งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ( พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีพ. ศ. ๒๕๔๖มาตรา 11)

2 ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการ ความรู้ระดับกรมฯ 1. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)  หน้าที่และความรับผิดชอบ 2.1 CKO (Chief Knowledge Officer) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 2.1 CKO (Chief Knowledge Officer) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร 1. ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร 2. ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วม ประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงาน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วม ประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงาน

3 ทีมงาน KM 2.2 ทีมงาน KM 1. หัวหน้าทีม มีหน้าที่และความ รับผิดชอบดังนี้ 1. หัวหน้าทีม มีหน้าที่และความ รับผิดชอบดังนี้ 1.1 อำนวยการในการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนำเสนอ ประธาน 1.1 อำนวยการในการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนำเสนอ ประธาน 1.2 รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าต่อประธาน 1.2 รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าต่อประธาน 1.3 ผลักดันติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข 1.3 ผลักดันติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข 1.4 ประสานงานกับคณะทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.4 ประสานงานกับคณะทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 ทีมงาน KM 2.2 ทีมงาน KM 2. เลขานุการ KM Team มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังนี้ 2. เลขานุการ KM Team มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังนี้ 2.1 นัดประชุมคณะทำงานและทำ รายงานการประชุม 2.1 นัดประชุมคณะทำงานและทำ รายงานการประชุม 2.2 รวบรวมรายงานความคืบหน้าและ การดำเนินงาน 2.2 รวบรวมรายงานความคืบหน้าและ การดำเนินงาน 2.3 ประสานงานกับคณะทีมงานและ หน้าหน้า KM Team 2.3 ประสานงานกับคณะทีมงานและ หน้าหน้า KM Team 3. KM Team มีหน้าที่และความ รับผิดชอบดังนี้ 3. KM Team มีหน้าที่และความ รับผิดชอบดังนี้ 3.1 ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับ มอบหมาย 3.1 ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับ มอบหมาย 3.2 จัดทำรายงานความคืบหน้าของ งานในความรับผิดชอบ 3.2 จัดทำรายงานความคืบหน้าของ งานในความรับผิดชอบ 3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการ จัดการความรู้ 3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการ จัดการความรู้ 3.4 เป็น Master Trainer ด้านการ จัดการความรู้ 3.4 เป็น Master Trainer ด้านการ จัดการความรู้

5 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 1. 1. ฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนิน กิจกรรม 2. สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ โครงการหุบกะพง ( ศูนย์นำร่อง ) 3. แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน 4. ออกเอกสารสิทธิ์ในการจัดที่ดินทำกิน

6 เป้าหมาย KM (Desired State) 1. องค์กรสามารถทำฐานข้อมูลด้านสหกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ ( ดำเนินการเสร็จภายในปี 2549) 2. องค์กรสามารถจัดทำฐานความรู้เกี่ยวกับ วิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ 3. องค์กรสามารถจัดทำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

7 งาน KM ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชุมพรได้ดำเนินการแล้ว 1. แต่งตั้งคณะทำงานกระบวนการจัดการ ความรู้ (Knowledge Management) ตามคำสั่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ที่ 5/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 2. แต่งตั้งคณะทำงานสร้างชุดความรู้ ตามคำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ที่ 9/2551 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 3. แบ่งกลุ่มจัดการความรู้ ( KM) จำนวน 4 กลุ่ม ) 4. รวบรวมประเด็นการพัฒนาความรู้จาก กลุ่มได้จำนวน 4 ประเด็น 5. จัดส่งชุดความรู้ของกลุ่มให้คณะทำงาน กระบวนการจัดการความรู้ 6. ประมวลความรู้ จัดทำ และปรับปรุงเนื้อหา ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เพื่อเป็น แนวทาง หรือทางเลือกให้ทุกคนได้ นำไปใช้...

8 งาน KM ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชุมพรได้ดำเนินการแล้ว 7. จัดทำมุมความรู้ส่วนกลาง ( ศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ ) ของสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดชุมพร มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ฯ พร้อมระบบ LAN และ INTERNET มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ฯ พร้อมระบบ LAN และ INTERNET จัดทำชั้นเอกสาร ตำรา หนังสือแจ้งเวียน ระเบียบข้อบังคับทางราชการ กฎหมาย ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำชั้นเอกสาร ตำรา หนังสือแจ้งเวียน ระเบียบข้อบังคับทางราชการ กฎหมาย ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการลดรอบ ระยะเวลาของกระบวนงานแผนผัง สำนักงานฯ และระบบสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการลดรอบ ระยะเวลาของกระบวนงานแผนผัง สำนักงานฯ และระบบสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ..........................................


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google