งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน www.cpd.go.th E-mail : cpd_pnd@cpd.go.th www.cpd.go.th E-mail : cpd_pnd@cpd.go.th

2 L o g o สำนักงบประมาณ Company Logo 2 แผนงาน / โครงการ ที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.1 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ.2552 2. ร่าง แผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552

3 L o g o สำนักงบประมาณ Company Logo 3 วิ สัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักที่มุ่ง พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็น พลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นองค์กรหลักที่มุ่ง พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็น พลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4 4 2. พัฒนา บุคลากร 3. พัฒนา ผลิตภัณ ฑ์ 1. พัฒนา องค์กร 1. แก้ไขปัญหาหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร สังคมอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก นำไปสู่ 2. แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ. ศ. 2552 (3 พัฒนา 2 แก้ไข )

5 สำนักงบประมาณ 5 (1) แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / คำสั่งที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง การ ชำระบัญชีฯ ให้แก่ - สหกรณ์ 6,949 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 4,441 แห่ง (2) เป้าหมายความสำเร็จ - สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57 - กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50 พัฒนาที่ 1 พัฒนาองค์กร

6 สำนักงบประมาณ 6 (1) ให้การศึกษาอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เสริมสร้าง ทักษะและวิสัยทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจกรรม / ธุรกิจ ในรูปแบบของการ สหกรณ์ ให้แก่ - บุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 37,000 ราย ( สมาชิก / คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ / ประชาชนทั่วไป ) - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมาย 6,500 ราย ( ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงาน ราชการ ) (2) เป้าหมายความสำเร็จ - ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้ และเข้าใจในเรื่องที่ นำเสนอร้อยละ 80 พัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากร

7 สำนักงบประมาณ 7 (1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร - เป้าหมาย 500 กลุ่ม ( กลุ่มใหม่ 200 กลุ่มและต่อ ยอด 300 กลุ่ม ) (2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สู่ มาตรฐานและเป็นที่รู้จักและ เชื่อมั่นจากผู้บริโภค - ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐาน 100 แห่ง - พัฒนาโรงเรือนการผลิต เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับมาตรฐาน 30 แห่ง พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์

8 สำนักงบประมาณ 8 (3) ส่งเสริมการผลิต / การตลาดข้าวหอมมะลิในเขตทุ่ง กุลาร้องไห้ จำนวน 19 แห่ง (4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย จำนวน 560 แห่ง (5) เป้าหมายความสำเร็จ สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน สามารถพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ / สินค้า ปลอดภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ต่อ )

9 สำนักงบประมาณ 9 1) ลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 950,000 ราย จำนวน 2,000 แห่ง 2) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย - ปี 2549 จำนวน 40,723 ราย 312 แห่ง - ปี 2550 จำนวน 15,531 ราย 167 แห่ง แก้ไขที่ 1 แก้ไขปัญหาหนี้สิน ของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

10 สำนักงบประมาณ 10 1) เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 ไร่ 2) ชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 17,000 ราย 32 แห่ง 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เป้าหมาย 110 แห่ง แก้ไขที่ 2 แก้ไขความไม่สงบใน จังหวัดภาคใต้

11 L o g o สำนักงบประมาณ Company Logo 11 แผนงาน / โครงการ ที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.1 2. ร่าง แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552

12 L o g o สำนักงบประมาณ Company Logo 12 ประเด็นฝาก 2.1 3. หลังจากที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบลงทุน ปี 2552 ให้หาผู้รับจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 1. ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ( ร่าง ) แผนฯ ปี 2552 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ทาง e-mail กองแผนงาน 2. หลังจากที่ได้รับแจ้ง ให้กำหนดเป้าหมายแผนฯ ปี 2552 ขอให้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

13 สำนักงบประมาณ13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการที่สำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google