งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงบประมาณ

2 แผนงาน / โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 2.1 2. ร่าง แผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงบประมาณCompany Logo สำนักงบประมาณ

3 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข สำนักงบประมาณCompany Logo สำนักงบประมาณ

4 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ (3 พัฒนา 2 แก้ไข) 1.พัฒนาองค์กร 2.พัฒนาบุคลากร 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เศรษฐกิจพอเพียงมีกรอบแนวคิดคือ เป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของสังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงพลวัตร มุ่งเน้นการรอดพ้นจากวิกฤต ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง รวมทั้งจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีสำนึกใน คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า กล่าวคือ - ความพอเพียงในระดับบุคคล/ครอบครัว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ - ความพอเพียงในระดับชุมชน/ระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งครอบคลุม ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ - ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจ พอเพียงแบบก้าวหน้า ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ นำไปสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก สำนักงบประมาณ

5 พัฒนาที่ 1 พัฒนาองค์กร (1) แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง การชำระบัญชีฯ ให้แก่ - สหกรณ์ 6,949 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 4,441 แห่ง (2) เป้าหมายความสำเร็จ - สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57 - กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50 สำนักงบประมาณ

6 พัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากร
(1) ให้การศึกษาอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้าง ทักษะและวิสัยทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจกรรม/ธุรกิจ ในรูปแบบของการสหกรณ์ ให้แก่ - บุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 37,000 ราย (สมาชิก/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ประชาชนทั่วไป) - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมาย 6,500 ราย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ) (2) เป้าหมายความสำเร็จ - ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องที่ นำเสนอร้อยละ 80 สำนักงบประมาณ

7 พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์
(1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - เป้าหมาย 500 กลุ่ม (กลุ่มใหม่ 200 กลุ่มและต่อยอด 300 กลุ่ม) (2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานและเป็นที่รู้จักและ เชื่อมั่นจากผู้บริโภค - ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 100 แห่ง - พัฒนาโรงเรือนการผลิต เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน แห่ง สำนักงบประมาณ

8 พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
(3) ส่งเสริมการผลิต/การตลาดข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 19 แห่ง (4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย จำนวน 560 แห่ง (5) เป้าหมายความสำเร็จ สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน สามารถพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์/สินค้าปลอดภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย สำนักงบประมาณ

9 แก้ไขที่ 1แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
1) ลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ,000 ราย จำนวน 2,000 แห่ง 2) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย - ปี 2549 จำนวน 40,723 ราย 312 แห่ง - ปี 2550 จำนวน 15,531 ราย 167 แห่ง สำนักงบประมาณ

10 แก้ไขที่ 2 แก้ไขความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้
1) เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 ไร่ 2) ชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17,000 ราย 32 แห่ง 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เป้าหมาย 110 แห่ง สำนักงบประมาณ

11 แผนงาน / โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1 2. ร่าง แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงบประมาณCompany Logo สำนักงบประมาณ

12 ประเด็นฝาก 1. ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ(ร่าง) แผนฯ ปี ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ทาง กองแผนงาน 2.1 2. หลังจากที่ได้รับแจ้ง ให้กำหนดเป้าหมายแผนฯ ปี ขอให้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. หลังจากที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบลงทุน ปี ให้หาผู้รับจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงบประมาณCompany Logo สำนักงบประมาณ

13 ขอบคุณค่ะ สำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google