งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและการ ขับเคลื่อน

2

3

4

5 6 6 7 7

6

7 วัตถุประสงค์ หลัก

8 พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาค การเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2520

9

10 โดยการดำเนินวิสาหกิจ เพื่อสนอง ความ ต้องการ และ จุดหมาย ร่วมกัน รวมกันด้วย ความสมัครใจ องค์กรอิสระ ของบุคคล ความหมาย

11 ค่านิยม / คุณค่า อยู่บน พื้นฐาน เชื่อมั่ น ใน

12

13 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน

14

15

16 1 สร้างและ พัฒนาการ เรียนรู้และ ทักษะการ สหกรณ์สู่วิถี ชีวิตประชาชน ในชาติ 2 สนับสนุนและ พัฒนาการ รวมกลุ่มของ ประชาชนด้วย วิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานราก สำคัญในการ พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม 3 เพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยง เครือข่ายระบบ การผลิต การตลาดและ การเงินของ สหกรณ์

17 4 สนับสนุน แผนพัฒนาการ สหกรณ์ให้เป็น เครื่องมือในการ สร้าง ความเข้มแข็ง ของขบวนการ สหกรณ์ 5 ปฏิรูปโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุง กฎหมาย สหกรณ์ ให้เอื้อต่อการ พัฒนา

18 ยุทธศาสตร์ Text ext ที่ 1

19 สร้างและพัฒนา การเรียนรู้และ ทักษะการสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ

20 กล ยุทธ์ 1.1

21 กล ยุทธ์ 1.1

22 กล ยุทธ์ 1.1

23 กล ยุทธ์ 1.2

24 กล ยุทธ์ 1.2

25 กล ยุทธ์ 1.2

26 กล ยุทธ์ 1.2

27 กล ยุทธ์ 1.2

28

29 สนับสนุนและพัฒนา การรวมกลุ่มของประชาชน ด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานรากสำคัญ ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม

30 กล ยุทธ์ 2.1

31 กล ยุทธ์ 2.1

32 กล ยุทธ์ 2.2

33

34 เพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์

35 กล ยุทธ์ 3.1

36 กล ยุทธ์ 3.2

37 กล ยุทธ์ 3.2

38 กล ยุทธ์ 3.3

39 ยุทธศาสตร์ Text ext ที่ 4

40 สนับสนุนแผนพัฒนา การสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างความเข้มแข็ง ของขบวนการสหกรณ์

41 กล ยุทธ์ 4.1

42 ยุทธศาสตร์ Text ที่ 5

43 ปฏิรูปโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์ ให้เอื้อต่อการพัฒนา

44 กล ยุทธ์ 5.1

45 กล ยุทธ์ 5.1

46 กล ยุทธ์ 5.1

47 กล ยุทธ์ 5.2

48 กล ยุทธ์ 5.3

49 กล ยุทธ์ 5.4

50 กล ยุทธ์ 5.5

51

52

53

54

55

56

57 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

58 รวมพลังขับเคลื่อน สังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความ เท่าเทียม และความ เท่าเทียม


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google