนงบประมาณที่ใช้เมื่อเทียบกับบุคลากรที่มี - การทบทวนและจัดทำแผนหลักการวิจัย การปรับปรุงระบบ/ระเบียบการให้บริการ * 5.1.3, ระเบียบการให้บริการสนับสนุนงานวิจัยที่มี ลักษณะพิเศษ - การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัย ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน สวพ. -การกำหนดเป้าหมายรวม ตัวชี้วัดการปฏิบัติ งานและแผนปฏิบัติงาน สวพ. - การปรับปรุง/ระบบการบริหารงานภายใน5.1.9 -การติดตามประเมินผลการบริหารงานโดยการ จัดประชุมแบบใหม่ กระบวนการบริหารภายใน ๏ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ การบริการที่ดี จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนา/ปรับปรุง * 5.1.3 - จำนวนผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ๏ การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย*5.1.6,5.1.8 - มาตรการ/แนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัย - จำนวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมมือ จำนวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้ง ๏ การจัดทำระบบประกันคุณภาพ - การประกันคุณภาพการศึกษา - การควบคุมภายใน ๏ การพัฒนาระบบการบริหารความรู้ - การจัดทำแผนบริหารความรู้ - การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ - การจัดทำห้องสมุด สวพ. ๏ การพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะของ บุคลากร - แผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม/ รายบุคคล การเรียนรู้/การเจริญเติบโต ๏ การประหยัดงบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากที่ ได้รับจัดสรร ๏ การลดค่าใช้จ่าย - ร้อยละของการใช้วัสดุสิ้นเปลืองลดลง - การจัดทำระบบการควบคุมประเมินการใช้ ทรัพยากร ๏ การบริหารวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ - วิธีการบริหาร งบประมาณ/ทรัพยากร ๏ การเพิ่มผลิตภาพตามพันธกิจ สวพ. - จำนวนงานวิจัยที่เพิ่มต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี - จำนวนเงินค่าธรรมเนียมร้อยละ 8 ที่หักจากแหล่งทุน ภายนอก หมายเหตุ * สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัยปี (ฉบับปรับแก้ไขเมื่อ 15 ธ.ค.47)


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google