งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการและ พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการและ พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการและ พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2557

2  การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลปีงบประมาณ 2557  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเด็นนำเสนอ

3 การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557  การพิจารณาสมรรถนะให้เป็นเรื่องเดียวกัน (Core value,Core competency : Technical competency, Function competency)  ปรับตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาเป็นนามธรรม ตัวชี้วัดมีจำนวนมากแต่ ละข้อความเป็นคะแนนย่อยหลายตัว ผู้ประเมินใช้เวลามากกับวิธีประเมิน เดิม ส่วนใหญ่ใช้การตัดสินใจมากกว่าประเมินจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นใหม่ในแต่ละ Level เห็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้ที่จะได้คะแนน4,5 ต้องมีคุณภาพที่เกิดจากมีสมรรถนะนั้นๆจริงๆ  ไม่เพิ่มงาน ไม่ยุ่งยากในการวัด สามารถเก็บจากงานที่ทำอยู่ เสริมงานปกติ และงานที่ตอบตัวชีวัดในยุทธศาสตร์ของกรม และที่ กพร. กำหนดให้ หน่วยงานของกรมต้องพัฒนาอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากขึ้น

4 การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)  ถ้าระบบประเมินของกรมสามารถผ่านระบบ online บางตัวต้องปรับตัวชี้วัด และพัฒนาตัวชี้วัดจากการวัดความรู้ ในการจัดทำ e-learning หรือวัด ความพึงพอใจอย่างเป็นระบบจึงจะเหมาะสม  ตัวชี้วัดแต่ละสมรรถนะเชื่อมโยงส่งผลต่อกัน  แม้ตัวชี้วัดเหล่านี้ไปผูกกับคะแนนรวมของการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่เป็น% ที่น้อย แต่สามารถแยกผู้ดีเด่น ได้อย่างชัด

5  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ  หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการ

6 1)รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2)ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3)วิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4)องค์ประกอบและสัดสวนน้ำหนักคะแนน 5)มาตรวัดสมรรถนะ 6)แบบฟอร์มการประเมิน 7)รายละเอียดสมรรถนะ และตัวชี้วัด 1)รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2)ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3)วิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4)องค์ประกอบและสัดสวนน้ำหนักคะแนน 5)มาตรวัดสมรรถนะ 6)แบบฟอร์มการประเมิน 7)รายละเอียดสมรรถนะ และตัวชี้วัด

7  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557

8 1.รองอธิบดี 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ 3.หัวหน้า หน่วยงานที่ ขึ้นตรงฯ 1.รองอธิบดี 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ 3.หัวหน้า หน่วยงานที่ ขึ้นตรงฯ อธิบดี 1.ผู้อำนวยการ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ รองอธิบดี 1.ข้าราชการและ พนักงานราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชา 2.ข้าราชการจาก หน่วยงานอื่นภายใน กรมเดียวกันที่มา ปฏิบัติราชการอยู่ด้วย 1.ข้าราชการและ พนักงานราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชา 2.ข้าราชการจาก หน่วยงานอื่นภายใน กรมเดียวกันที่มา ปฏิบัติราชการอยู่ด้วย ผู้อำนวยการ * อาจจัดทำหนังสือมอบหมายผู้บังคับบัญชาอื่นๆ ให้ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา

9 วิธีประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หน่วยงาน และต้องเป็นวิธีเดียวกัน ทั้งหน่วยงาน โดยอย่างน้อยให้ผู้รับ การประเมินประเมินตนเองก่อน แล้วจึงสรุปผลการประเมินร่วมกับผู้ ประเมิน

10 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 80 คะแนน สมรรถนะ 20 คะแนน *กรณีอยู่ระหว่างทดลองราชการ : 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน = ร้อยละ 50 2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ = ร้อยละ 50

11 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 80 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 80 คะแนน งานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจ งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย สัดส่วนน้ำหนัก คะแนน ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของหน่วยงาน หรือ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ ประเมิน

12 สมรรถนะ 20 คะแนน สมรรถนะ 20 คะแนน R = 2 คะแนน T = 2 คะแนน A = 2 คะแนน M = 2 คะแนน S = 2 คะแนน I = 2 คะแนน 1)...4 คะแนน 2)...4 คะแนน หลักระบาดวิทยา การติดตามและประเมินผล การวิจัยและพัฒนา

13 สมรรถนะหลัก (Core competency) 1) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity : I) 2) บริการที่ดี (Service Mind : S) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ (Mastery : M) 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : A) 5) การมีน้ำใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง(Relationship : R) 6) การทำงานเป็นทีม (Teamwork : T) สมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค (functional competency) 1) หลักระบาดวิทยา 2) การวิจัยและพัฒนา 3) การติดตามและประเมินผล

14 จัดทำ พฤติกรรม บ่งชี้สมรรถนะ กำหนดเกณฑ์ การประเมิน สมรรถนะ สมรรถนะหลัก : มีความ สอดคล้องและเชื่อมโยง กับค่านิยมกรมควบคุมโรค อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม Functional Competency : เป็นกรอบ มาตรฐานในการประเมิน และพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรกรมควบคุมโรค นโยบาย อธิบดีกรม ควบคุมโรค คณะทำงาน จัดทำ หลักเกณฑ์และ วิธีประเมิน สมรรถนะ

15 ตัวอย่าง : ผลการประเมินสมรรถนะหลักของผู้ถูกประเมินระดับชำนาญการ ซึ่งมี ระดับที่คาดหวังอยู่ใน ระดับที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินสมรรถนะตามพฤติกรรมบ่งชี้ตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ คาดหวัง (โดยประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมินที่กรมควบคุมโรคกำหนด) 3 5 0.60.6 1 1.61.6

16 ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินแต่ละระดับมารวมกัน และนำไปบันทึกในแบบ “ประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติการหรือสมรรถนะ” ในช่อง “คะแนนที่ได้ (Y)” แล้วจึงนำไปคูณกับ ช่อง “น้ำหนัก (Z)” แล้วหารด้วย “ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (X)” แล้วนำคะแนนที่ได้ไป ใส่ในช่อง “คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ค2)” 2 1. 6 2

17 แบบ ข.1  ข้าราชการทุคน แบบ พ.1  พนักงานราชการทุกคน

18  หน้า 1 = แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หน้า 2 = การรับทราบผลการประเมิน และความคิดเห็นเพิ่มเติม  หน้า 3 = แบบมอบหมายงาน  หน้า 4 = แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  หน้า 5 = แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  หน้า 6 = แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ * และเอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ

19  พิจารณาจาก slide  คำถามและข้อเสนอแนะ

20 www.themegallery.com LOGO


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการและ พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google