งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๖

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการให้ สามารถดำเนิน กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับชุมชน 3. เพื่อพัฒนาเป็น ศรช. สมบูรณ์ แบบ อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 4. เพื่อรักษาสภาพ ศรช. สมบูรณ์ แบบ ปี 2555 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนสมบูรณ์แบบ

3 กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน งบประมาณ จำนวน ๕๐, ๐๐๐ บาท ให้แก่ ศรช. บ้านลำพญาไม้ หมู่ ๙ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาเป็น ศรช. สมบูรณแบบ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. อำเภอร่วมกับคณะกรรมการ ศรช. จัด เวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อน ศรช. จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ศรช. จำนวน 2 ๐ คน เนื้อหา ประกอบด้วย พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชน สมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๖

4 ทบทวนการดำเนินงาน ศรช. กำหนดเป้าหมายรูปแบบและ แผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน ศรช. ไปสู่ ศรช. สมบูรณ์แบบ จนท. จังหวัด / อำเภอเป็นที่ ปรึกษา สรุปผลการจัดเวทีและ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ ผ่าน ช่องทางที่เหมาะสม 2. พัฒนา ศรช. ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ ศรช. มีคุณลักษณะตามองค์ประกอบ ดังนี้

5 ๑. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอื่น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ กิจกรรม ความร่วมมือในการจัดการ ความรู้ระหว่างศูนย์เรียนรู้ ชุมชน กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอกตำบล

6 ๒. มีการวางระเบียบการให้บริการ บุคคลภายนอกชุมชน มีการออกระเบียบการ ให้บริการ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อ รองรับ การให้บริการสื่อ / เอกสาร / องค์ความรู้ / กิจกรรม / วิทยากร หรืออื่นๆ แก่ บุคคลภายนอกชุมชนตามที่ คณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเห็นสมควร

7 ๓. มีกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันภายในชุมชน มีกิจกรรมนำองค์ความรู้ด้าน ต่างๆที่ผ่านการจัดการโดย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนมาเผยแพร่ / ถ่ายทอด หรือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน อย่างสม่ำเสมอ

8 ๔. มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรม การเรียนรู้ มีการกำหนด ( ปฏิทิน กิจกรรม ) ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกันและ ดำเนินการตามปฏิทินของ คนในชุมชนหรือกับบุคคล องค์กรภายนอกชุมชน ที่ชัดเจนเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน

9 5. มีการจัดกิจกรรมสร้างองค์ ความรู้ใหม่ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมหรือเวที ชุมชนในการ พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่หรือกิจกรรมการต่อยอด ความรู้ในชุมชน เช่น ร่วมกัน คิดค้นนวัตกรรม / กิจกรรมหรือ เครื่องมือใหม่ๆ ในการ แก้ปัญหาในชุมชนการวิจัย ชุมชนโดยชุมชน ฯลฯ

10 6. มีการวางแผนเพิ่มค่าองค์ ความรู้ของชุมชน มีการจัดทำแผนการนำ ความรู้ของชุมชน ไปเพิ่มค่า สร้างราคา ขาย ความรู้ได้ เช่น จัดทำ หลักสูตรฝึกอบรม / จัดทำ หนังสือ สิ่งพิมพ์ ออกจำหน่ายหรือจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา / วิทยากรชุมชน

11 3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน คณะกรรมการ ศรช. ร่วมกัน จัดกิจกรรม ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่จำเป็น / สำคัญ / โดดเด่น ภายในชุมชน จำนวน 2 เรื่อง เช่น องค์ความรู้ การแก้ปัญหาในชุมชน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ เทคนิค หรือบทเรียนการปฏิบัติที่ดีของ ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย หรือ ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ และนำ องค์ความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ร่วมกันในชุมชน

12 4. จัดมุมเผยแพร่องค์ความรู้ ชุมชน จัดทำสื่อและอื่นๆ เพื่อ เผยแพร่ จัดทำเป็นนิทรรศการย่อย เผยแพร่ใน ศรช. 5. จังหวัดติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล ศรช. สมบูรณ์แบบ ปี 2556 ถอดบทเรียนจัดทำ เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม โดยมี ประเด็นดังนี้

13 ส่วนที่ ๑ ภูมิหลัง ( ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของหมู่บ้าน ) ส่วนที่ ๒ การก่อเกิดศูนย์เรียนรู้ ชุมชน ส่วนที่ ๓ โครงสร้างการบริหาร จัดการและ ผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 4 กระบวนการ / วิธีการใน การพัฒนา ศรช. สู่ ศรช. สมบูรณ์แบบ ส่วนที่ 5 บทเรียนที่ดีและปัจจัย ความสำเร็จ ส่วนที่ 6 ปัญหา / อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ศรช.

14 ศรช. สมบูรณ์แบบ ปี 2556 กรอกข้อมูล ตามแบบ ศรช.2 ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 1 ๕ กรกฎาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google